Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 4: What subjects do you have today?

Bài tập từ vựng Unit 8 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 4: What subjects do you have today? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 8 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 4: What subjects do you have today?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. home

B. hour

C. him

D. hot

2. A. flats

B. days

C. jobs

D. chairs

3. A. cut

B. luck

C. June

D. such

4. A. see

B. son

C. sun

D. sure

5. A. free

B. meet

C. see

D. beer

Exercise 2: Look at the picture and fill in the missing letters to make meaningful words

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 4: What subjects do you have today?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 4: What subjects do you have today?

1. a _ _

2. _ u _ i _

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 4: What subjects do you have today?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 4: What subjects do you have today?

3. geo _ _ _ p _ y

4. m _ _ _ s

Exercise 3: Complete the sentence with the words in the box

and

favorite

learn

When

school

1. What’s your _______ subjects, Tom? - I like Maths

2. _______ do you have English?

3. Does Linda like Arts _____ Music?

4. His ______ is on Hoang Ngan street

5. We ______ about numbers and calculations in Maths

Exercise 4: Choose the odd one out

1. A. Everyday

B. Sunday

C. Monday

D. Tuesday

2. A. housework

B. morning

C. afternoon

D. evening

3. A. once

B. one

C. twice

D. three times

4. A. are

B. is

C. am

D. does

5. A. History

B. Maths

C. England

D. Music

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 4

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. B

2. A

3. C

4. D

5. D

Exercise 2: Look at the picture and fill in the missing letters to make meaningful words

1. Art

2. Music

3. Geography

4. Maths

Exercise 3: Complete the sentence with the words in the box

1.What’s your ___favorite____ subjects, Tom? - I like Maths

2.__When_____ do you have English?

3.Does Linda like Arts __and___ Music?

4.His __school____ is on Hoang Ngan street

5.We ___learn___ about numbers and calculations in Maths

Exercise 4: Choose the odd one out

1. A

2. A

3. B

4. D

5. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 4: What subjects do you have today?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 nâng cao: What subjects do you have today?,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 447
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm