Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 Family and Friends số 2

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh Family and Friends có đáp án năm 2023 - 2024 bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

I. Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 4 Family and Friends

Put sentences in correct order.

Here you are.

Yes, we would like five oranges, please.

That’s 40 thousand dong.

Thank you.

1

Would you like oranges?

Reorder the words to make sentence. 

1. airport / Does / work / she / an / in / ?/

…………………………………..……………..

2. brown / has / Mary / eyes / ./

…………………………………..……………..

3.  likes / . / My / tea / bubble / sister /

…………………………………..……………..

4. is / how / banana / much / ? / a /

…………………………………..……………..

5. sick / Doctors / people / help / . /

…………………………………..……………..

Read the text and decide these following sentences are True or False.

Hello, my name’s Billy. This is my family. We are having lunch together. I like pizza. My favorite drink is orange juice. My sister’s Rosy. She likes noodles. She doesn't like rice. My mom likes noodles, too. Her favorite drink is orange juice. My Dad likes rice and fish. He also likes water.

1. Billy like pizza and milk.

2. His sister and his mother like noodles.

3. His sister's favorite food is rice.

4. His mother likes orange juice.

5. His father hates water.

II. Đáp án Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 4 Family and Friends

Put sentences in correct order.

4

Here you are.

2

Yes, we would like five oranges, please.

3

That’s 40 thousand dong.

5

Thank you.

1

Would you like oranges?

Reorder the words to make sentence.

1. airport / Does / work / she / an / in / ?/

………Does she work in an airport?………..

2. brown / has / Mary / eyes / ./

…………Mary has brown eyes...……………..

3. likes / . / My / tea / bubble / sister /

………My sister likes bubble tea.…………..

4. is / how / banana / much / ? / a /

……How much is a banana?……………..

5. sick / Doctors / people / help / . /

………Doctors help sick people.……………..

Read the text and decide these following sentences are True or False.

1. Billy like pizza and milk. - False

2. His sister and his mother like noodles. - True

3. His sister's favorite food is rice. - False

4. His mother likes orange juice. - True

5. His father hates water. - False

Hướng dẫn dịch

Xin chào, tên tôi là Billy. Đây là gia đình tôi. Chúng tôi đang ăn trưa cùng nhau. Tôi thích bánh pizza. Thức uống yêu thích của tôi là nước cam. Chị gái tôi là Rosy. Chị ấy thích mì. Chị ấy không thích cơm. Mẹ tôi cũng thích mì. Thức uống yêu thích của mẹ tôi là nước cam. Bố tôi thích cơm và cá. Bố tôi cũng thích nước.

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 Chân trời có đáp án năm 2023 - 2024. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Đề thi tiếng Anh lớp 4 có đáp án sẽ giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.

Đánh giá bài viết
7 1.622
Sắp xếp theo

    Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 Family and Friends

    Xem thêm