Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1-10

Bài tập ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1-10

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1-10 sau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh từ Unit 1 đến Unit 10. Các em có thể mở sách ôn tập lại lý thuyết trước khi làm bài để đạt kết quả cao nhất. Chúc các em làm bài tốt!

Bài tập Tiếng Anh lớp 4

Bài tập Let's learn English 2 Unit 1

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4

Exercise 1: Choose the correct answer.

1. Where are you from, Peter? – I'm from ...................

A. English

B. England

C. Malaysia

D. Malaysian

2. .................. to see you again.

A. Nine

B. Nice

C. Night

D. Ninth

3. My birthday is on the .................. of August.

A. fiveth

B. four

C. second

D. eight

4. What .................. are you? – I'm Australian.

A. nation

B. national

C. nationality

D. native

5. Where are you from? – I'm .................. Japan.

A. in

B. from

C. to

D. Ø

6. Peter is from .................. .

A. America

B. Malaysia

C. England

D. Australia

7. Mai is .................. years old.

A. nine

B. ninth

C. second

D. third

8. I go to the zoo .................. Sunday morning.

A. on

B. in

C. of

D. to

9. I .................. my grandparents in the afternoon.

A. play

B. visit

C. sing

D. ask

10. My birthday is in .................. .

A. 14th December

B. December

C. 28th January

D. 30 January

11. When is .................. birthday?

A. you

B. her

C. he

D. she

12. I visit my teacher on the .................. of November.

A. twenty

B. twenties

C. twentieth

D. twelve

13. We have English and Maths on .................. .

A. Friday

B. morning

C. afternoon

D. August

14. I can play the .................. .

A. volleyball

B. guitar

C. chess

D. football

15. My school is in Hai Ba Trung .................. .

A. village

B. district

C. road

D. stream

16. .................. do you go at the weekends? – I go to my grandparents' house.

A. When

B. What

C. Where

D. Who

Exercise 2. Choose the best answer to fill in the blank.

1. I go to school ........................................ Mondays to Fridays.

A. from

B. on

C. in

2. My family often watches TV ........................................ the evening.

A. on

B. in

C. at

3. She is ........................................ Japan. She is Japanese.

A. in

B. of

C. from

4. My birthday is ........................................ the fifteenth of August.

A. in

C. on

D. at

5. The boys play football ........................................ the afternoon.

A. on

B. in

C. at

Exercise 3: Find the mistakes.

1. I'm from American.

A. I'm

B. from

C. American

2. What nationality is her?

A. What

B. nationality

C. her

3. Today is Monday. Tomorrow is Wednesday.

A. is

B. Tomorrow

C. Wednesday

4. I help my parent at home in Sunday morning.

A. help

B. at home

C. in

5. Today is the thirteen of February.

A. Today

B. the

C. thirteen

5. He go to school from Monday to Friday.

A. go

B. to school

C. from

6. My grandfather can ride, bike and playing chess.

A. can

B. ride

C. playing

7. Mr.Tuan likes playing badminton and collect stamps.

A. likes

B. and

C. collect

Đánh giá bài viết
170 56.650
Sắp xếp theo

Tiếng anh mẫu giáo (4 - 6 tuổi)

Xem thêm