Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

VnDoc. Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI GIỮA HỌC 1 LỚP 4 NĂM 2019 - 2020
MÔN TIẾNG ANH ĐÁP ÁN
ĐỀ 1
I/ Part 1:
Task 1: Look and write:
A B C
…………….. ………………………. …………………..
D E F
………………… ………………………. …………………
G J I
………………… ………………………… ……………………….
Đáp án:
A. Play badminton
B. Ride a bike
C. Malaysia
D. 7 p.m/ the evening
E. 5 a.m/ the morning
F. 3 o’ clock/ the afternoon
G. Play the guitar
J. Learn hoặc Draw
I: Skip Rope
Task 2: Write:
1. 31/10:…………………………………………………………
2. 21/1:………………………………………………………….
Đáp án: 1. The thirty-first of October.
VnDoc. Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. The twenty-first of January.
II/ Part 2: Reading:
Task 1: Choose the best answer:
1. Where are you from, Tom? __________ from America.
a. I am b. My name c. You are d. Her name
2. Hello, my __________Mary.
a. name b. name’s c. named d. names
3. This______my friend, Linda. She is from England.
a. is b. are c. was d. were
4. ________ is the date today?
a. Where b. What c. When d. How
5. _________to meet you, too.
a. Fine b. She c. He d. Nice
6. Where are you from?
a. I’m from Malaysia b. I’m Japanese c. I from Japan d. I Malaysian
7. .................. you sing?
................., I can.
a. Can/ No b. Can’t/ Yes c. Can/ Yes d. Can/ No
8. My birthday is on the .................. of October.
a. third b. three c. four d. fiveth
9. When is your ………………?
a. class b. birthday c. nationality d. date
10. ……………………….. See you later
a. Good morning b. Good evening c. Goodbye. D. Hello
Task 3: write the question for each answer:
1………………………………………………………………………………………….?
I’m very well, thanks.
2………………………………………………………………………………………….?
I’m from Australia.
3………………………………………………………………………………………….?
I’m Malaysian.
4………………………………………………………………………………………….?
It’s Thursday.
VnDoc. Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5………………………………………………………………………………………….?
I go swimming on Tuesday.
6………………………………………………………………………………………….?
It’s the twenty-eighth of February.
7………………………………………………………………………………………….?
It’s on the fifteen of April.
8………………………………………………………………………………………….?
Yes, I can.
9………………………………………………………………………………………….?
I can skate and dance.
Đáp án:
1. How are you?
2. Where are you from?
3. What is your nationality?
4. What day is it today?
5. When do you go swimming?
6. What is the date today?
7. When is your birthday?
8. Can you play the piano?
9. What can you do?
ĐỀ 2
A.WORDS
1. Circle.

Đề thi môn tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1

Bộ đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 4 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 4 khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Bộ 8 đề kiểm tra tiếng Anh 4 kèm đáp án được biên tập giống cấu trúc đề thi môn tiếng Anh của bộ GD&ĐT với nội dung được bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 1 - 5 giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả và đạt điểm cao trong kỳ thi giữa kì 1 lớp 4 năm học 2019 - 2020 sắp tới.

Download trọn bộ đề thi và đáp án tại: Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 4.083
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm