Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 5

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 5 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 6 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. Monday

B. May

C. Sunday

D. Tuesday

2. A. England

B. Canada

C. Japan

D. English

3. A. tennis

B. volleyball

C. swimming

D. football

Exercise 2: Look at the number and write

1. 9th

: ______________

1. 2nd

: ______________

2. 1st

: ______________

2. 3rd

: ______________

3. 5th

: ______________

3. 12th

: ______________

Exercise 3: Read and decide T (true) or F (false)

Hi, my name is Seki and I’m from Japan. Today is Friday, it’s the ninth of November. It is my birthday! I am having a great time. I have a big birthday cake from my mum and I have lots of presents from my friends.

True/ False

1. Today is Friday

2. Today is the ninth of December

3. Today is her birthday

4. She has a big birthday cake from her dad

5. She has lots of presents from her friends

Exercise 4: Choose the correct answer A, B, C or D

1. Do you have to go to school today? - No, I ___________

A. don’t

B. dont

C. do

D. didn’t

2. What ___________ are you? - I am Japanese.

A. nationality

B. nation

C. country

D. countries

3. What’s your name? - ___________ name is Minh.

A. Me

B. Mine

C. My

D. I

4. We often make birthday cakes. We __________ often buy them.

A. don’t

B. dont

C. doesn’t

D. doesnt

5. What day is it today? - It’s ____________.

A. November

B. Month

C. January

D. Monday

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. brother/ plays/ My/ Mondays/ on/ football/.

____________________________________________

2. is/ date/ What/ the/ today/ ?

____________________________________________

3. you,/ Linda/ What/ nationality/ are/

____________________________________________

4. he/ from?/ Where/ is/

____________________________________________

5. How/ your/ name?/ do/ you/ spell/

____________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 5

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. D

3. C

Exercise 2: Look at the number and write

1. 9th

: ninth

1. 2nd

: second

2. 1st

: first

2. 3rd

: third

3. 5th

: fifth

3. 12th

: twelfth

Exercise 3: Read and decide T (true) or F (false)

True/ False

1. Today is Friday

T

2. Today is the ninth of December

F

3. Today is her birthday

T

4. She has a big birthday cake from her dad

F

5. She has lots of presents from her friends

T

Exercise 4: Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. A

3. C

4. A

5. D

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. My brother plays football on Mondays.

2. What is the date today?

3. What nationality are you, Linda?

4. Where is he from?

5. How do you spell your name?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 2), Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 1).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.333
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm