Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi cuối học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021, đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 1 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 mới thường gặp giúp các em ôn tập kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

I. Choose the odd one out.

1. A. morningB. afternoonC. eveningD. birthday
2. A. EnglandB. AmericaC. VietnameseD. Japan
3. A. swimB. JanuaryC. MarchD. May
4. A. rideB. badmintonC. danceD. play
5. A. ThursdayB. MondayC. FridayD. week

II. Choose the best answers.

1. What ……………… your phone number? – It’s 035 478 65281.

A. am

B. is

2. They are 10 years ………………

A.old

B.age

3. ……………… you like some chocolate? – Yes, please.

A. Will

B. Would

4. What is ……………… favorite subject? – I like Geography.

A. his

B. your

5. .……………… do you have Math? – I have Math on Tuesday.

A. When

B. Where

III. Read and write True or False.

Alex is a pupil at Nam Thanh Cong Primary School. It is in Dong Da district. There are many classrooms in his school. They are large and bright. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

1. Alex isn’t a pupil.

2. His school is in Dong Da district.

3. There are few rooms in his school.

4. There’s a computer room in his school.

5. There isn’t a library.

IV. Put the words in order. 

1. in/ 4A/ I /Class/ am/.

------------------------------------------------------------------

2. you/ nationality/ What/ are/ ?

-----------------------------------------------------------------

3. school/ I /at /yesterday/ was /.

-----------------------------------------------------------------

4. What/ have/ you/ today/ subjects/ do/?

-----------------------------------------------------------------
5. like/ a /I / kite/ flying/.

-----------------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - D;

II. Choose the best answers.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - A;

III. Read and write True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - False; 4 - True; 5 - False;

IV. Put the words in order.

1 - I am in class 4A.

2 - What nationality are you?

3 - I was at school yesterday.

4 - What subjects do you have today?

5 - I like flying a kite.

Download đề thi và đáp án tại: Đề thi tiếng Anh lớp 4 chương trình mới học kì 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
28 4.855
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm