Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập tiếng Anh Unit 12 lớp 4: What does your father do?

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em Bài tập tiếng Anh 4 Unit 12 What does your father do? có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây với những dạng bài bao quát được ngữ pháp trọng tâm của bài rất hữu ích giúp thầy cô và các em nâng cao hiệu quả dạy và học. Mời thầy cô và các em vào tham khảo.

Ex 1: Put a suitable word under each picture: farmer, nurse, driver, factory worker, teacher, student, pupil, clerk

Bài tập tiếng Anh lớp 4

Ex 2: Odd one out:

1. a. farmer

b. month

c. nurse d. teacher

2. a. doctor

b. hospital

c. school d. nurse

3. a. ruler

b. worker

c. rubber d. book

4. a. father

b. mother

c. teacher d. grandma

5. a. pupil

b. notebook

c. pencil d. rubber

6. a. forty

b. fourth

c. fifteen d. twenty

7. a. get

b. go

c. stay d. early

8. a. where

b. what

c. went d. how

9. a. did

b. goes

c. got d. drew

10. a. factory

b. clerk

c. school d. hospital

11. a. office

b. police

c. doctor d. clerk

12. a. sister

b. farmer

c. worker d. singer

13. a. grandpa

b. grandma

c. pupil d. uncle

14. a. read

b. at

c. to d. past

15. a. dinner

b. eat

c. lunch d. breakfast

16. a. morning

b. evening

c. afternoon

d. singing

17. a. finish

b. start

c. listen d. homework

18. a. milk

b. in

c. on d. at

19. a. field

b. doctor

c. hospital d. factory

20. a. she

b. her

c. his d. your

Ex 3: Find and correct the mistake:

1. I go to school at 6.40 o’clock.

2. My school finish at 11.30.

3. What do your sister do? – She’s a pupil.

4. My father water the flowers yesterday morning.

5. He goes on bed at 9.45.

6. My mother gets up early on the morning.

7. Mr. Tuan is a doctor. He works in the field.

8. Her grandfather plants rice, vegetable and raises pig, chicken. He is a factory worker.

9. Mr. Lien teaches English at my school. She is a pupil.

10. There is four people in my family: my father, my mother, my brother and me.

Ex 4: Read and match:

1. What time did you go to school yesterday?

a. It’s on the second of April.

1.

2. What time does she have breakfast?

b. I work in a factory.

2.

3. Were you at the zoo this morning?

c. At 9 p.m.

3.

4. Where does your mother work?

d. No, he’s a student.

4.

5. Where do you work?

e. She’s a clerk.

5.

6. What time is it now?

f. At 6.30 a.m.

6.

7. What does your mother do?

g. I went to school at 7.00.

7.

8. What time do you go to bed?

h. It’s half past ten.

8.

9. Is your brother a farmer?

i. No, I wasn’t. I stayed at home.

9.

10. When’s her birthday?

k. She works in an office.

10.

Ex 5: Make sentence using given words:

1. Nam and Quang/ student

2. Her uncle/ driver

3. My father and her uncle/ factory worker

4. My mother/ nurse

5. Mr. Huong/ doctor

6. I/ teacher

7. Mr. Nam/ go to work/ 6.45

8. We/ get up/ 6.00

9. What/ her sister/ do/ ? – She/ student/.

10. What time/ Peter/ do homework/? - / 7/ evening/.

11. A doctor/ work/ hospital/

12. A clerk/ work/ office/

13. A worker/ work/ factory/

14. A teacher/ teach/ school/

15. She/ read/ a book/ now/

Ex 6: Answer questions about you:

1. What do you do?

2. What time do you get up?

3. What time do you go to bed?

4. What time do you have lunch?

5. What does your father do?

6. Where does your father work?

7. What subjects do you like?

8. When’s your birthday?

9. What can you do?

10. When do you have English?

Ex 7. Read and complete. 

A: What (1)_____ your father do?

B: He's an engineer. 

A: (2)______ does he work?

B: He work in the building. 

A: (3)_____ he like his job?

B: (4)_____, he does. 

A: (5) _________________?

B: My mother is a teacher. 

A: (6)____________________?

B: She teaches in Le Quy Don school. 

ĐÁP ÁN

Ex 1: Put a suitable word under each picture: farmer, nurse, driver, factory worker, teacher, student, pupil, clerk

1 - nurse 2 - student 3 - driver 4 - factory worker
5 - pupil 6 - teacher 7 - clerk 8 - farmer

Ex 2: Odd one out:

1 - b 2 - c 3 - b 4 - c 5 - a
6 - b 7 - d 8 - c 9 - b 10 - b
11 - a 12 - a 13 - c 14 - a 15 - b
16 - d 17 - d 18 - a 19 - b 20 - a

Ex 3: Find and correct the mistake:

1 - bỏ o' clock 2 - finish thành finishes 3 - do your thành does your 4 - water thành watered 5 - on thành to
6 - on thành in 7 - field thành hospital 8 - factory worker thành farmer 9 - pupil thành teacher 10 - is thành are

Ex 4: Read and match:

1 - g 2 - f 3 - i 4 - k 5 - b
6 - h 7 - e 8 - c 9 - d 10 - a

Ex 5: Make sentence using given words:

1 - Nam and Quang are student.

2 - Her uncle is a driver.

3 - My father and my uncle are factory workers.

4 - My mother is a nurse.

5 - Mr. Huong is a teacher.

6 - I am a teacher.

7 - Mr. Nam goes to work at 6.45.

8 - We get up at 6.00 o'clock.

9 - What does her sister do? - She is a student.

10 - What time does Peter do homework? - At 7 o'clock in the evening.

11 - A doctors works in the hospital.

12 - A clerk works in the office.

13 - A worker works in the factory.

14 - A teacher teaches at the school.

15 - She is reading a book now.

Ex 6: Answer questions about you:Học sinh tự trả lời.

1 - I am a pupil.

2 - I get up at 6.30.

3 - I go to bed at 9.30.

4 - I have lunch at 12 o'clock.

5 - He is a farmer

6 - He works in the field.

7 - I like English.

8 - It is on the twenty - first of December.

9 - I can dance.

10 - I have it on Monday and Friday.

Ex 7. Read and complete.

A: What (1)__does___ your father do?

B: He's an engineer.

A: (2)__Where____ does he work?

B: He work in the building.

A: (3)__Does___ he like his job?

B: (4)__Yes___, he does.

A: (5) ____What does your mother do_____?

B: My mother is a teacher.

A: (6)__Where does she work_______?

B: She teaches in Le Quy Don school.

Trên đây là Đề ôn tập Unit 12 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
24 17.151
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm