Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 20

Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 20 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 nâng cao: What does your father do? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 20

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and complete the words

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 20

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 20

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 20

1. h _ _ pital

2. _ arm _ _

3. p _ _ _ t

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 20

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 20

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 20

4. fac _ _ _ y

5. sch _ _ l

6. s _ _ _er

Exercise 2: Choose the correct answer

1. What __________ do you go to bed? - I go to bed at ten o’clock

A. time

B. job

C. work

D. hour

2. Miss Tra My is my English teacher. She is k _ _d and beautiful

A. on

B. an

C. in

D. en

3. Can you play basketball? - No, I _______. But I can play tennis

A. can

B. can’t

C. cant

D. cant not

4. My mother is a nurse. She takes care ________ patients.

A. at

B. of

C. with

D. in

5. The children are at school now. They are _________ Vietnamese.

A. learn

B. learns

C. learnings

D. learning

Exercise 3: Make questions for the underlined parts

1. This is a report

____________________________________________

2. His father is a teacher

____________________________________________

3. He is thirty-nine years old

____________________________________________

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. do/ where/ work/ their/ brothers/?

____________________________________________

2. His/ is/ brother/ worker/ car/ factory/ a/ a/ in/ ./

____________________________________________

3. works/ mother/ his/ New York/ hospital/ in/ ./

____________________________________________

4. a/ where/ work?/ does/ sale assistant/

____________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 20

Exercise 1: Look at the picture and complete the words

1. Hospital

2. Farmer

3. Pilot

4. Factory

5. School

6. Singer

Exercise 2: Choose the correct answer

1. A

2. C

3. B

4. B

5. D

Exercise 3: Make questions for the underlined parts

1. What is this?

2. What does his father do?

3. Where does he work?

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. Where do their brother work?

2. His brother is a worker in a car factory.

3. His mother works in New York hospitals

4. Where does a sale assistant work?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 20. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao: What time is it?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 844
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm