Báo cáo tình hình lớp chủ nhiệm

Báo cáo tình hình lớp chủ nhiệm

Mẫu báo cáo tình hình lớp của GVCN theo tuần, tháng được giáo viên chủ nhiệm gửi cho BGH vào ngày cuối tuần, cuối tháng hoặc đột xuất khi nhà trường yêu cầu, để tổng hợp báo cáo các cấp.

Mẫu báo cáo công tác chủ nhiệm theo tuần, tháng

PHÒNG GD&ĐT ………..

TRƯỜNG …………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

………….., ngày ........ tháng .... năm 20......

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP CHỦ NHIỆM

Tuần......./ Tháng …….. năm 20......

  1. Lớp: ............................................................................................
  2. Tổng số học sinh: …............Nam: .......... Nữ .............................
  • Tăng: …………….; Lý do: ..........................................................
  • Giảm: …………….; Lý do: ..........................................................
  1. Số lượt học sinh nghỉ học trong tuần: .........; trong tháng: ..........
  • Có phép: ………….……; Không phép: ......................................
  1. Số học sinh vi phạm kỷ luật (nếu có) ..........................................
  2. Số lượng và tên học sinh chậm tiến bộ (cá biệt): .........................
  • Danh sách:

5.1......................................................

5.2......................................................

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHÚ Ý:

Phần báo cáo này, giáo viên chủ nhiệm gửi cho BGH vào ngày cuối tuần, tháng hoặc đột xuất khi nhà trường yêu cầu, để tổng hợp báo cáo các cấp.

Đánh giá bài viết
1 9.414
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm