Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What day is it today?

Với mục tiêu giúp các em học sinh lớp 4 chuẩn bị cho kì thi kiểm tra chất lượng, đồng thời giúp các em ôn tập, phát triển tư duy, năng khiếu môn tiếng Anh, VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What day is it today? có đáp án dưới đây. Bài tập tiếng Anh 4 Unit 3 What day is it today? có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em ôn tập Unit 3 tiếng Anh 4 hiệu quả.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 4 tại:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today?

Xem thêm: Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today? CÓ ĐÁP ÁN

I. Bài tập tiếng Anh 4 Unit 3 What day is it today?

EX1: Complete these sentences:

1. What ______ _________ it _________, Nam?

2. _________ Friday.

3. She __________ the piano __________ Saturday.

4. ______ he go ______ school _______ Sunday?

5. Is _________ ________ first __________ June?

6. ______ the morning, I __________ to school.

EX2: Read and complete the table:

In the morning, I go to school from Monday to Saturday. On Thursdays afternoon, I have an English class. I play volleyball with my friends on Tuesday and Wednesday. On Saturdays, I go swimming. On Sundays, I help my parents at home in the morning and in the afternoon, I visit my grandparents.

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

In the morning

In the afternoon

EX3: Translate into Vietnamese:

1. Today is Monday.

2. Tomorrow is Tuesday.

3. On Wednesday afternoon.

4. On Saturday I help my parents.

5. On Sunday I visit my grandparents.

6. On Friday I go to bookshop.

7. On Thursday I play football.

EX4: Complete the dialogue:

Tuesday weekend Sunday today

Trinh: What day is it (1) _____________, Khang?

Khang: It’s (2) _________________. I go to school.

Trinh: What do you do on (3) _______________?

Khang: I play football with my friends in the afternoon.

Trinh: Do you go school at the (4) ______________?

Khang: No, I don’t go to school.

EX5: Read and choose T/ F:

The pupils of class 3 are not going to have any classes next week. They’re going to help the famers with their work on the farm. They’re going to pick apples. Many pupils think it’s much better than having classes. They’re going to get up early next Monday morning. They’re going to meet outside the school gate at 7:30 a.m. The farm is not near. They’re going there by bus. They’re going to put their old clothes. They’re going to work hard.

T

F

1. The pupils of class 3 are going to have some classes next week.

2. The pupils are going to pick pears.

3. The pupils are going to get up early next Monday morning.

4. They’re going to meet outside the school gate at 7:30 a.m.

5. The farm is far.

EX6: Read and choose the correct answer:

Name

Age

Birthday

Place to have a birthday party

Activities

Linh

9

Sunday

At home

Play computer games

Lan

8

Friday

In the park

Fly kites

Khang

10

Wednesday

At school

Sing and dance

Ben

10

Monday

At home

Have a big dinner

1. Linh’s birthday is on ___________

A. Today

B. Monday

C. Sunday

2. Lan will have a birthday party in the park on ____________

A. Thursday

B. Wednesday

C. Friday

3. The children can sing and dance in the birthday party on _____________

A. Sunday

B. Wednesday

C. Monday

4. They can play computer games at Linh’s home on __________

A. Monday

B. Friday

C. Sunday

5. Ben’s birthday is on ___________

A. Saturday

B. Monday

C. Tuesday

EX7. Odd one out:

1) A. EveningB. morningC. afternoonD. swimming
2) A. TuesdayB. todayC. MondayD. Wednesday
3) A. AfternoonB. morningC. lateD. evening
4) A. ZooB. schoolC. bookD. home
5) A. HasB. doC. listenD. help
6) A. LindaB. PeterC. HakimD. Nam
7) A. WeekendB. SaturdayC. todayD. Sunday
8) A. ClassB. teacherC. kiteD. pupil
9) A. FishB. planeC. parrotD. turtle
10) A. DoesB. hasC. helpD. likes

Ex8. Choose the correct answer

1. When do you ________ Math, Lien? - I have it on Monday, Wednesday and Friday

A. has

B. have

C. haves

D. having

2. Do you go to school today? - Yes, I ___________.

A. don’t

B. dont

C. do

D. didn’t

3. My mother often ___________ to the supermarket on Sunday.

A. goes

B. going

C. went

D. go

4. _________ subject does Julia like best? - She likes Math.

A. What

B. How

C. Where

D. Why

5. _______ she visit her uncle on Sundays? - Yes, she ________.

A. Do/ don’t

B. Is/ isn’t

C. Does/ does

D. Does/ doesn’t

6. I go _________ on Saturdays.

A. jog

B. jogging

C. jogs

D. to jogging

7. _______________? - I am from Canada.

A. Where are you from?

B. Where is your nationality?

C. Where does you come from?

D. What nationality are you?

8. Miss Hien is ________ Maths teacher.

A. us

B. we

C. our

D. ours

Ex9. Read the passage and write True or False.

Hello. My name is Paul. I go to school on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays. On Mondays and Thursday, I play football. I go to the library on Tuesdays and watch TV on Fridays. At weekends, I do not go to school. On Saturdays, I go swimming. I also ride my bike on Saturdays. On Sundays, I draw a picture and play chess. This is my week.

1. Paul goes to school on weekdays.

2. He play football on Monday and Sunday.

3. He goes to the library on Tuesday.

4. He draws a picture on Saturday.

5. He rides his bicycle on Saturday.

Ex 10. Choose the correct answer.

1. What does your father do in the morning? – _________

a. He goes cycling in the park b. He go cycling in the park

c. I go cycling in the park b. all A&B correct

2. Hakim is from Japan. She is ________.

a. American b. Vietnamese c. Chinese d. Japanese

3. I and my brother _________ my grandparents on the Saturday.

a. Play b. Visit c. sing d. Meet

4. What day is tomorrow? – _________

a. Today is Friday b. Yesterday is Thursday

c. Tomorrow is Saturday d. On Saturday

5. We have English and Maths on __________

a. Friday b. Morning c. Afternoon d. August

6. _________ do you go at the weekends? – I go to my grandparents' house.

a. When b. What c. Where d. Who

7. The boys play football __________ the afternoon.

a. On b. In c. At d. With

II. Đáp án bài tập Unit 3 What day is it today? lớp 4

EX1: Complete these sentences:

1. What day is it today, Nam?

2. It's Friday.

3. She plays the piano on Saturday.

4. Does he go to school on Sunday?

5. Is today the first of June?

6. In the morning, I go to school.

EX2: Read and complete the table:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

In the morning

Go to schoolGo to schoolGo to schoolGo to schoolGo to schoolGo to schoolhelp parents at home

In the afternoon

play volleyballplay volleyballhave an English classgo swimmingvisit grandparents

Hướng dẫn dịch

Buổi sáng, tôi đi học từ thứ hai đến thứ bảy. Chiều thứ Năm, tôi có một lớp học tiếng Anh. Tôi chơi bóng chuyền với bạn bè của tôi vào thứ Ba và thứ Tư. Vào thứ bảy, tôi đi bơi. Ngày chủ nhật, tôi giúp bố mẹ ở nhà, buổi sáng và chiều về thăm ông bà.

EX3: Translate into Vietnamese:

1. Hôm nay là thứ Hai

2. Ngày mai là thứ Ba.

3. Vào chiều thứ Tư.

4. Vào thứ Bảy, tôi phụ giúp bố mẹ.

5. Vào Chủ nhật, tôi đi thăm ông bà.

6. Vào thứ Sáu, tôi đến hiệu sách.

7. Vào thứ Năm, tôi chơi bóng đá.

EX4: Complete the dialogue:

1 - today; 2 - Tuesday; 3 - Sunday; 4 - weekend;

EX5: Read and choose T/ F:

1 - F; 2 - F; 3 - T; 4 - T; 5 - T;

Hướng dẫn dịch

Các em học sinh lớp 3 sẽ không có tiết học vào tuần tới. Họ sẽ giúp những người nổi tiếng trong công việc của họ ở trang trại. Họ sẽ hái táo. Nhiều học sinh nghĩ rằng nó tốt hơn nhiều so với việc có các lớp học. Họ sẽ dậy sớm vào sáng thứ Hai tới. Họ sẽ gặp nhau ngoài cổng trường lúc 7:30 sáng. Trang trại không ở gần. Họ sẽ đến đó bằng xe buýt. Họ sẽ đặt quần áo cũ của họ. Họ sẽ làm việc chăm chỉ.

EX6: Read and choose the correct answer:

1 - C; 2 - C; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

EX7. Odd one out:

1 - D. swimming; 2 - B. today; 3 - C. late; 4 - C. late; 5 - A. Has;

6 - A. Linda; 7 - C. today; 8 - C. kite; 9 - B. plane; 10 - C. help;

Ex8. Choose the correct answer

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - C; 6 - B; 7 - A; 8 - C;

Ex9. Read the passage and write True or False.

1. Paul goes to school on weekdays. TRUE

2. He play football on Monday and Sunday. FALSE

3. He goes to the library on Tuesday. TRUE

4. He draws a picture on Saturday. FALSE

5. He rides his bicycle on Saturday. TRUE

Hướng dẫn dịch

Xin chào. Tên tôi là Paul. Tôi đi học vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu. Vào thứ Hai và thứ Năm, tôi chơi bóng đá. Tôi đến thư viện vào thứ Ba và xem TV vào thứ Sáu. Cuối tuần, tôi không đi học. Vào thứ bảy, tôi đi bơi. Tôi cũng đạp xe vào các ngày thứ bảy. Vào Chủ nhật, tôi vẽ một bức tranh và chơi cờ vua. Đây là tuần của tôi.

Ex 10. Choose the correct answer.

1 - a; 2 - d; 3 - b; 4 - a; 5 - a; 6 - c; 7 - b;

Trên đây là Trắc nghiệm tiếng Anh 4 Unit 3 What day is it today? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Chia sẻ, đánh giá bài viết
118
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm