Mẫu số S02b-DNN: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Mẫu số S02b-DNN: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Mẫu số S02b-DNN: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ là mẫu sổ đăng ký các chứng từ ghi sổ của doanh nghiệp. Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ nêu rõ thông tin của những chứng từ ghi sổ, số hiệu, ngày tháng, số tiền. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ tại đây.

Mẫu số S02a-DNN: Chứng từ ghi sổ

Mẫu số S01-DNN: Nhật ký - Sổ cái

Mẫu số 06-TSCĐ: Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

Mẫu số S02b-DNN: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Mẫu số S02b-DNN: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Nội dung cơ bản của Mẫu số S02b-DNN: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ như sau:

Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: .......................

Địa chỉ: ....................

Mẫu số S02b-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỐ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Năm ......


Chứng từ ghi sổ


Số tiền

Chứng từ ghi sổ
Số tiền
Số hiệu
Ngày, tháng Số hiệu Ngày, tháng
A B 1 A B 1

 

 

 

         
- Cộng tháng

- Cộng lũy kế từ đầu quý
  - Cộng tháng

- Cộng lũy kế từ đầu quý
 

- Sổ này có ......... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .......

- Ngày mở sổ: .......

    Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vi:………..       

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S02b–DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Năm: ......................


Chứng từ ghi sổ


Số tiền

Chứng từ ghi sổ
Số tiền
Số hiệu
Ngày, tháng Số hiệu Ngày, tháng
A B 1 A B 1

 

 

 

         
- Cộng tháng

- Cộng lũy kế từ đầu quý
  - Cộng tháng

- Cộng lũy kế từ đầu quý
 

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ......

- Ngày mở sổ: ..........

 

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng .... năm.....

 Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 6.635
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm