Bài tập tiếng Anh lớp 4 mới Unit 17 How much is the T-shirt?

Tiếng Anh Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17: How much is the T-shirt? có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây sẽ hệ thống lại các kiến thức được học trong Unit 17 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới với các dạng bài bám sát chương trình học, giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học hiệu quả. Mời bạn đọc tham khảo!

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

I. Order the letters.

1. casfr............................ 2. perjum.................

3. T- hsirt........................ 4. keajct ..................

5. loubse......................... 6. hunredd.................

7. sandthuo..................... 8. Byu ......................

9. twan........................... 10. sandals...............

II. Matching

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17: How much is the T-shirt?

III. The sentences with: ow, ar, se, is, re, ir, ke, ur

1. H_ _ much is the shirt? - It _ _ 20.000 dong.

2. The_ _ blue trousers _ _ e very nice.

3. The pa_ _ of jeans is 190.000 dong.

4. I li_ _ this red scarf.

5. How much are yo_ _ shorts?

6. They a_ _ 95.000 dong

IV. Circle the correct answer.

1. I want to buy/ buying a pair of shoes.

2. Anna loves T-shirt and jeans/ jean.

3. Those trousers/ shirt are 175.000 VND.

4. Is/ Are that a miniskirt or a long dress?

5. What are/ do they wearing?

6. Is she wearing a blue dress/ shorts.

V. Answer these questions.

1. What is she wearing? (jeans and T-shirt) ..........................................

2. How much is the necklace? (250.000 dong).......................................

3. How much are the trousers? (160.000 dong)......................................

4. Is Jeff wearing a blue shirt or a red shirt? (a red shirt)........................

5. What colour are Olga’s eyes? (blue)...................................................

6. Who is wearing pink shoes? (Alice).....................................................

VI. Complete the sentence with one of the following words. 

cheap at This is much Excuse a help

1. _____________ shirt is blue.

2. Can you _____________ me?

3. How much _____________ this scarf?

4. ____________ me. Can I have a look at that skirt?

5. I want ____________ red dress.

6. This T-shirt is 150 thousand dong. It’s ____________.

7. How ____________ are these trousers?

8. Can I have a look ____________ that hat?

VII. Put the words in order. 

1. sandals/ Those/ green/ are.

_____________________________________________________.

2. that/ much/ How/ is/ scarf/ ?

_____________________________________________________?

3. more/ This/ that/ is/ cap/ than/ cap/ expensive.

_____________________________________________________.

4. at/ I/ these/ have/ Can/ shoes/ look/ black/ a/ ?

_____________________________________________________?

5. is/ skirt/ 20 dollars/ This/ ./

_____________________________________________________.

6. you/ I/ Can/ help?

_____________________________________________________?

7. can/ bakery/ cakes/ You/ in/ buy/ the/ some.

_____________________________________________________.

8. are/ blue/ nice/ These/ very/ jeans.

_____________________________________________________.

ĐÁP ÁN

I. Order the letters.

1. casfr............scarf................ 2. perjum........jumper.........

3. T- hsirt..............T-shirt.......... 4. keajct .......jacket..........

5. loubse...........blouse............ 6. hunredd........hundred.........

7. sandthuo..........thousand........... 8. Byu .........buy.............

9. twan.............want.............. 10. sandals....... sandals........

II. Matching

1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a;

III. The sentences with: ow, ar, se, is, re, ir, ke, ur

1. How much is the shirt? - It is 20.000 dong.

2. These blue trousers are very nice.

3. The pair of jeans is 190.000 dong.

4. I like this red scarf.

5. How much are your shorts?

6. They are 95.000 dong

IV. Circle the correct answer.

1 - buy; 2 - jeans; 3 - trousers;

4 - Is; 5 - are; 6 - dress;

V. Answer these questions.

1 - She is wearing jean and T-shirt.

2 - It is 250.000 dong.

3 - They are 160.000 dong.

4 - He is wearing a red shirt.

5 - They are blue.

6 - Alice is.

VI. Complete the sentence with one of the following words.

1. ______This_______ shirt is blue.

2. Can you ______help_______ me?

3. How much _______is______ this scarf?

4. ______Excuse______ me. Can I have a look at that skirt?

5. I want ________a____ red dress.

6. This T-shirt is 150 thousand dong. It’s _____cheap_______.

7. How ______much______ are these trousers?

8. Can I have a look ______at______ that hat?

VII. Put the words in order.

1 - Those sandals are green.

2 - How much is that scarf?

3 - This cap is more expensive than that cap.

4 - Can I have a look at these black shoes?

5 - This skirt is 20 dollars.

6 - Can I help you?

7 - You can buy some cakes in the bakery.

8 - These blue jeans are very nice.

* Tham khảo thêm Bài tập Unit 17 lớp 4 How much is the T-shirt? có đáp án tại:

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Bài tập Unit 17 lớp 4 nâng cao: How much is the T-shirt?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 mới Unit 17: How much is the T-shirt?

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17: How much is the T-shirt?. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
4 5.418
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm