Bộ 8 đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022

Bộ 8 đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ 8 Đề kiểm tra tiếng Anh giữa kì 1 lớp 4 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi giữa kì 1 tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 sắp tới.

* Xem thêm Bộ đề thi giữa kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án khác:

Đề cương ôn thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022

Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh giữa kì 1 lớp 4 năm 2021 - 2022

1. Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án số 1

I. Circle the correct answer.

1. A. What can she do?

B. What she can do?

2. A. Phong is from Vietnamese.

B. Phong is from Vietnam.

3. A. What does she do on Sunday?

B. What do she do on Sunday?

4. A. It’s on the 2nd of March.

B. It’s on the 2st of March.

5. A. Good the afternoon.

B. Good afternoon.

II. Read and match.

1. What nationality are you?

A. No, I can't.

2. Where are you from?

B. I am Vietnamese.

3. Can you draw?

C. She can play the guitar.

4. When’s your birthday?

D. I am from England.

5. What can she do?

E. It is on the first of July.

III. Read and answer the question.

This is my new friend. His name is Quan. He is nine years old. His birthday is on the fifth of December. He is from Vietnam. He likes playing sports. He can play volleyball but he can’t play basketball. He goes to sports club on Monday afternoon.

1. When is Quan's birthday?

2. Where is he from?

3. What does he like?

4. Can he play volleyball?

5. When does he go to sports club?

IV. Put the word in order.

1. she/ did/ do/ What/ yesterday/ ?/

2. The/ guitar/ can/ He/ play/ ./

3. Birthday/ of/ the/ Her/ on/ is/ May/ fourth/ ./

4. Date/ today/ is/ the/ What/ ?/

5. Goodbye./ soon/ See/ you/ ./

ĐÁP ÁN

I. Circle the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - A; 5 - B:

II. Read and match.

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - E; 5 - C;

III. Read and answer the question.

1 - It is on the fifth of December.

2 - He is from Vietnam.

3 - He likes playing sports.

4 - Yes, he can.

5 - He goes to sport club on Monday afternoon.

IV. Put the word in order.

1 - What did she do yesterday?

2 - He can play the piano.

3 - Her birthday is on the fourth of May.

4 - What is the date today?

5 - Goodbye. See you soon.

2. Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án số 2

I. Read and choose the correct answer.

1. Her birthday is (on/ at) the first of September.

2. Where is Anna from? (He/ She) is from America.

3. What (do/ does) Huynh do on Sundays? - He visits his grandparents.

4. (Can/ Do) you play the guitar? - No, I can't.

5. (What/ Where) nationality are you? - I am Japanese.

II. Read and number the sentence to make a complete conversation.

A. I can't play the guitar but I can sing.
B. Nice to meet you, too, Tom. What day is it today?
C. What can you do?
D. It is Wednesday.
0E. Nice to meet you, Peter.
F. I can play the guitar. What about you?

III. Fill the blanks.

1. Can you swim? _____, I can.

2. ______'s your birthday? In December.

3. What _______ is she? - She is Chinese.

4. What does she _____ in the morning? She gets up and has breakfast.

5. _______ are you from? - I am from Vietnam.

IV. Put the words in order.

1. It/ Monday/ on/ is/ ./

___________________________

2. Can/ the/ piano/ play/ you/ ?/

___________________________

3. What/ today/ it/ day/ is/ ?/

___________________________

4. birthday/ May/ fifth/ My/ on/ is/ of/ the/ ./

___________________________

5. Saturdays/ does/ What/ do/ she/ on/ ?/

___________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and choose the correct answer.

1 - on; 2 - She; 3 - does; 4 - Can; 5 - What;

II. Read and number the sentence to make a complete conversation.

5A. I can't play the guitar but I can sing.
1B. Nice to meet you, too, Tom. What day is it today?
3C. What can you do?
2D. It is Wednesday.
0E. Nice to meet you, Peter.
4F. I can play the guitar. What about you?

III. Fill the blanks.

1. Can you swim? __ Yes ___, I can.

2. ___ When ___'s your birthday? In December.

3. What ___ nationality ___ is she? - She is Chinese.

4. What does she __ do ___ in the morning? She gets up and has breakfast.

5. ____ Where ___ are you from? - I am from Vietnam.

IV. Put the words in order.

1 - It is Monday.

2 - Can you play the piano?

3 - What day is it today?

4 - My birthday is on the fifth of May.

5 - What does she do on Saturdays?

3. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 có đáp án số 3

I. Choose the odd one out.

1. A. JapaneseB. AmericanC. EnglishD. nationality
2. A. fromB. atC. HowC. in
3. A. EnglishB. MondayC. PhysicsD. Maths
4. A. pianoB. aerobicsC. badmintonC. guitar
5. A. HowB. WhyC. WhereD. Hi

II. Read and choose the correct answer.

1. When's your birthday?

A. It's Tuesday.

B. It 's at next Monday.

C. It's on the sixth of June.

2. _______________? - I can do aerobics.

A. Can you draw?

B. What can you do?

C. What she can do?

3. What nationality is Linda?

A. She is English.

B. She is from England.

C. She is nine.

4. Goodbye, Lan.

A. Bye, Linda.

B. Good morning, I am Lan.

C. Stand up

5. Can you dance?

A. No, you can't.

B. Yes, she can

C. Yes, I can.

III. Read and match.

1. Where are you from?A. She can dance.
2. What can she do?B. No, I can't.
3. What day is it today?C. Good morning, Ana.
4. Can you play the piano?D. It is Thursday.
5. Good morning, Linda.E. I am from France.

IV. Read and complete the sentence.

Hello, My name's Lien. I am from Vietnam. I am Vietnamese. I can sing but I can't draw a picture. I often help my mom cook the meals on Sunday.

1. My name is ________.

2. Lien is _____________.

3. Lien can _________.

4. Lan ______ draw a picture.

5. Lien ______ her mom cook on _______.

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - B; 5 - D;

II. Read and choose the correct answer.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - A; 5 - C;

III. Read and match.

1 - E; 2 - A; 3 - D; 4 - B; 5 - C;

IV. Read and complete the sentence.

1. My name is ___ Lien _____.

2. Lien is _____V ietnamese ________.

3. Lien can ___ sing ______.

4. Lan __ can't ____ draw a picture.

5. Lien ___ helps ___ her mom cook on ___ Sundays ____.

4. Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án số 4

I. Choose the odd one out.

1. A. JapaneseB. AmericanC. EnglishD. nationality
2. A. fromB. atC. HowC. in
3. A. EnglishB. MondayC. PhysicsD. Maths
4. A. pianoB. aerobicsC. badmintonC. guitar
5. A. HowB. WhyC. WhereD. Hi

II. Read and choose the correct answer.

1. When's your birthday?

A. It's Tuesday.

B. It 's at next Monday.

C. It's on the sixth of June.

2. _______________? - I can do aerobics.

A. Can you draw?

B. What can you do?

C. What she can do?

3. What nationality is Linda?

A. She is English.

B. She is from England.

C. She is nine.

4. Goodbye, Lan.

A. Bye, Linda.

B. Good morning, I am Lan.

C. Stand up

5. Can you dance?

A. No, you can't.

B. Yes, she can

C. Yes, I can.

III. Read and match.

1. Where are you from?A. She can dance.
2. What can she do?B. No, I can't.
3. What day is it today?C. Good morning, Ana.
4. Can you play the piano?D. It is Thursday.
5. Good morning, Linda.E. I am from France.

IV. Read and complete the sentence.

Hello, My name's Lien. I am from Vietnam. I am Vietnamese. I can sing but I can't draw a picture. I often help my mom cook the meals on Sunday.

1. My name is ________.

2. Lien is _____________.

3. Lien can _________.

4. Lan ______ draw a picture.

5. Lien ______ her mom cook on _______.

Xem thêm tại: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

5. Đề kiểm tra tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 4 có đáp án số 5

I. Chọn từ khác loại.

1. A. schoolB. skateC. playD. sing
2. A. sheB. heC. themD. it
3. A. MalaysianB. ChineseC. JapaneseD. Paris
4. A. highB. tallC. shortD. fine
5. A. playingB. morningC. singingD. going

II. Tìm lỗi sai và sửa.

1. When are Linh birthday?

2. What is he name?

3. I go to school in Monday.

4. Linda have birthday party today.

5. I am in Nha Trang next holiday.

III. Chọn đáp án đúng

1. Where is Peter from? __________ from England.

A. I am

B. She is

C. He is

D. He are

2. Good morning. This is my friend, her __________ Mary.

A. name

B. name’s

C. named

D. names

3. This ______ Akiko. She is from Japan.

A. is

B. are

C. was

D. were

4. ________ day is the it today?

A. Where

B. What

C. When

D. How

5. _________to meet you again.

A. Nine

B. She

C. They

D. Nice

6. What is your nationality?

A. I’m from Malaysia.

C. I’m Japanese.

B. I from Japan.

D. I Malaysian.

7. .................. you draw? ................., I can't.

A. Can/ No

B. Cannot/ Yes

C. Can/ Yes

D. Can/ Not

8. My birthday is on the fifth ____ October.

A. in

B. at

C. on

D. of

IV. Viết 1 đoạn văn ngắn từ 3-5 câu về bản thân em.

Đoạn văn bao gồm các ý dưới đây:

- What’s your name?

- How old are you?

- When is your birthday?

- What subject do you like?

- What can you do?

Xem thêm tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án

6. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 năm 2021 có đáp án số 6

I. Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. Linh/ subjects/ today/ What/ have/ does?

___________________________________________________?

2. Can/ a / bike/ you/ ride?

___________________________________________________?

3. letter/ a/ I/ writing/ am/ now.

___________________________________________________.

4. He/ very/ cooking/ much/ hates.

___________________________________________________.

II. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác.

1. A. musicB. buildC. cutD. student
2. A. footB. bookC. goodD. moon
3. A. SundayB. comeC. homeD. some
4. A. holidayB. manyC. stayD. date

III. Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống

1. N_ce t_ see _ou again.

2. She is a p_p_ _ in Cau Giau primary.

3. W_ere a_ _ you f_om? - I am from Ha Noi.

4. T_ _ay is W_dn_sd_y.

5. I'm f_ne, tha_ _ you.

6. My br_ thday is in De_ _mber.

Xem chi tiết tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 năm 2021 - 2022

7. Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 có đáp án số 7

I. Chọn từ khác loại.

1. A. ScienceB. VietnamC. EnglishD. Vietnamese
2. A. WellB. WhatC. WhoD. Why
3. A. mapB. photoC. posterD. Australia
4. A. CookB. walkC. GoD. Does
5. A. todayB. MondayC. FridayD. Thursday

II. Cho dạng đúng của các động từ sau

1. She cannot (climb) _________________ the wall.

2. When (be) _________________ her birthday?

3. I (visit) _________________ my grandparents yesterday.

4. What ______________ he (do) ______________ now?

5. She (play) _________________ the guitar now.

Xem chi tiết tai: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh 2020 có đáp án

8. Đề ôn thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh 4 có đáp án năm 2021 số 8

I. Choose the odd one out.

1. A. morningB. eveningC. afternoonD. birthday
2. A. JapanB. AmericanC. EnglishD. Vietnamese
3. A. MondayB. birthdayC. FridayD. Tuesday
4. A. secondB. thirdC. fiveD. fifth
5. A. pianoB. badmintonC. footballC. volleyball

II. Read and match.

AB
1. Nice to see you again.a. He is from Canada.
2. Can he play the piano?b. Next Monday.
3. Where is Peter from?c. Nice to see you again, too.
4. What day is it today?d. It is Wednesday.
5. When is your mother's birthday party?e. No, he can't.

III. Read and answer the questions.

Hi. I am Anna. I am from America. I am American. Today is Wednesday, the seventh of October. It's a school day. I go to school from Monday to Friday. And I do not go to school at the weekend. On Monday afternoon, I go to the English club. I go to school library on Tuesday with my best friends, Linda. On Thursday, I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday and Sunday.

1. What is her name?

2. When does she go to school?

3. When does she go swimming?

4. What does she do on Monday afternoon?

5. What does she do on Sunday?

Xem chi tiết tại: Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Trên đây là 8 Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
44 12.105
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm