Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 2: I’m from Japan

Tiếng Anh lớp 4 Unit 2: I'm from Japan

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Bài tập Tiếng Anh 4 Unit 2: I’m from Japan có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ giúp các em luyện tập và củng cố kiến thức môn tiếng Anh lớp 4 chương trình mới hiệu quả. Với bài tập này, các em có thể tự kiểm tra trình độ tiếp thu của mình và ôn tập những phần còn yếu. Chúc các em làm bài tập đạt kết quả cao!

* Xem thêm hướng dẫn học tiếng Anh Unit 2 lớp 4 tại: Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan FULL

Bài tập Unit 2 tiếng Anh lớp 4 I'm from Japan có đáp án

I. Choose the odd one out.

1. a) England  b) American  c) Japanese  d) Vietnamese
2. a) Good morning  b) Goodbye c) Good evening  d) Good afternoon
3. a) First  b) Second  c) Four  d) Ninth
4. a) January  b) October  c) December  d) Thursday
5. a) Tenth  b) Tuesday  c) Wednesday  d) Sunday

II. Choose the best answer.

1. Hello. I’m Nam. I’m from_______________.

a. Japanese

b. America

c. Vietnam

d. Malaysian

2. I have a lot of ____________________ in Ha Noi.

a. friend

b. from

c. friends

d. country

3. We have English __________ Mondays and Thursdays.

a. in

b. on

c. from

d. to

4. I play sports with my friends ____________ the afternoon.

a. in

b. to

c. at

d. on

5. She __________ from Australia.

a. are

b. is

c. am

d. at

EX 3: Complete the table:

NATION

NATIONALITY

1. __________

Vietnamese

England

2. ____________

America

3. _____________
4. __________

Australian

5. _________

Japanese

Malaysia

6. ___________

EX4: Reorder these letters to make a complete word

1. N L S E G I H

2. R A E M I A C

3. A P J N A

4. A M L Y A I S A

5. U T S R A A L I N A

6. D A N L G N E

7. N I T V E E A M E S

8. N A J P N A E E S

EX5: Complete these sentences:

1. V__ __tn __ m

2. __ng__ __ __ d

3. __ __ gl__sh

4. ___me___i___a

5. M___l___y___ian

6. A___ ___ ___ic___n

7. J___ ___an____s____

8. Au___t____a____ia

9. ___ap____n

10. Na___ ___on___ ___i____y

EX 6. Look and match:

1. Is your friend Vietnamese?

A. Do Ngoc Phuong Trinh.

2. Hello. What’s your full name?

B. I am from Korea.

3. Where are you from?

C. Yes, she is.

4. How old are you?

D. I am nine years old.

EX 7. Read and complete:

Korea Japan Vietnam America England Saturday

Hello. I’m Trinh. Today is (1) ____________. I go to the camping with my friends. I’m from (2) _____________. Mary is from (3)_______________. John is from (4) _________________. Yamada is from (5) ______________. And Hyun is from (6) _______________. My friends and I like the camping very much.

EX 8. Read and answer the questions:

My name is Phuong Trinh, and I live in Vietnam. I am nine years old. I am a pop music fan. My favourite singer is Angela. She is twenty. She is a beautiful girl. He sings very well. She usually practices singing in the morning. She can sin well in the morning. She never eats sweet food. She often eats vegetables. And she doesn’t drink alcohol. She likes water and tea. The she is ready to sing a song. She can’t get up late. It is bad for her. I like her song very much. I want to be a singer, too.

1. Where does Phuong Trinh live?

_________________________________________

2. How old is the singer?

_________________________________________

3. What does Angela often eat?

_________________________________________

4. What does Angela like to drink?

_________________________________________

5. What does Phuong Trinh want to be?

_________________________________________

EX 9. Reorder these words to make completely sentence:

1. To/ meet/ nice/ you

_________________________________________

2. Are/ from/ you/ where/ ?

_________________________________________

3. City/ I/ from/ am/ Ho Chi Minh/ Vietnam

_________________________________________

4. Are/ your/ nationality/ what/?

_________________________________________

5. Am/ I/ Vietnamese

_________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d; 5 - a;

II. Choose the best answer.

1 - c; 2 - c; 3 - b; 4 - a; 5 - b; 

EX 3: Complete the table:

NATION

NATIONALITY

1. _____Vietnam_____

Vietnamese

England

2. _____English_______

America

3. ______American_______
4. ____Australia_____

Australian

5. ____Japan_____

Japanese

Malaysia

6. _____Malaysian______

EX4: Reorder these letters to make a complete word

1. English

2. America

3. Japan

4. Malaysia

5. Australian

6. England

7. Vietnamese

8. Japanese

EX5: Complete these sentences:

1. Vietnam

2. England

3. English

4. America

5. Malaysian

6. American

7. Japanese

8. Australia

9. Japan

10. Nationality

EX 6. Look and match:

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - D;

EX 7. Read and complete:

1 - Saturday; 2 - Vietnam; 3 - America;

4 - England; 5 - Japan; 6 - Korea;

EX 8. Read and answer the questions:

1 - She lives in Vietnam.

2 - She is twenty years old.

3 - She often eats vegetables.

4 - She likes water and tea.

5 - She wants to be a singer.

EX 9. Reorder these words to make completely sentence:

1 - Nice to meet you.

2 - Where are you from?

3 - I am from Ho Chi Minh city, Vietnam.

4 - What are your nationality?

5 - I am Vietnamese.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 4 Unit 2: I'm from Japan. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
34 15.015
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm