Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (BC26/AC)

1 9.486

BC26/AC - Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) được Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đây là mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất đã được VnDoc cập nhật và gửi đến các bạn tham khảo. 

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý

Báo cáo sử dụng hóa đơn

Mẫu giấy biên nhận tiền

Phiếu xuất kho

Giấy đi đường

 Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý:

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất

Nội dung cụ thể của Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được trình bày cụ thể dưới đây để các bạn tham khảo và nghiên cứu được chính xác và rõ ràng nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Quý.........Năm.........

1. Tên tổ chức (cá nhân):...................................................................................................................

2. Mã số thuế:......................................................................................................................................

3. Địa chỉ:..............................................................................................................................................

Đơn vị tính: Số


Tên loại
hóa đơn
Ký hiệu
mẫu hóa đơn
Ký hiệu
hóa đơn
Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành
trong kỳ
Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ
Tổng số Số tồn
đầu kỳ
Số mua/
phát hành
trong kỳ
Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy Trong đó
Số lượng
đã sử dụng
Xóa bỏ Mất Hủy
Từ số Đến số

Từ số

Đến số Từ số Đến số Cộng Số
lượng
Số Số lượng Số Số lượng Số

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Hóa đơn
GTGT
01GTKT3/001 AA/13P 200 1 100 101 200 1 104 104 50 3 8,12,22 1 101 50 51
-
100
Hóa đơn
bán hàng
01GTGT3/001                                
Phiếu
XKKVCNB
01XKNB3/001                                
                                   

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

............, ngày........... tháng.......... năm...........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 9.486
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm