Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 27

Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 27 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 nâng cao: Let’s go to the bookshop! MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 16 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 27

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 27 

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 27

1. ______________________

2. ______________________

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 27

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 27

3. ______________________

4. ______________________

II/ Complete the sentence with the words in the box

animals

Swimming pool

Where

mother

hospital

1. _____________ are you going, Linda? - I’m going to the bookshop

2. Where is the pharmacy, please? - It’s opposite the _____________.

3. My _____________ often goes to the supermarket with my father on Sunday

4. I am at the zoo. There are lots of _____________ here.

5. It’s so hot today. Let’s go to the _____________ this afternoon!

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. Let’s/ to/ go/ bakery/ the/ ./

___________________________________________

2. buy/ I/ to/ some/ because/ want/ medicine/ ./

___________________________________________

3. you/ Do/ want/ to/ go/ the/ cinema/ with/ me/ to/ ?/

___________________________________________

4. don’t/ go to/ you/ the museum?/ Why/

___________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 27

I/ Look at the picture and write

1. airport

2. stadium

3. toy shop

4. bakery

II/ Complete the sentence with the words in the box

1. Where

2. hospital

3. mother

4. animals

5. swimming pool

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. Let’s go to the bakery

2. I want to buy some medicine

3. Do you want to go to the cinema with me?

4. Why don’t you go to the museum?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 27. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let’s go to the bookshop!, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 nâng cao: Let’s go to the bookshop!.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 454
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm