Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học An Vinh 2

Bộ 2 đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có đáp án trường Tiểu Học An Vinh 2 dưới đây nằm trong bộ Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh 4 cuối học kì 1 gồm nhiều câu hỏi thú vị cùng hình vẽ sinh động đi kèm giúp học sinh lớp 4 ôn tập hiệu quả. Tuy nhiên, hiện file nghe của đề chưa được cập nhật, quý giáo viên có thể dựa theo cấu trúc của đề thi và tạo ra bài tập ôn luyện riêng phù hợp với học sinh của mình.

* Tham khảo bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 mới nhất:

- Bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2019 - 2020

Nội dung đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 năm 2019

I. Odd one out:

1. A. morning B. afternoon C. evening D. birthday
2. A. England B. America C. Vietnamese D. Japan
3. A. swim B. January C. March D. May
4. A. ride B. badminton C. dance D. play
5. A. Monday B. Thursday C. Friday D. week

II. Arrange the sentences

1. is/ Linda/ from/ Japan/ ./

……………………………………………………..

2. you/ are/ Where/ from/?

……………………………………………………

3. in/ school/ My/ is/ Tokyo/ ./

……………………………………………………

4. Nga/ your/ birthday/ When/ is/?

…………………………………………………….

5. school/where/ your/ is/ ?/

…………………………………………………….

III. Choose the words which have different pronunciations

1. red

children

Eleven

pencil

2. thin

skirt

music

children

3. mouse

blouse

trouser

group

4. face

ant

fast

bat

5. white

nineteen

thinner

triangle

6. pant

math

art

ant

IV. Choose the correct answer.

1.What (am/is/are) your phone number? It’s 546746453

2. How (old/age/year) is she? She’s 16 years old.

3. They are 20 years (old/young/age).

4. How old (am/is/are) they? They’re 35.

5. How (much/many) stars can you see? I can see six stars.

6. How many (circle/circles) can you see? 3 circles.

7. 30 plus 16 (am/is/are) 46.

8. (would/will) you like some chocolate? Yes, please!

9. What is (your/my/her) favorite subject? I like P.E.

10. (where/when/what) do you have Math? I have Math on Tuesday.

Đáp án đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 năm 2019

I. Odd one out:

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - D

II. Arrange the sentences

1 - Linda is from Japan.

2 - Where are you from?

3 - My school is in Tokyo.

4 - When is your birthday, Nga?

5 - Where is your school?

III. Choose the words which have different pronunciations

1 - children; 2 - skirt; 3 - group; 4 - face; 5 - thinner; 6 - art

IV. Choose the correct answer.

1 - is 2 - old 3 - old 4 - are 5 - many
6 - circles 7 - is 8 - would 9 - your 10 - when

Nội dung đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 năm 2018

PART I. LISTENING

Question 1: Listen and tick. (1pt)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học An Vinh 2

Question 2: Listen and number. (1pt)

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 3: Listen and complete the dialogue. (1pt)

Teacher: What's your full (1)...................?

Nam: Le Van Nam.

Teacher: When is your birthday?

Nam: It's in (2)....................

Teacher: What class are you in?

Nam: I'm in (3)..............

Teacher: What is your favourite subject?

Nam: (4)................... and Science.

PART II. READING AND WRITING

Question 4: Read and tick (1pt):

Example:

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học An Vinh 2

Question 5: Look at the pictures and the letters. Write the words (1pt):

Example:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 6: Match column A with column B (1pt):

A

B

0. What is it?

0 - D

A. It’s in August.

1. When’s your birthday?

1 -

B. Tony is taller.

2. What day is it today?

2 -

C. Once a week.

3. How often have you got Art?

3 -

D. It’s a new clock.

4. Who is taller?

4 -

E. It’s Wednesday.

Question 7: Choose the word from the box and complete the dialogue (1pt):

today Music favourite Monday

Mai: What day is it (1)........................., Nam?

Nam: It's (2)..................................

Mai: What lesson have you got today?

Nam: I've got Maths, Science, English and (3)........................

Mai: What is your (4).............................. subject?

Nam: Maths and Art.

Question 8: Look and read.Write Yes or No (1pt):

Hi. My name is Linda. This is Ha Noi International School. It is in Lieu Giai Street. This is my class room. There are two boards on the wall. There are twenty desks and twenty chairs in the classroom. That is my new classmate. Her name is Akio. She's from Japan. She is small and slim.

Example: 0. Linda's school is Ha Noi International School Yes

1. It's in Rose Street. _____

2. There is a board in her classroom. _____

3. There are twenty desks in her classroom. _____

4. Akio is small and short. _____

Question 9: Reorder the words (1pt):

0. Mai/ am /I /./

=> I am Mai.

1. /singing /is /hobby/ My /. /

=>...........................................................................................................................

2. /have/ How often/ you/ English/ got/ ?/

=>...........................................................................................................................

3. /is / a table/ There/ in /my /classroom /. /

=>...........................................................................................................................

4. /is /strong /He /. /

=>...........................................................................................................................

Question 10: Look and read. Put a tick √or cross X in the box as examples (1 pt):

Examples:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Đáp án đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 năm 2018

Question 4: Read and tick (1pt):

1 - B; 2 - B; 3 - A; 4 - A

Question 5: Look at the pictures and the letters. Write the words (1pt):

1 - I'm from Australia.

2 - My hobby is playing football.

3 - My birthday is in December.

4 - My favorite subject is English.

Question 6: Match column A with column B (1pt):

1 - A; 2 - E; 3 - C; 4 - B

Question 7: Choose the word from the box and complete the dialogue (1pt):

1 - today; 2 - Monday; 3 - Music; 4 - favourite

Question 8: Look and read.Write Yes or No (1pt):

1 - No; 2 - No; 3 - Yes; 4 - No

Question 9: Reorder the words (1pt):

1 - My hobby is singing.

2 - How often have you got English?

3 - There is a table in my classroom.

4 - He is strong.

Question 10: Look and read. Put a tick √or cross X in the box as examples (1 pt):

2 - X; 3 - V; 4 - X; 5 - V

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học An Vinh 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2018 - 2019 khác như:

Ngoài ra VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu học tập Tiếng Anh khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ...Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập, giảng dạy.

Đánh giá bài viết
341 106.507
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm