Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 12

Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 12 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 13 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 8 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 12

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Circle the odd one out

1. A. Maths

B. English

C. Art

D. kite

2. A. music

B. May

C. March

D. June

3. A. England

B. Japan

C. Sunday

D. America

Exercise 2: Write

Where

What

Who

When

1. _________ is your school? It is in the village

2. _________ subjects do you have today? I have Art, English and Maths

3. _________ do you have Vietnamese? On Tuesdays and Fridays

4. _________ class are you in? I am in class 3E

5. _________ is your teacher? It is Mr Hung

Exercise 3: Read and complete the text with the words in the box

beautiful

English

favorite

pupil

Monday

My name is Van Anh. I am a (1) ________ at Golden Rose Primary School. This is my school. It’s small but (2) _________. I learn seven subjects at school. Today is (3) ________. I have Science, Music and IT today. Tomorrow, I will have Maths and (4) ________. Maths and English are my (5) _______ subjects. I like English very much because I want to be an English teacher in the future.

Exercise 4: Complete the sentences. Use “have” or “has”

1. I _______ a book

2. We _______ grammar books

3. Mai _______ a blue pen. She ______ a blue notebook, too

4. Bob _______ a notebook on his desk

5. I ______ a grammar book. It _______ twelve chapters.

Exercise 5: Choose the correct answer

1. What subjects _______ you ______ today?

A. do - haves

B. do - have

C. do - has

D. does -has

2. We are late ______ school

A. at

B. for

C. in

D. on

3. ________ do you have Maths? - I have it everyday

A. How often

B. What time

C. What

D. How

4. _______ do you do your homework? - After dinner

A. Where

B. How

C. When

D. Who

5. My parents are always _______ home ________ Saturday.

A. at - at

B. at - on

C. on - at

D. on - on

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 12

Exercise 1: Circle the odd one out

1. D

2. A

3. C

Exercise 2: Write

1._____Where____ is your school? It is in the village

2._____What____ subjects do you have today? I have Art, English and Maths

3._____When____ do you have Vietnamese? On Tuesdays and Fridays

4._____What____ class are you in? I am in class 3E

5._____Who____ is your teacher? It is Mr Hung

Exercise 3: Read and complete the text with the words in the box

My name is Van Anh. I am a (1) ____pupil____ at Golden Rose Primary School. This is my school. It’s small but (2) ___beautiful______. I learn seven subjects at school. Today is (3) ___Monday_____. I have Science, Music and IT today. Tomorrow, I will have Maths and (4) ___English_____. Maths and English are my (5) ___favorite____ subjects. I like English very much because I want to be an English teacher in the future.

Exercise 4: Complete the sentences. Use “have” or “has”

1.I ___have____ a book

2.We ___have____ grammar books

3.Mai ___has____ a blue pen. She ____has__ a blue notebook, too

4.Bob ____has___ a notebook on his desk

5.I __have____ a grammar book. It ___has____ twelve chapters.

Exercise 5: Choose the correct answer

1. B

2. B

3. A

4. C

5. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 12. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 11, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 844
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm