Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 16

Tiếng Anh lớp 4 Unit 10 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 16 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 16

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 16

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 16

1. ____________________

2. ____________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 16

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 16

3. ____________________

4. ____________________

Exercise 2: Write

1. dance

: _____________

4. study

: _____________

2. skip

: _____________

1. cook

: _____________

3. visit

: _____________

2. sail

: _____________

Exercise 3: Circle the mistake in each sentence

1. What (A) were you yesterday (B), Jerry? - I was (C) at the cinema with (D) my brother

2. Mr. David is my (A) English teacher (B). He’s very (C) kind and friend (D).

3. Mary (A) often goes (B) to school at (C) 7 o’clock on (D) the morning.

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Where she (be) yesterday? - She (be) at home. She (not be) at school

__________________________________________________________

2. What time you (get) up every day? - I often (get) up at six

__________________________________________________________

3. Where you (be) now? - I (be) in my classroom. I (not be) in the schoolyard.

__________________________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. watered/ flowers/ I/ the/ the/ in/ garden/ ./

__________________________________________________________

2. What/ yesterday/ did/ they/ do/ ?/

__________________________________________________________

3. I/ evening/ TV/ watched/ yesterday/./

__________________________________________________________

4. a/ at/ big/ I/ the/ zoo./ saw/ elephant/

__________________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 16

Exercise 1: Look at the pictures and write

1. Play soccer/ play football

2. Paint pictures

3. Wash dishes

4. Water flowers

Exercise 2: Write

1. dance

: danced

4. study

: studied

2. skip

: skipped

1. cook

: cooked

3. visit

: visited

2. sail

: sailed

Exercise 3: Circle the mistake in each sentence

1. A (What => Who)

2. D (friend => friendly)

3. D (on => in)

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1.Where was she yesterday? - She was at home. She wasn’t at school

2.What time do you get up every day? - I often get up at six

3.Where are you now? - I am in my classroom. I am not in the schoolyard.

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. I watered the flower in the garden

2. What did they do yesterday?

3. I watched TV yesterday evening

4. I saw a big elephant at the zoo.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 16. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 401
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm