Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 1)

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 2 lớp 4 có đáp án

Bài tập Unit 2 lớp 4 nâng cao: I'm from Japan (số 1) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 2) NEW

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 1)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Match the countries (1-5) with nationalities (A-E)

1. England

A. Spanish

2. Spain

B. Russian

3. Japan

C. English

4. The USA

D. Japanese

5. Russia

E. American

Exercise 2: Choose the word whose underlined is pronounced differently from the rest

1. A. fly

B. early

C. usually

D. hungry

2. A. book

B. door

C. look

D. cook

3. A. hi

B. hello

C. how

D. who

Exercise 3: Choose the correct answer

1. ________ are you from? - I’m from America.

A. When

B. Where

C. What

D. Why

2. Who is she? - She is my new friend. She _____ from England.

A. come

B. coming

C. came

D. comes

3. What’s that? - It’s the fag of my ________.

A. countri

B. country

C. cuontry

D. counrty

4. I _________ some new friends from America.

A. had

B. have

C. has

D. haves

5. What ________ are you?

A. nationality

B. nationalities

C. national

D. nationals

6. She ______ France. It ______ Eiffel Tower.

A. like - have

B. likes - haves

C. likes - has

D. like -has

7. _______ is a peaceful city.

A. Vietnam

B. England

C. Hanoi

D. France

Exercise 4: Rewrite the following sentence

1. Where is she from? (from)

Where ____________________

2. Vietnam has Red River. (in)

Red River ____________________

3. It is a beautiful country. (beautiful)

This country ____________________

Exercise 5: Read the following text and choose true (T) or false (F)

This is Peter. He is one of my best friends. Peter is two years older than me. So he is nine now. Peter is from England. She speaks English. His mother is from Spain. She is Spanish. She is thirty-five. She is a teacher at an international school. His father is from England. He is thirty-six. He is an engineer. Peter lives with his parents and a younger sister in a flat in London.

1. Peter is English

2. His mother is from Spain

3. Peter’s mother is thirty-six years old

4. Peter’s father is a teacher

5. Peter has a younger sister

Exercise 6: Circle the mistake in each sentence

1. This (A) is Trang. She are (B) a pupil at Dai Tu Primary (C) School.

2. His (A) parents lives (B) in Mexico. They (C) live in a flat.

3. We (A) are going (B) to the zoo this afternuun (C).

-The end-

Đáp án Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 2)

Exercise 1: Match the countries (1-5) with nationalities (A-E)

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

Exercise 2: Choose the word whose underlined is pronounced differently from the rest

1. A

2. B

3. D

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. D

3. B

4. B

5. A

6. C

7. C

Exercise 4: Rewrite the following sentence

1. Where does she come from?

2. Red River is in Vietnam.

3. This country is beautiful.

Exercise 5: Read the following text and choose true (T) or false (F)

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

Exercise 6: Circle the mistake in each sentence

1. B (are => is)

2. B (lives => live)

3. C (afternuun => afternoon)

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 1). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 3) .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 3.563
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm