Bài tập Unit 13 lớp 4 Would you like some milk? Online

Bài tập tiếng Anh 4 unit 13 Would you like some milk? online

Bài tập unit 13 tiếng Anh lớp 4 Would you like some milk? có đáp án tổng hợp lượng kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh unit 13 lớp 4 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

 • Choose the correct answer.
 • 1. Would you like……….pork?
 • 2. My husband………………..his job very much.
 • 3. What…………..your uncle do?
 • 4. My father’s favourite drink is………………………
 • 5. I am thirsty. I would like some……………..
 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 616
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

Xem thêm