Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Phúc Thuận 2, Thái Nguyên năm học 2014 - 2015

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Phúc Thuận 2, Thái Nguyên năm học 2014 - 2015 là tài liệu ôn thi học kỳ 2 cực hay có kèm đáp án cụ thể giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả. Sau đây mời các em cùng thử sức nhé!

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2015 - 2016 theo Giáo trình Let's go 1B

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Bình Tâm, Long An năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT PHỔ YÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC THUẬN II

----------------------------

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2014-2015

MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4

Thời gian: 40 phút

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 2. Listen and write (1pt)

1. I.............want chicken. 3. I want an ..........................

2. Do you want........................? 4. I like.................................

Question 3. Listen and draw the line. There is an example. (1 pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

1. Laura: What do you want?

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

2. Lilly: Do you want milk?

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

3. Mary: Do you want rice?

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

4. Jane: Can you cut it?

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 5. Listen and complete. (1pt)

1. Laura: I like ice-cream.

Bob: I like ice-cream,..........

2. Mary: What do you like ?

Jack: I like .........................

3. Linda: Do you want milk ?

Tony: ........,I........

4. Binh: What do you want ?

Hoa: I ___________chicken.

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 6. Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box. (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 7. Look and read. Write Yes or No (1pt).

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 9. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4. (1 pt)

red chicken pour spider

1. What's your favorite color? – It is.................

2. I want .................

3. Can you ................. milk ?

4. Do you like ............................?

PART III SPEAKING (1pt) (5')

Question 10.

1. Listen and repeat 2. Point, ask and answer

3. Listen and comment 4. Interview

Đánh giá bài viết
1 1.703
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm