Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt?

Bài tập từ vựng Unit 17 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 nâng cao: How much is the T-shirt? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 17 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Pick out the one redundant letter to make the correct word

1. SUNIT

: ____________

2. CHOAT

: ____________

3. SAHIRT

: ____________

4. JACAKET

: ____________

5. SUKIRT

: ____________

6. SHORRTS

: ____________

II/ Look at the picture and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt?

A. Scarf

B. Bracelet

C. Shirt

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt?

A. T- shirt

B. Jacket

C. Blouse

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt?

A. Necklace

B. Sweeter

C. Shoes

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt?

A. Skirt

B. Trousers

C. Dress

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt?

A. Shoes

B. Sandals

C. Gloves

6. Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt?

A. Shorts

B. Socks

C. Ring

III/ Complete the sentence with the words in the box

colour

works

shoes

scarf

How

1. How much is the ____________, please? - It’s nine thousand dong.

2. What ____________ is your dress? - It’s purple.

3. ____________ much are the jeans, please? - They’re ninety thousand dong

4. Your ____________ are very nice. Where did you buy them?

5. My mother is a sale assistant. She ____________ in a shop in the city centre.

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 18 lớp 4

I/ Pick out the one redundant letter to make the correct word

1. SUNIT

: SUIT

2. CHOAT

: COAT

3. SAHIRT

: SHIRT

4. JACAKET

: JACKET

5. SUKIRT

: SKIRT

6. SHORRTS

: SHORTS

II/ Look at the picture and choose the correct answer

1. A

2. C

3. A

4. C

5. A

6. B

III/ Complete the sentence with the words in the box

1. scarf

2. colour

3. How

4. shoes

5. works

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt? Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let’s go to the bookshop!, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 nâng cao: How much is the T-shirt?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 348
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm