Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 4 năm 2021 - 2022 Tải nhiều

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 4 năm 2021 - 2022 Có đáp án chi tiết kèm theo giúp các em ôn tập, hệ thống, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho các đề thi giữa kì 1 lớp 4. Các đề thi này tổng hợp lại các kiến thức, bám sát chương trình học. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi học kì cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo và tải về trọn bộ đề thi.

1. Đề thi giữa kì 1 Toán 4

Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 1 Số 1

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M1)

- Số: 7.312.406 đọc là:

A. Bảy tỉ ba trăm mười hai nghìn bốn trăm linh sáu đơn vị

B. Bảy triệu ba trăm mười hai nghìn bốn trăm linh sáu đơn vị

C. Bảy trăm triệu ba trăm mười hai nghìn bốn trăm linh sáu đơn vị

D.  Bảy mươi triệu ba trăm mười hai nghìn bốn trăm linh sáu đơn vị

Câu 2: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M1)

Số: Năm trăm triệu không trăm bốn mươi mốt nghìn hai trăm đơn vị được viết là:

A. 500.041.200

B. 50.041.200

C. 500.041.002

D. 5.041.002

Câu 3: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn (M2)

1942; 1978; 1952; 1984

Câu 4: Đặt tính rồi tính: (M3)

a/ 186.954 + 247.436

b/ 13.546 x 30

Câu 5: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M1)

6 tấn = ……..kg. Số điền đúng vào chỗ chấm là:

A. 6

B. 60

C. 600

D. 6.000

Câu 6: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M2)

2 phút 10 giây = …….. giây. Số điền đúng vào chỗ chấm là:

A. 30

B. 210

C. 130

D. 70

Câu 7: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M3)

Trung bình công của các số 34; 43; 52; 39 là:

A. 168

B. 42

C. 56

D. 84

Câu 8: Biểu đồ dưới đây cho biết số cây của các lớp 4A; 4B; 4C đã trồng. (M2)

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất

A. Lớp 4A trồng được 40 cây

B. Lớp 4C trồng nhiều cây hơn lớp 4A

C. Lớp 4A trồng được ít cây nhất

D. Lớp 4B trồng được nhiều cây nhất

Câu 9: Theo biểu đồ của câu 8, nếu lớp 4B chỉ trồng được \frac{1}{2} số cây hiện tại thì trung bình mỗi lớp lúc đó sẽ trồng được bao nhiêu cây? (M4)

Câu 10: Một trại chăn nuôi gà có tổng cộng là 600 con. Trong đó số gà trống ít hơn số gà mái là 50 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu gà trống, bao nhiêu gà mái? (M3)

Tóm tắt

Bài giải

Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1) – (1đ)

- Số: 7.312.406 đọc là:

B. Bảy triệu ba trăm mười hai nghìn bốn trăm linh sáu đơn vị

Câu 2: (M1) - (1đ)

Số: Năm trăm triệu không trăm bốn mươi mốt nghìn hai trăm đơn vị được viết là:

A. 5.00.041.200

Câu 3: (M2) – (1đ)

1.942; 1.978; 1.952; 1.984

Học sinh xếp đúng: 1.942; 1.952; 1.978; 1.984.

Câu 4: (M3) – (1đ).

Học sinh làm đúng mỗi câu đạt 0,5đ

a/ 186.954 + 247.436

b/ 13.546 x 30

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 5: (M1) – (0,5đ)

6 tấn = ……..kg. Số điền đúng vào chỗ chấm là:

Chọn D. 6.000

Câu 6: (M2) – (0,5đ)

2 phút 10 giây = …….. giây. Số điền đúng vào chỗ chấm là:

Chọn C. 130

Câu 7: (M3) – (1đ)

Trung bình cộng của các số 34; 43; 52; 39 là:

Chọn B. 42

Câu 8: Biểu đồ dưới đây cho biết số cây của các lớp 4A; 4B; 4C đã trồng. (M2) – (1đ)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất

D. Lớp 4B trồng được nhiều cây nhất

Câu 9: Theo biểu đồ của câu 8, nếu lớp 4B chỉ trồng được \frac{1}{2} số cây hiện tại thì trung bình mỗi lớp lúc đó sẽ trồng được bao nhiêu cây? (M4) – (1đ)

Bài giải

- Nếu lớp 4B chỉ trồng được \frac{1}{2} số cây hiện tại thì số cây của các lớp như sau: 4A: 25 cây; 4B: 20 cây; 4C: 15 cây

Trung bình mỗi lớp lúc đó trồng được:

(25 + 20 + 15) : 3 = 20 (cây)

Đáp số: 20 cây

Câu 10: Một trại chăn nuôi gà có tổng cộng là 600 con. Trong đó số gà trống ít hơn số gà mái là 50 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu gà trống, bao nhiêu gà mái? (M3) – (2đ)

Bài giải

Số gà trống của trại chăn nuôi đó là:

(600 – 50) : 2 = 275 (con)

Số gà mái của trại chăn nuôi đó là:

600 – 275 = 325 (con)

Đáp số: Gà trống: 275 con

Gà mái: 325 con

Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 1 Số 2

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời hoặc kết quả đúng:

Câu 1. (0,25 điểm) Số: Năm mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm năm mươi tư viết là:

A. 59 643 554

B. 59 634 584

C. 5 986 544

D. 5 894 564

Câu 2. (0,25 điểm) Nhà Trần được thành lập năm 1226 thuộc thế kỷ thứ mấy?

A. X

B. XI

C. XII

D. XIII

Câu 3. (0,25 điểm) Số cần điền vào chỗ chấm: 1/5 thế kỷ = ............. năm là:

A. 20 năm

B. 25 năm

C. 30 năm

D. 50 năm

Câu 4. (0,25 điểm) Thứ bảy này là ngày 26 tháng 8 thì thứ bảy tuần tới là:

A. 1 tháng 9

B. 2 tháng 9

C. 3 tháng 9

D. 4 tháng 9

Câu 5. (0,5 điểm) Số cần điền vào chỗ chấm của 1452 kg = ........... tấn ....... kg

A. 14 tấn 52 kg

B. 145 tấn 2 kg

C. 1 tấn 452 kg

D. 1 tấn 542 kg

Câu 6. (0,5 điểm) Hai số có tổng là 240, số lớn hơn số bé 60 đơn vị. Hai số đó là:

A. 300 và 240

B. 300 và 200

C. 120 và 60

D. 150 và 90

Câu 7. (0,5 điểm) Dãy số nào dưới đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 16 642; 16 624; 16 743; 16 742

B. 16 624; 16 642; 16 742; 16 743

C. 16 742; 16 624; 16 642; 16 743

D. 16 642; 16 624; 16 742; 16 743

Câu 8. (0,5 điểm) Dòng nào sau đây nêu đúng số các góc có trong Hình 1?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán

A. Hình 1 có: 2 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

B. Hình 1 có: 3 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

C. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

D. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tù, 1 góc bẹt

Câu 9. (1 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán

A. Cạch MN không song song với cạnh.................................

B. Cạch BC vuông góc với cạnh............................................

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

152 399 + 24 698

92 508 - 22 429

3 089 x 5

43 263 : 9

Bài 2: (2 điểm) Năm nay, tổng số tuổi của hai mẹ con là 44 tuổi, mẹ hơn con 28 tuổi. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: (1,5 điểm) Tổng của hai số là 78. Nếu thêm vào số bé 10 đơn vị thì số bé bằng số lớn. Tìm hai số đó.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: (0,5 điểm) Tính tổng sau bằng cách thuận tiện nhất:

11 + 22 + 33 + 44 + 66 + 77 + 88 + 99

Đáp án: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

A

D

A

B

C

D

B

D

AD, BC hoặc (AM, MD, BN, NC)

AB, DC, MN

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Tuổi của mẹ hiện nay là:

(44 + 28) : 2 = 36 (tuổi) (0,5 điểm)

Tuổi của con hiện nay là:

36 – 28 = 8 (tuổi) (0,5 điểm)

Đáp số: Mẹ: 36 tuổi

Con: 8 tuổi

Bài 3: (1,5 điểm):

Nếu thêm vào số bé 10 đơn vị thì số bé bằng số lớn nên hiệu hai số là 10 (0,5 điểm)

Số lớn là:

(78 + 10) : 2 = 44 (0,5 điểm)

Số bé là:

44 – 10 = 34 (0,5 điểm)

Đáp số: 44; 34

Bài 4: (0,5 điểm): Đáp án đúng: 0,25 điểm

Tính thuận tiện: 0,25 điểm

2. Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc thành tiếng (5 điểm): GV kiểm tra đọc từng em.

II. Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm): Thời gian: 30 phút

ĐIỀU MONG ƯỚC KÌ DIỆU

Đêm hè nóng nực, hai chị em ngồi hóng mát, giữa màn đêm lúc ấy bỗng có một ngôi sao vụt sáng, rạch qua bầu trời như một nhát kiếm chói lòa. Cậu em giật áo chị và nói:

- Chị ơi, em nghe người ta nói khi thấy sao đổi ngôi, mình mong ước điều gì thì hãy nói lên điều ước ấy. Thế nào cũng linh nghiệm!

Cô bé quay lại dịu dàng hỏi:

- Thế em muốn ước gì?

Nhớ đến bố con ông lão diễn trò ủ rũ bên đường hồi chiều, cậu em thủ thỉ:

- Ước gì… giấy trong thùng của ông lão biến thành tiền thật. Cô chị bèn cầm lấy tay em và nói với giọng đầy cảm động:

- À, chị bảo điều này …

- Gì ạ?

- À … à … không có gì. Chị chỉ nghĩ … ông cụ chắc cần tiền lắm!

Trong trí óc non nớt của cô bé bỗng hiện lên hình ảnh con lợn đất đựng tiền tiết kiệm cô để dành từ một năm nay trong góc tủ. Cô bé muốn dành cho bố con ông lão và cả em mình một niềm vui bất ngờ.

Theo Hồ Phước Quả

Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu bài.

Câu 1: Khi thấy sao đổi ngôi, cậu em đã làm gì?

A. Ngồi hóng mát và giật mình sợ hãi

B. Ngồi hóng mát và thích thú reo lên

C. Giật áo chị, nói với chị điều mình được nghe người ta nói

Câu 2: Cậu bé ước điều gì? Tại sao?

A. Được đi diễn trò vì cậu muốn có tiền giúp đỡ bố con ông lão bớt nghèo khổ

B. Giấy trong thùng của ông lão biến thành tiền thật, vì thương bố con ông

C. Ước bố con ông lão giàu có, vì cậu muốn mọi người đều giàu có

Câu 3: Cô chị đã nghĩ gì trước ước muốn của cậu em trai?

A. Dùng món tiền tiết kiệm của cô để giúp ông lão

B. Tìm cách giúp em trai mình đạt được ước muốn

C. Cảm động trước ước muốn giấy biến thành tiền thật

Câu 4: Theo em, hai chị em trong câu chuyện có phẩm chất gì đáng quý?

A. Thích xem sao đổi ngôi, tin vào những điều kì diệu

B. Thương người, biết mang lại niềm vui cho người khác

C. Tiết kiệm, biết dành dụm để có một khoản tiền

Câu 5: Thành ngữ,, tục ngữ nào dưới đây nêu đúng tình cảm và suy nghĩ của hai chị em trong câu chuyện?

A. Thương người như thể thương thân

B. Bán anh em xa, mua láng giềng gần

C. Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Câu 6: Các dấu hai chấm được dùng trong câu chuyện có tác dụng gì?

A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước

B. Có tác dụng liệt kê các sự vật có trong câu

C. Báo hiệu câu đứng sau là lời nói của một nhân vật

Câu 7: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy?

A. Dịu dàng, chói lòa, ủ rũ, nóng nực, lúng túng, non nớt

B. Ủ rũ, năm nay, thủ thỉ, lúng túng, đổi ngôi

C. Dịu dàng, ủ rũ, thủ thỉ, lúng túng, non nớt

Câu 8: Trong câu: “Ước gì… giấy trong thùng của ông lão biến thành tiền thật.” có mấy danh từ là:

A. Hai danh từ. Đó là:…………………………………………………………………..

B. Ba danh từ. Đó là:…………………………………………………………………..

C. Bốn danh từ. Đó là:…………………………………………………………………..

Câu 9: Câu : “Cô bé muốn dành cho bố con ông lão và cả em mình một niềm vui bất ngờ.” thuộc mẫu câu?

A. Ai – làm gì?

B. Ai – thế nào?

C. Ai – là gì?

Câu 10: Dựa vào nội dung bài đọc, hãy viết một câu theo mẫu Ai – là gì? nói về cậu bé hoặc cô chị trong câu chuyện?

B. KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả (5 điểm – 15 phút)

GV đọc cho HS viết bài

Trung thu độc lập

Đêm nay, anh đứng gác ở trại. Trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em. Trăng đêm nay soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập yêu quý của các em. Trăng sáng mùa thu vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê hương thân thiết của các em…

Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai…..

II. Tập làm văn (5 điểm - 35 phút)

Em hãy viết một bức thư gửi thầy cô giáo cũ của em để chúc mừng cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 và kể cho thầy cô nghe về tình hình trường lớp của em.

Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4

A. PHẦN ĐỌC

I. Đọc thành tiếng (5 điểm)

- GV kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng HS.

- Nội dung kiểm tra: HS đọc đoạn văn trong các bài tập đọc đã học ở lớp 4 từ tuần1 đến tuần 9 khoảng 90 tiếng/ phút; sau đó trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài đọc do GV nêu.

- GV đánh giá cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:

+ Đọc đúng tiếng, đúng từ (1 điểm).

. Đọc sai 2- 4 tiếng (0,5 điểm).

. Đọc sai 5 tiếng trở nên (0 điểm).

+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa (1 điểm).

. Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 - 3 chỗ cho (0,5 điểm).

. Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên cho (0 điểm).

+ Giọng đọc có biểu cảm cho (1 điểm).

. Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm cho (0,5 điểm).

. Giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm cho (0 điểm).

+ Tốc độ đạt yêu cầu (không quá 1 phút) (1 điểm).

. Đọc quá 1- 2 phút cho (0,5 điểm).

. Đọc trên 2 phút cho (0 điểm).

+ Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu ra (1 điểm).

. Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng (0,5 điểm).

. Trả lời sai hoặc không trả lời được (0 điểm).

II. Đọc hiểu (5 điểm): Gợi ý đánh giá, cho điểm

Câu12345678910
Đáp ánCBABACCCA
Điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm

- Riêng câu 10: HS đặt câu đúng với nội dung yêu cầu: 0,25 đ

Trình bày câu đúng (đầu câu viết hoa, có dấu chấm cuối câu): 0,25 đ

B. PHẦN VIẾT

I. Chính tả (5 điểm):

- Viết đúng cỡ chữ, đều nét, rõ ràng không sai lỗi chính tả, trình bày đúng đoạn văn: 5 điểm

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh không viết hoa đúng qui định...) trừ 0,5 điểm. Lỗi sai giống nhau chỉ trừ 1 lần điểm.

- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao - khoảng cách - kiểu chữ hoặc trình bày bài bẩn ..... trừ 1 điểm toàn bài chính tả (Toàn bài trừ không quá 3 điểm)

II. Tập làm văn (5 điểm):

Đảm bảo các yêu cầu sau được 5 điểm:

- Viết được một bức thư có đủ 3 phần: đầu thư, phần chính, phần cuối thư đúng với nội dung yêu cầu của đề bài (2 điểm)

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả (1đ).

- Thể hiện được tình cảm, lời chúc mừng thầy cô: 0,5đ

- Kể được ước mơ trong sáng (1 đ).

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ (0,5đ) (Chỉ cho điểm với bài HS hoàn thành)

- Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm từ 4,5 ; 4 ; 3,5 ; 3; 2,5; 2; 1,5; 1.

(Nếu bài văn viết mắc từ 4 lỗi chính tả trở lên – không ghi điểm giỏi)

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1

I. Choose the odd one out.

1. A. JapaneseB. AmericanC. EnglishD. nationality
2. A. fromB. atC. HowC. in
3. A. EnglishB. MondayC. PhysicsD. Maths
4. A. pianoB. aerobicsC. badmintonC. guitar
5. A. HowB. WhyC. WhereD. Hi

II. Read and choose the correct answer.

1. When's your birthday?

A. It's Tuesday.

B. It 's at next Monday.

C. It's on the sixth of June.

2. _______________? - I can do aerobics.

A. Can you draw?

B. What can you do?

C. What she can do?

3. What nationality is Linda?

A. She is English.

B. She is from England.

C. She is nine.

4. Goodbye, Lan.

A. Bye, Linda.

B. Good morning, I am Lan.

C. Stand up

5. Can you dance?

A. No, you can't.

B. Yes, she can

C. Yes, I can.

III. Read and match.

1. Where are you from?A. She can dance.
2. What can she do?B. No, I can't.
3. What day is it today?C. Good morning, Ana.
4. Can you play the piano?D. It is Thursday.
5. Good morning, Linda.E. I am from France.

IV. Read and complete the sentence.

Hello, My name's Lien. I am from Vietnam. I am Vietnamese. I can sing but I can't draw a picture. I often help my mom cook the meals on Sunday.

1. My name is ________.

2. Lien is _____________.

3. Lien can _________.

4. Lan ______ draw a picture.

5. Lien ______ her mom cook on _______.

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - B; 5 - D;

II. Read and choose the correct answer.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - A; 5 - C;

III. Read and match.

1 - E; 2 - A; 3 - D; 4 - B; 5 - C;

IV. Read and complete the sentence.

1. My name is ___ Lien _____.

2. Lien is _____V ietnamese ________.

3. Lien can ___ sing ______.

4. Lan __ can't ____ draw a picture.

5. Lien ___ helps ___ her mom cook on ___ Sundays ____.

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 4 năm 2021 - 2022 chuẩn theo Thông tư 22 theo 4 mức độ có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần, giúp các em học sinh củng cố kiến thức 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4.

Đánh giá bài viết
193 29.808
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 4 Xem thêm