Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 22

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 22 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 13 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 22

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. vegetable

B. cook

C. go

D. swim

2. A. slim

B. fat

C. thin

D. rice

3. A. fish

B. thumb

C. beef

D. pork

Exercise 2: Read and complete the text with the words in the box

slim

family

student

farm

farmer

My name is Huong. I am ten years old. I come from Hoa Binh Province. This is the photo of my (1) _________. This is my father. He is young and strong. He is a (2) __________. This is my mother. She is (3) __________. She is a farmer, too. My father and my mother work on a (4) _________. This is my brother. He is nineteen years old. He is a (5) _______ at Commerce University. He is tall and handsome. My brother is taller than me.

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. Lan and Phong are _________ badminton in the schoolyard.

A. play

B. plays

C. played

D. playing

2. My mother can play chess. _______ plays chess very well

A. Her

B. She

C. Her’s

D. She’s

3. What is her _________ food? - She likes chicken

A. nine

B. favorite

C. kind

D. nice

4. _______ is younger, your father or your mother? - My mother is

A. Why

B. How

C. Which

D. Who

5. What _______ does she like? - She likes Vietnamese and English

A. subjecs

B. subjetsc

C. subjects

D. sabjects

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. What/ your/ look/ mother/ like?/ does/

_____________________________________________

2. skinny/ is/ very/ tall./ and/ Maria/

_____________________________________________

3. you/ Would/ noodles?/ like/ some/

_____________________________________________

4. his/ What/ drink?/ is/ favourite/

_____________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 22

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A

2. D

3. B

Exercise 2: Read and complete the text with the words in the box

1. family

2. farmer

3. slim

4. farm

5. student

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. B

3. B

4. D

5. C

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. What does your mother look like?

2. Maria is very skinny and tall

3. Would you like some noodles?

4. What is his favourite drink?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 22. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 21, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 738
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm