Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 3)

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 1 lớp 4 có đáp án

Bài tập Unit 1 lớp 4 nâng cao: Nice to see you again (số 3) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 1 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 3)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Leave out ONE unnecessary letter in each word to make correct word

1. Toemorrow

____________

2. Chieldren

____________

3. Engiland

____________

4. Morening

____________

5. Afteranoon

____________

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. I am _______England. Nice to meet you, Annie!

A. at

B. from

C. to

D. in

2. It is glad to meet you, _______.

A. again

B. too

C. late

D. either

3. Where _____ you from, Dave?

A. are

B. is

C. am

D. be

4. I go to school _______ my friends every morning.

A. to

B. with

C. for

D. at

5. What do you like _____ in your free time? - I like reading books

A. do

B. doing

C. did

D. don’t

6. Hey, what’s _______? - Not much

A. on

B. at

C. up

D. down

7. Hi, what _______ your first name?

A. am

B. are

C. is

D. be

Exercise 3: Correct the mistake

1. Nice to met you

___________________

2. Sorry! I late

___________________

3. I am very well, thanks you!

___________________

Exercise 4: Read the text and answer the following questions

Hi! My name’s Sophie. I’m from Lyon, in France. I’m a student. My school is in the center of the town. Not all of my classmates are French. Tony is from America. Sofia is from Germany. The others are from France. Miss Julia is our teacher.

1. What’s the girl’s name?

_________________________

2. Where in France is she from?

_________________________

3. Where is her school?

_________________________

4. Are all of her classmates French?

_________________________

5. Where are Tony and Sofia from?

_________________________

Exercise 5: Reorder words to make meaningful sentences

1. fine,/ I/ thanks/ am/.

__________________________

2. Jane/ are/ Hello,/ you/ how/?

__________________________

3. old/ you/ are/ How?

__________________________

Exercise 6: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Sara (be) a new student

________________________

2. Tom (not be) from England

________________________

3. How you (be) today?

________________________

4. Vietnam (be) beautiful.

________________________

5. I (be) from America.

________________________

-The end-

Đáp án Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 3)

Exercise 1: Leave out ONE unnecessary letter in each word to make correct word

1. Tomorrow

2. Children

3. England

4. Morning

5. Afternoon

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. B

3. A

4. B

5. B

6. C

7. C

Exercise 3: Correct the mistake

1. met => meet

2. I => I am

3. thanks => thank

Exercise 4: Read the text and answer the following questions

1. Her name is Sophie

2. She is from Lyon

3. It is in the center of the town

4. No, they aren’t

5. Tony is from America. Sofia is from Germany

Exercise 5: Reorder words to make meaningful sentences

1. I am fine, thanks.

2. Hello, Jane how are you?

3. How old are you?

Exercise 6: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Sara is a new student.

2. Tom isn’t from England

3. How are you today?

4. Vietnam is beautiful.

5. I am from America.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 3). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Unit 1 lớp 4 nâng cao: Nice to see you again (số 1),Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 2) .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.389
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm