Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again

Bài tập Unit 1 lớp 4 Nice to see you again có đáp án

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Nice to see you again có đáp án cung cấp cho các em những dạng bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

* Xem thêm: Hướng dẫn học Unit 1 lớp 4 chi tiết tại: Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again FULL

Ex1. Complete these sentences:

night; again; good; tomorrow;

1. Nice to see you .......................

2. ......................morning, Miss Hien.

3. See you .....................

4. Good ..................

Ex 2. Read and match

1. Good morning, class.

2. How are you, Mai?

3. Goodbye, Miss Hien.

4. Nice to see you again

5. Good night

A. Nice to see you, too.

B. Bye, Hoa. See you tomorrow.

C. Good night.

D. Good morning, Miss Hien.

E. I'm very well, thank you.

Ex 3. Put the work in order.

1.To/ see/ you/ again/ nice/ ./ => ...............................................................................

2. Later/ you/ ./ see =>.................................................................................

3. I/./ well/ very/ am => ................................................................................

4. Are/ how/ you/ ? => ...............................................................................

Ex 4. Read and complete

Thanks fine afternoon hi how

Nam: Good 1. ..................., Miss Hien.

Miss Hien: 2. .........................., Nam. 3. ..................are you?

Nam: I'm 4. ........................, thank you. And you?

Miss Hien: Fine, .5. .........................

Ex 5. Read and circle the correct answer.

Hello, my name is Le Nam. I am from Ha Noi. I study at Nguyen DU primary School. It is a big school in Ha Noi. I have many friends. Tony, Phong, Linda and Mai are my friends.

1. Is Le Nam a primary pupil?

2. Is his school in Ha Noi?

3. Is his school small?

4. Is Linda his friend?

A. Yes, he is B. No, he isn't

A. Yes, it is B. No, it isn't

A. Yes, it is B. No, it isn't

A. Yes, he is B. No, he isn't

EX 6: Complete the sentences:

1. N__c__ t__ se__ __o__ a__a__n .

2. __oo__ m__ __ni__ __ .

3. G__ __ __ e__e__i__g .

4. G__ __ d a__t__r__oo__

5. G__ o__ n__ __ht

EX 7: Reorder these words to make a complete sentence:

1. to/ you/ see/ nice/ again

_________________________________________

2. morning/ good/ teacher

_________________________________________

3. you/ tomorrow/ see

_________________________________________

4. later/ see/ you

_________________________________________

5. am/ Vietnam/ I/ from

_________________________________________

6. Mai/ are/ you/ how/?

_________________________________________

7. to/ too/ nice/ you/ see

_________________________________________

8. am/ well/ I/ very

_________________________________________

EX 8: Translate into Vietnamese:

Hi, my name is Ming. I am from Hue. I study at Quang Trung Primary School. It is big and new. I have many friends. Quan, Phong, Hoa, Lan are my friends.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................

EX 9: Complete these sentences:

1. ____________ morning, Hoa.

2. How _______ you, Mai?

3. ___ am ___________ well.

4. _______ to see _______again.

5. ___________ _____________ tomorrow.

6. See ____________ later.

EX 10: Complete these sentences:

1. They go to school in the _____________

2. Good_________. See you ___________

3. Nice to meet _________, __________

EX 11: Choose the correct answer:

1. I watch a moon in the ____________

A. Morning

B. evening

2. My mother goes to market in the __________

A. Morning

B. evening

3. Nice to meet __________

A. You

B. your

4. The _________ is very hot in the summer

A. Sun

B. moon

EX 12: Match:

1. Hello, I’m Linda.

A. Good night daughter!

2. Good morning class!

B. Hi Linda! My name is Nam.

3. Good night dad!

C. Bye son!

4. Hi Quan. How are you?

D. Good morning teacher!

5. Goodbye mum!

E. Hi Lan. Fine, thanks!

EX 13: Read and circle:

Today I go school from 7:30 to 11:30 in the morning. My classroom is very big. My friends are lovely. We usually say “Hello” every morning. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “Good morning, teacher”. She is a beautiful woman. When our lessons finish, she says “Goodbye, class”.

1. I go to school ____________ in the morning

A. From 6.30 to 10.30

B. from 7.30 to 11.30

2. My classroom is very ____________

A. Big

B. small

3. When my teacher comes into the classroom, everybody stands up and say “_______________”

A. Good morning teacher

B. hello teacher

4. My teacher is _______

A. a lovely woman

B. a beautiful woman

5. When our lessons finish, our teacher says “______________”

A. Goodbye class

B. good night mum

EX 14: Complete the dialogue:

1. Mai: Hello, my __________ is Mai.

Lan: ___________, Mai. I’m ___________. How _______you?

Mai: I ________ fine, thanks. And _________?

Lan: ____________, thanks.

2. Mai: Good afternoon, Miss Trang.

Miss Trang: _____________Mai, _________________________?

Mai: I’m fine, thank you. How ________________?

Miss Trang: ______________, thanks. Goodbye.

Ex 15. Choose the correct answer.

1. ___________? – She is from Thailand.

a. Where is Lisa from?

b. What’s Lisa’s address?

c. Where does Lisa live?

d. How old is Lisa?

2. Are you ok? – _______

a. Yes, I do

b. No, I don’t

c. Yes, I am

d. No, I am

3. Jack: Goodbye Tommy!

Tommy:  _________

a. Yes, I’m from England.

b. See you again.

c. Yes, I am.

d. Nice to meet you again.

4. What’s Tom’s _________? – He is Australian.

a. Nation

b. National

c. Nationally

d. Nationality

5. Where are you from? I  ________ from China.

a. am

b. is

c. are

d. be

6. Lien is _________ years old.

a. ten

b. tenth

c. Second

d. Third

7. He is from China. He is _________

a. Chinese

b. Japanese

c. Vietnamese

d. England

8. _____________? – I live in Ha Noi.

a. Where do you live?

b. Where is you from?

c. Where does you live?

d. Where are you live?

9. Is your sister pupil? – __________

a. Yes, she is

b. No, she is

c. Yes, she is not pupil

d. Yes, she isn’t

10. ________ are Mai and Anh? – their class is 7C

a. What

b. Which class

c. What class

d. Where class

11. Jack is an America _______?

a. Human

b. From

c. Pupil

d. pesonality

12. _______ my friend Tom. He is from America.

a. That are

b. This is

c. This are

d. That was

13. _________? – I’m Linda

a. What are you?

b. How are you?

c. Where are you from?

d. What is your name?

14. Hello, her _______ Mary.

a. Name’s

b. Named

c. Names

d. Name

15. She is ________ 4 too.

a. Her grade

b. In grade

c. grade

d. grade

16. ________ to see you.

a. Fine

b. Good

c. Love

d. Nice

17. Hoa: Goodbye!

Hai: _____________

a. See you again

b. Love

c. See you late.

d. Ok

18. Is his school big? – ________

a. Yes, it isn’t

b. No, it isn’t

c. At Nguyen Du Primary school

d. No, it is

19. Where is her school? – _________

a. It is at Nguyen Khiem primary school.

b. It is in Ha Noi.

c. It is Nguyen Khiem primary school.

d. It is live in Ha Noi.

20. My older brother is ______ old.

a. eighth years

b. eight years

c. eights year

d. eighth year

Ex 16. Recorder the words to make correct sentences

1. see/ goodbye/ later/ you/,

_____________________________

2. I’m/ morning/ Mai/ good/.

_____________________________

3. to/ you/ see/ again/ nice/.

_____________________________

4. hello/ White/ from/ Vietnam/ I’m/ I/ come

_____________________________

5. nationality/ what’s/ your/?

_____________________________

6. I/ well/ very/ am

_____________________________

7. study/ at/ BTC/ school/ primary/ I

_____________________________

8. my sister/ in/ morning/ school/ goes/ to/ the

_____________________________

9. you/ Vietnamese/ are/?

_____________________________

10. Are/ from/ you/ where/ ?

_____________________________

11. the/ name/ girl’s/ is/ what/?

_____________________________

12. his/ name/ school/ what’s/ the/ of/?

_____________________________

13. Good/ see/ you/ bye/ soon

_____________________________

14. Lan/ are/ my/ they/ are/./ chinese/ and/ Ha/ friends.

_____________________________

15. Good/ how/ class/ you/ morning/ are/?
_____________________________

16. city/ I/ from/ am/ Ho Chi Minh/ Vietnam

_____________________________

Ex 17. Choose the correct answer.

1. A: Good morning. My name is Annie. What's your name?

B: .....................................................................

A. Good afternoon, Annie. My name is Mary.

B. Hello Annie. Nice to meet you.

C. Good morning, Annie. My name is Mary.

2. "Good afternoon, Hang" - "........................................."

A. Goodbye Nga. See you later.

B. Good afternoon, Nga.

C. Good night, Nga.

3. A: "Nice to meet you" - B: "............................"

A. Nice to meet you, too.

B. Hello, My name is Nga.

C. Goodbye. See you later.

4. - A: "Good night, son" - B: "...................."

A. Goodbye, mom.

B. Good morning, mom.

C. Good night, mom.

5. A: "My English teacher is coming. Goodbye, Linda."

B: "...................................."

A. Good night.

B. Bye. See you later.

C. Good morning, Annie.

ĐÁP ÁN

Ex1. Complete these sentences:

1 - again; 2 - good; 3 - tomorrow; 4 - night;

Ex 2. Read and match

1 - D; 2 - E; 3 - B; 4 - A; 5 - C;

Ex 3. Put the work in order.

1 - Nice to see you again.

2 - See you later.

3 - I am very well.

4 - How are you?

Ex 4. Read and complete

1 - afternoon; 2 - hi; 3 - How; 4 - fine; 5 - thanks;

Ex 5. Read and circle the correct answer.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

Hướng dẫn dịch

Xin chào, tôi tên là Lê Nam. Tôi đến từ Hà Nội. Em học trường tiểu học Nguyễn DU. Đây là một trường học lớn của Hà Nội. Tôi có nhiều bạn bè. Tony, Phong, Linda và Mai là bạn của tôi.

EX 6: Complete the sentences:

1. Nice to see you again.

2. Good morning.

3. Good evening.

4. Good afternoon.

5. Good night.

EX 7: Reorder these words to make a complete sentence:

1. Nice to see you again.

2. Good morning teacher.

3. See you tomorrow.

4. See you later.

5. I am from Vietnam.

6. How are you Mai?

7. Nice to see you, too.

8. I am very well.

EX 8: Translate into Vietnamese:

Xin chào tôi tên là Ming. Tôi đến từ Huế. Tôi học tại trường tiểu học Quang Trung. Nó thì to và mới. Tôi có rất nhiều người bạn. Quân, Phong, Hoa, Lan là những người bạn của tôi.

EX 9: Complete these sentences:

1. Good morning, Hoa.

2. How are you, Mai?

3. I am very well.

4. Nice to see you again.

5. See you tomorrow.

6. See you later.

EX 10: Complete these sentences:

1. They go to school in the morning.

2. Goodbye. See you later.

3. Nice to meet you, too.

EX 11: Choose the correct answer:

1 - B; 2 - A; 3 - A; 4 - A;

EX 12: Match:

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - E; 5 - C;

EX 13: Read and circle:

1 - B; 2 - A; 3 - A; 4 - B; 5 - A;

GG dịch

Hôm nay tôi đi học từ 7h30-11h30 sáng. Phòng học của tôi rất lớn. Những người bạn của tôi thật đáng yêu. Chúng tôi thường nói "Xin chào" mỗi sáng. Khi giáo viên của tôi bước vào lớp học, mọi người đều đứng lên và nói "Chào buổi sáng, giáo viên". Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp. Khi bài học của chúng tôi kết thúc, cô ấy nói "Tạm biệt, cả lớp".

EX 14: Complete the dialogue:

1. Mai: Hello, my ___name__ is Mai.

Lan: ___Hi/ Hello__, Mai. I’m ___Lan____. How ___are___ you?

Mai: I __am__ fine, thanks. And ___you___?

Lan: ___Fine___, thanks.

2. Mai: Good afternoon, Miss Trang.

Miss Trang: __Good afternoon___ Mai, ___How are you___?

Mai: I’m fine, thank you. How ___about you____?

Miss Trang: ___Fine/ Very well___, thanks. Goodbye.

Ex 16. Recorder the words to make correct sentences

1 - Goodbye, see you later.

2 - Good morning I’m Mai.

3 - Nice to see you again.

4 - Hello. I’m White. I come from Vietnam.

5 - What’s your nationality?

6 - I am very well

7 - I study at BTC primary school.

8 - My sister goes to school in the morning.

9 - Are you Vietnamese?

10 - Where are you from?

11 - What is the girl’s name?

12 - What’s the name of his school?

13 - Good bye, see you soon.

14 - Lan and Ha are my friends. They are Chinese.

15 - Good morning class, how are you?

16 - I am from Ho Chi Minh city Vietnam.

Ex 17. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

Bài tập Unit 1 lớp 4 nâng cao: Nice to see you again (số 1)

Trên đây là tổng hợp Bài tập Unit 1 lớp 4 Nice to see you again có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
131 64.429
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm