Quyết định 1016/QĐ-TTG năm 2018

1 196
THD TUONG CHiNH PHD CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VItT NAM
Di)c l~p - T., do - H~nh phuc
86: 1016/QD-TTg HaNQi, ngay 1/f thitng
8
nam 2018
C6NG THONG TIN OlEN
Til
CHiNH PHU
,,' G"
S
QUYET DI.NH
DEN
Id: .
, ' Ngay:
AS:!~!A
K. ..
Ve vi~c phe duy~t bien che cong chrrc hlf(yng lU'O'ng U'ngan sa'-c1nrh' If(YC
clla cac CO'quan hilllh chinh nha nlf(Ycva bien ch~ Clla cac Hoi
co tinh ch~t d~c thu ho~t di)ng trong ph~m vi ca nU'O'cnam 20"t9
THU TUONG CHiNH PHU
Can eu Lu~t t6 ehue Chinh phu ngay 19 thang 6 nam 2015;
Can eu Lu~t can bQ,eong ehue ngay 03 thang 11 nam 2008;
Can eu Nghi dinh s6 21/2010/ND-CP ngay 08 thang 3 nam 2010 eua
Chinh phu v@quan ly bien ehS eong ehue; Nghi dinh s6
110/2015IND-CP
ngay
29 thang 10 nam 2015 eua Chinh phu sua d6i, b6 sung mQt s6 di@ueua Nghi
dinh s6 21/201 O/ND-CP ngay 08 thang 3 nam 2010 eua Chinh phu v@quan ly
bien ehS eong ehue;
Can eu Nghi dinh s6 45/2010/ND-CP ngay 21 thang 4 nam 2010 eua
Chinh phu quy dinh v@t6 ehue, ho~t dQng va quan ly hQi; Nghi dinh s6
33/20 12/ND-CP ngay 13 thang 4 nam 2012 eua Chinh phu sua d6i, b6 sung mQt
s6 di@ueua Nghi dinh 45/201 O/ND-CP ngay 21 thang 4 nam 2010 eua Chinh
phu quy dinh v@t6 ehue, ho~t dQngva quan ly hQi;
Can eu Nghi quySt s6 90/NQ-CP ngay 10 thang 7 nam 2018 eua Chinh
phu v@phien hQp Chinh phu vai cae dia phuO'ng va phien hQp thucmg ky thang
6 nam 2018;
X6t d@nghi eua BQtruang BQNQiV\l,
QUYET DJNH:
Di~u 1. T6ng bien ehS eong ehue nam 2019 eua cae cO'quan, t6 chile
hanh ehinh nha nuae, cO'quan d~i di~n eua Vi~t Nam
a
nuae ngoai (khong bao
g6m bien ehS eua BQ Cong an, BQ Qu6e phong; bien ehS eong chile trong cae
dan vi SlJnghi~p cong l~p va can bQ,eong chile e~p xa), bien ehS eong chile dlJ
phong va bien ehS eua cae HQi co Hnh eh~t d~e thli ho~t dQng trong ph~m vi ea
nuae la 259.598 bien ehS. C\l thS nhu sau:
.,
1. Bien ch€ cong chuc trong cac ca quan, t6 chuc hanh chinh nha nuac:
258.163 bien ch€, trong do:
a) Cac ca quan, t6 chuc hanh chinh thuQCBQ, ca quan ngang BQ, ca quan
thuQc Chinh phu, t6 chuc do Chinh phu, Thu tu6ng Chinh phu thanh l~p rna
khong phai la dan vi SlJnghi~p cong l~p: 105.189 bien ch€.
b) Cac ca quan, t6 chuc hanh chinh thuQc ca quan cua HQi d6ng nhan
dan, Uy ban nhan dan c~p tinh, c~p huy~n: 151.906 bien ch€.
c) Cac ca quan d~i di~n cua Vi~t Narn
a
nuac ngoai: 1.068 bien ch€.
2. Bien ch€ cong chuc dlJ phong: 749 bien ch€.
3. T6ng bien ch€ cua cac HQi co tinh ch~t d~c thu ho~t dQng trong ph~rn
vi ca nuac: 686 bien ch€.
Di~u 2. BQtwang BQNQi V\lco trach nhi~rn:
1. Giao bien ch€ cong chuc d6i vai tUng BQ, ca quan ngang BQ, ca quan
thuQc Chinh phu, t6 chuc do Chinh phu, Thu tuang Chinh phu thanh l~p rna
khong phai la dan vi SlJnghi~p cong l~p va cac tinh, thanh ph6 trlJc thuQc Trung
uang trong s6 bien ch€ cong chuc quy dinh t~i Khoan 1 DiSu 1 Quy€t dinh nay.
2. Giao bien ch€ d6i vai tUngHQico tiOOch~t d~c thu ho~t dQngtrong ph~
vi ca nuac trong t6ng bien ch€ quy diOOt~i Khoan 3 DiSu 1 Quy€t dinh nay.
3. Trinh Thu tuang ChiOOphu xern xet, quy€t diOOvi~c su d\lng bien ch€
cong chuc dlJ phong quy dinh t~i Khoan 2 DiSu 1 Quy€t diOOnay.
Di~u 3. Cac BQ, nganh va dia phuang thl,rc hi~n diSu chuy~n, s~p x€p
trong t6ng bien ch€ duQ'cgiao t~i Khoan 1 DiSu 3 Quy€t diOOnay khi thaOOl~p
t6 chuc rnai ho~c duQ'cgiao nhi~rn V\lrnai va thlJChi~n tiOOgian bien ch€ theo
quy dinh.
Di~u 4. Quy€t dinh nay co hi~u IlJcthi hanh
k~
tu ngay
ky.
2
______________________ ~=_ ••..
m--_m-. -"".-~..•.•
"
BQ truOng, Thu truOng co quan ngang BQ, Thu truOng co quan thuQc
Chinh phu, Ngum dUng d~u t6 chilc do Chinh phu, Thu tu6ng Chinh phu thanh
l~p rna khong phai la dan vi SlJnghi~p cong l~p, Chu tich Uy ban OOandan cac
tiOO,thaOOphd tI'lJCthuQc trung uang va Chu tich HQi co tiOOch~t d~c thu ho~t
dQngtrong ph~ vi ca nuac chiu trach OOi~rnthi haOOQuy@tdiOOnay.!
THUTU<1NG
,,,,., •.•.•• '.' ••• 11••••• 'k:
Nui nh~n: ••••••
U
c.
I•••••
- Ban Bi thu Trung uong Dang., ••••~
~I:l ••••
...'\.-
-"""
'"
~
':.
- TM moog, cae Pho TM mOOgChinh phu;
!
tJ'C
k
.'!;"~\\o$-'"
- Cae bQ, cO'quan ngang bQ,
CO'
qUaI!thuQe Chinh pM; i
£-<'
.1A
"l~ \ ~
- ~ND" UBND cae tinh, ~ha~h phO trye t~uQe trung u: ; .."
?
j .
ri:
- Van phong Trung uong va cae Ban eua Dang; \. '•.~~_.
!
"t
Ii
- Van phong Tilng Bi thu; '\.
'?..y ..-:..".. ~ .~
- Van phOng Chu tieh nuae; ••••"
.f ~
W
- HQi d6ng dan tQe va cae
Uy
ban eua Qu6e hQi; •••••••••••~
- Van phOng Qu6e hQi;
- Toa an nhlin dan t6i eao;
- Vi~n Ki~rn sat nhlin dan t6i eao;
_KiSrn toan Nha nuae; Nguy~n Xuan Phuc
- Uy
ban Giarn sat tai ehinh qu6e gia;
- Uy
ban Trung uong M~t tr~ Til qu6e Vi~t Narn;
- CO'quan trung uong eua cae doan th~;
- Cae HQi co tinh eh~t d~e tM ho~t dQng trong ph~rn vi ea nuae;
- VPCP: BTCN, cae PCN,
Trg
ly
TTg, TGD C6ng TTDT,
cae V\l, C\le, don vi trge thuQe, Cong bao;
- Luu: VT, TCCV(3).
rJ!$J
3

Quyết định 1016/QĐ-TTg 2018

Quyết định 1016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo nội dung quyết định 1016/QĐ-TTG.

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 1016/QĐ-TTG
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/08/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực

Tóm tắt nội dung quyết định 1016/QĐ-TTG

Biên chế công chức năm 2019: Giảm gần 7000 người

Ngày 14/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1016/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

Theo Quyết định, tổng biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 258.163 biên chế (giảm gần 7000 biên chế so với năm 2018). Trong đó:

- Biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập: 105.189 biên chế;

- Biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh, huyện: 151.906 biên chế

- Biên chế của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1068 biên chế.

Bên cạnh đó, biên chế công chức dự phòng năm 2019 là 749 biên chế và tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù là 686 biên chế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Đánh giá bài viết
1 196
Cơ cấu tổ chức Xem thêm