Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Bài tập tiếng Anh Unit 17 lớp 4 How much is the T-shirt? có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the T-shirt? có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây sẽ hệ thống lại các kiến thức được học trong Unit 17 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới How much is the T-shirt? với các dạng bài bám sát chương trình học, giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học hiệu quả. Mời bạn đọc tham khảo!

Tham khảo thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt? đầy đủ nhất

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

I. Order the letters.

1. casfr............................ 2. perjum.................

3. T- hsirt........................ 4. keajct ..................

5. loubse......................... 6. hunredd.................

7. sandthuo..................... 8. Byu ......................

9. twan........................... 10. sandals...............

II. Matching

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17: How much is the T-shirt?

III. The sentences with: ow, ar, se, is, re, ir, ke, ur

1. H_ _ much is the shirt? - It _ _ 20.000 dong.

2. The_ _ blue trousers _ _ e very nice.

3. The pa_ _ of jeans is 190.000 dong.

4. I li_ _ this red scarf.

5. How much are yo_ _ shorts?

6. They a_ _ 95.000 dong

IV. Circle the correct answer.

1. I want to buy/ buying a pair of shoes.

2. Anna loves T-shirt and jeans/ jean.

3. Those trousers/ shirt are 175.000 VND.

4. Is/ Are that a miniskirt or a long dress?

5. What are/ do they wearing?

6. Is she wearing a blue dress/ shorts.

V. Answer these questions.

1. What is she wearing? (jeans and T-shirt) ..........................................

2. How much is the necklace? (250.000 dong).......................................

3. How much are the trousers? (160.000 dong)......................................

4. Is Jeff wearing a blue shirt or a red shirt? (a red shirt)........................

5. What colour are Olga’s eyes? (blue)...................................................

6. Who is wearing pink shoes? (Alice).....................................................

VI. Complete the sentence with one of the following words. 

cheap at This is much Excuse a help

1. _____________ shirt is blue.

2. Can you _____________ me?

3. How much _____________ this scarf?

4. ____________ me. Can I have a look at that skirt?

5. I want ____________ red dress.

6. This T-shirt is 150 thousand dong. It’s ____________.

7. How ____________ are these trousers?

8. Can I have a look ____________ that hat?

VII. Put the words in order. 

1. sandals/ Those/ green/ are.

_____________________________________________________.

2. that/ much/ How/ is/ scarf/ ?

_____________________________________________________?

3. more/ This/ that/ is/ cap/ than/ cap/ expensive.

_____________________________________________________.

4. at/ I/ these/ have/ Can/ shoes/ look/ black/ a/ ?

_____________________________________________________?

5. is/ skirt/ 20 dollars/ This/ ./

_____________________________________________________.

6. you/ I/ Can/ help?

_____________________________________________________?

7. can/ bakery/ cakes/ You/ in/ buy/ the/ some.

_____________________________________________________.

8. are/ blue/ nice/ These/ very/ jeans.

_____________________________________________________.

VIII. There is one unnecessary letter in the word. Find and write the correct one.

1. buyi .................

2. jeacket  .................

3. wantf  .................

4. scarff  .................

5. bloucse  .................

6. jummper  .................

7. scandals  .................

8. shoue  .................

9. dreses  .................

10. tjeans  .................

IX. Write the questions with “ How much” and answer.

1. blue jeans/ 250,000đ

____________________________________________

2. pencil / 5000đ

____________________________________________

3. brown skirt/ 100,000đ

____________________________________________

4. these jumpers/ 200,000đ

____________________________________________

5. black shoes/ 150,000đ

___________________________________________

X. Put the verb into the correct form.

1. She enjoys ……………………….(wear) skirts in summer.

2. This pair of shoes……………….(be) black.

3. These jeans…………………..(be) nice.

4. Would you like ………………..(go) to the clothes shop?

5. She can ………………(sing) English songs well.

6. Nam ………………..(have) Maths on Sunday.

7. Huy doesn’t ……………………..(watch) TV in the evening.

8. What did your father …………………..(do) last night?

ĐÁP ÁN

I. Order the letters.

1. casfr............scarf................ 2. perjum........jumper.........

3. T- hsirt..............T-shirt.......... 4. keajct .......jacket..........

5. loubse...........blouse............ 6. hunredd........hundred.........

7. sandthuo..........thousand........... 8. Byu .........buy.............

9. twan.............want.............. 10. sandals....... sandals........

II. Matching

1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a;

III. The sentences with: ow, ar, se, is, re, ir, ke, ur

1. How much is the shirt? - It is 20.000 dong.

2. These blue trousers are very nice.

3. The pair of jeans is 190.000 dong.

4. I like this red scarf.

5. How much are your shorts?

6. They are 95.000 dong

IV. Circle the correct answer.

1 - buy; 2 - jeans; 3 - trousers;

4 - Is; 5 - are; 6 - dress;

V. Answer these questions.

1 - She is wearing jean and T-shirt.

2 - It is 250.000 dong.

3 - They are 160.000 dong.

4 - He is wearing a red shirt.

5 - They are blue.

6 - Alice is.

VI. Complete the sentence with one of the following words.

1. ______This_______ shirt is blue.

2. Can you ______help_______ me?

3. How much _______is______ this scarf?

4. ______Excuse______ me. Can I have a look at that skirt?

5. I want ________a____ red dress.

6. This T-shirt is 150 thousand dong. It’s _____cheap_______.

7. How ______much______ are these trousers?

8. Can I have a look ______at______ that hat?

VII. Put the words in order.

1 - Those sandals are green.

2 - How much is that scarf?

3 - This cap is more expensive than that cap.

4 - Can I have a look at these black shoes?

5 - This skirt is 20 dollars.

6 - Can I help you?

7 - You can buy some cakes in the bakery.

8 - These blue jeans are very nice.

VIII. There is one unnecessary letter in the word. Find and write the correct one.

1. buyi .........buy........

2. jeacket .......jacket..........

3. wantf .........want........

4. scarff ........scarf.........

5. bloucse ......blouse...........

6. jummper ......jumper...........

7. scandals .......sandals..........

8. shoue .......shoe..........

9. dreses .......dress..........

10. tjeans .......jeans..........

IX. Write the questions with “ How much” and answer.

1. blue jeans/ 250,000đ

____How much are blue jeans? They are 250000 VND_______

2. pencil / 5000đ

___How much is the pencil? It is 5000 VND.______

3. brown skirt/ 100,000đ

____How much is the brown skirt? It is 100000 VND.____

4. these jumpers/ 200,000đ

___How much are these jumpers? They are 200000 VND._____

5. black shoes/ 150,000đ

___How much are black shoes? They are 150000 VND.__

X. Put the verb into the correct form.

1. She enjoys ……………wearing………….(wear) skirts in summer.

2. This pair of shoes………are……….(be) black.

3. These jeans…………are………..(be) nice.

4. Would you like ………to go………..(go) to the clothes shop?

5. She can ………sing………(sing) English songs well.

6. Nam ………has………..(have) Maths on Sunday.

7. Huy doesn’t ………watch………..(watch) TV in the evening.

8. What did your father …………do………..(do) last night?

* Tham khảo thêm Bài tập Unit 17 lớp 4 How much is the T-shirt? có đáp án tại:

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17: How much is the T-shirt? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 13.460
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm