Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 chất lượng cao (số 1)

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 4 lớp 4 có đáp án

Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 chất lượng cao (số 1) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Unit 4 lớp 4 nâng cao: When’s your birthday? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 chất lượng cao (số 1)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. Sunday

B. July

C. Monday

D. Tuesday

2. A. one

B. week

C. day

D. year

3. A. five

B. fifth

C. eleven

D. thirteen

Exercise 2: Unscramble the following words

1. YAM

: _____________

2. APLRI

: _____________

3. EJUN

: _____________

4. VEMBERON

: _____________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. _______ today Monday? - No, ________ isn’t. It is Tuesday

A. Is - it

B. Are - it

C. Do -it

D. Does -they

2. Today is the ________ day of the week.

A. two

B. second

C. Tuesday

D. July

3. What is the _________? - It’s half past nine.

A. day

B. month

C. time

D. date

4. August is ___________ month of the year

A. the first

B. the fifth

C. the eighth

D. the twelfth

5. When is your birthday, Mary? - It is _________ the fifth of March

A. at

B. in

C. on

D. under

6. What does he do on Saturday? - He _____________.

A. play football

B. plays football

C. play soccer

D. play tennis

7. What day is it today? - It’s ______________.

A. November

B. Month

C. January

D. Monday

8. We often make birthday cakes. We ________ often buy them.

A. don’t

B. dont

C. doesn’t

D. doesnt

Exercise 4: Write

a

the

1. What’s ________ date today? It’s ________ third of June.

2. What ______ nice birthday cake!

3. What does your sister in _____ evening? She plays _____ piano.

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. We (not have) English lesson on Tuesdays and Thursdays.

______________________________________________________

2. She (go) to school on Monday? - Yes, she (do)

______________________________________________________

3. Where he (come) from? - He (be) from German

______________________________________________________

Exercise 6: Read the following text and choose the most suitable word to fill in each blank

This is my family. There are (1) ___________ people in my family: my father, my mother, my sister and me. We live (2) __________ Wilson Street. My father is forty (3) _______ old. He is an (4) __________. My mother is thirty - five years old. She is nurse. My brother is eleven. My sister is nine. I am fourteen. We are (5) ______________.

1. A. five

B. four

C. six

D. three

2. A. in

B. with

C. under

D. at

3. A. years

B. year

C. days

D. day

4. A. teacher

B. doctor

C. worker

D. architect

5. A. students

B. student

C. pupil

D. worker

Exercise 7: Reorder the words to make correct sentences

1. is/ years/ eight/ old./ She

____________________________________________________

2. She/ TV/ Saturdays/ on/ watches/ ./

____________________________________________________

3. you/ do/ What/ do/ Mondays/ on/ ?

____________________________________________________

-The end-

Đáp án Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 chất lượng cao (số 1)

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. A

3. B

Exercise 2: Unscramble the following words

1. YAM

: MAY

2. APLRI

: APRIL

3. EJUN

: JUNE

4. VEMBERON

: NOVEMBER

Exercise 3: Choose the correct answer

1. YAM

: MAY

2. APLRI

: APRIL

3. EJUN

: JUNE

4. VEMBERON

: NOVEMBER

Exercise 4: Write

1. What’s ____the____ date today? It’s ____the____ third of June.

2. What ___a___ nice birthday cake!

3. What does your sister in __the___ evening? She plays __the___ piano.

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. We don’t have English lesson on Tuesdays and Thursdays.

2. Does she go to school on Monday? - Yes, she does

3. Where does he come from? - He is from German

Exercise 6: Read the following text and choose the most suitable word to fill in each blank

1. B

2. D

3. A

4. D

5. A

Exercise 7: Reorder the words to make correct sentences

1. She is eight years old

2. She watches TV on Saturdays

3. What do you do on Mondays?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 chất lượng cao (số 1). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 4: When’s your birthday?,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.358
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm