Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 10 chương trình mới: Where were you yesterday?

Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 10 chương trình mới

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 10 chương trình mới: Where were you yesterday? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây bao gồm toàn bộ từ vựng và ngữ pháp quan trọng của bài học. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Từ vựng Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

beach (n) bãi biển [bi:t∫]

Ex: They are playing football on the beach.

Họ đang chơi bóng đá trên bãi biển.

dish/ dishes (n) bát đĩa [di∫]

Ex: This is a dish of tea. Đây là một tách trà.

Flower(n) hoa [‘flaʊər]

Ex: She watered the flowers. Cô ấy đã tưới những bông hoa.

home (n) nhà, chỗ ở [həʊm]

Ex: They were at home. Họ đã ở nhà.

homework (n) bài tập về nhà [həʊmwo:k]

Ex: I did homework yesterday.

Tôi đã làm bài tập về nhà vào ngày hôm qua.

library (n) thư viện [’laibreri]

Ex: We were in library. Chúng tôi đã ở thư viện.

radio (n) đài radio [reidiau]

Ex: She listened to radio yesterday.

Cô ấy đã nghe ra-đi-ô vào ngày hôm qua.

wash (n) rửa, giặt [wa∫]

Ex: He washed hands before eating. Cậu ấy rửa tay trước khi ăn.

water (v) tưới ['wɔ:tə[r]]

Ex: In the morning, my father always waters trees.

Vào buổi sáng, cha tôi thường tưới cây.

yesterday (n & adv) hôm qua [jestedi]

Ex: Where were you yesterday? Hôm qua bạn ở đâu?

zoo (n) bách thú, sở thú [zu:]

Ex: They were at the zoo yesterday morning.

Sáng hôm qua họ đã ở tại sở thú.

Ngữ pháp Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. Thì quá khứ đơn

a) Công thức

• Khẳng định: S+ V_ed

CHÚ Ý: S = I/ He/ She/ It (số ít) + was

S = We/ You/ They (số nhiều) + were

Ví dụ: - I was at my friend’s house yesterday morning. Tôi đã ở nhà bạn tôi sang hôm qua.

- They stayed in London on their summer holiday last year. Họ ở Luân Đôn vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.

• Phủ định: S + did not + V(nguyên thể)

Đối với câu phủ định ta chỉ cần thêm “not” vào sau động từ “to be”.

CHÚ Ý: - did not = didn’t

- was not = wasn’t

- were not = weren’t

Ví dụ: - She wasn’t very happy last night because of having lost money. (Tối qua cô ấy không vui vì mất tiền.)

- We didn’t eat at home yesterday. (Hôm qua chúng tôi không ăn ở nhà.)

• Câu hỏi: Did+ S+V?

Trả lời: Yes, S+ did. Or No, S+didn’t

Câu hỏi ta chỉ cần đảo trợ động từ “did”, động từ “to be” lên trước chủ ngữ.

Ví dụ: Did I watch TV last night?

Did they go to the zoo yesterday?

b) Các cách thêm đuôi “ed”

1. Nếu động từ tận cùng bằng "-e", ta chỉ cần thêm "-d"

eg: hope => hoped save => saved

die => died

2. Khi một động từ tận cùng bằng “1 phụ âm + y”, ta biến "y" thành "ied"

eg: hurry => hurried copy => copied

try => tried

3. Ta nhân đôi phụ âm cuối khi động từ một âm tiết tận cùng bằng “1 nguyên âm + 1 phụ âm”

eg: beg => begged plan => planned

stop => stopped

4. Trong trường hợp động từ có từ hai âm tiết trở lên, ta chỉ nhân đôi phụ âm khi dấu nhấn âm rơi vào âm tiết cuối cùng.

Ví dụ: permit => permitted

prefer => preferred

- Nhưng không nhân đôi phụ âm khi dấu nhấn âm không rơi vào âm tiết cuối.

eg: ˈopen => opened

ˈenter => entered

Chú ý: với các động từ bất quy tắc thì cần học thuộc và xem ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc.

c) Dấu hiệu nhận biết

then (sau đó) ago (cách đấy)

yesterday (hôm qua) in 1990 (vào năm 1990)

at that time (vào thời đó) in 2010 (vào năm 2010)

last month (tháng trước) last year (năm ngoái)

last week (tuần trước) last summer (mùa hè vừa qua)

2. Hỏi xem ai đó đã làm gì ở đâu trong quá khứ

a) Hỏi và đáp về ai đó đang ở đâu vào lúc nào trong quá khứ: "Where" có nghĩa là "ở đâu", ở cấu trúc (1), chúng ta sử dụng động từ "to be" ở quá khứ là "were" vì chủ ngữ chính trong câu là you/ they (you/ they/ we/ danh từ số nhiều + were).

(2) Hỏi ai đó đã ở đâu trong quá khứ:

Where was he/ she + thời gian ở quá khứ?

Cậu ấy/ cô ấy đã ở đâu...?

Đáp:

He/ She was + nơi chốn/ địa điểm.

Cậu ấy/ Cô ấy ở...

Ex: Where was he yesterday? Hôm qua cậu ấy đã ở đâu?

He was on the beach. Cậu ấy đã ở trên bãi biển.

Ở cấu trúc (2), chúng ta sử dụng động từ "to be" ở quá khứ là "was" vì chủ ngữ chính trong câu là she/ he (l/ she/ he/ it/ danh từ số ít + was).

(3) Hỏi ai đó đã làm gì trong quá khứ:

What did S do + thời gian ở quá khứ?

S đã làm gì vào...?

S+ V_ed.

Ai đó đã...

Đánh giá bài viết
10 3.800
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm