Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập tiếng Anh Unit 12 lớp 4: What does your father do? có đáp án

Đề ôn tập tiếng Anh 4 Unit 12 phần Ngữ pháp có đáp án dưới đây nằm trong bộ tài liệu Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do? được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Look at the picture and complete the sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

II. Circle the mistake in each sentence then rewrite the correct one.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

III. Write the sentence basing on available words, the first one has been done for you as an example.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

IV. Write the sentence basing on available words, the first one has been done for you as an example.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

V. Circle the correct answer

1. What is his job? - He is ................... architect.

a. his

b. a

c. an

d. the

2. This is a photo ...................her family.

a. from

b. at

c. in

d. of

3. ...................does your father do? – He is a doctor.

a. What time

b. What

c. How

d. Where

4. My father drives a bus. He is a bus ...................

a. teacher

b. farmer

c. engineer

d. driver

5. ...................does your mother work? – She works in an office.

a. Where

b. What

c. How

d. Why

ĐÁP ÁN

I. Look at the picture and complete the sentence.

1 - I am an accountant.

2 - He is a chef.

3 - She is a dentist.

4 - Yes, he is.

5 - No, she isn’t.

II. Circle the mistake in each sentence then rewrite the correct one.

1 - My father is a chef. He works in a restaurant.

2 - Her brother is a flight attendant. He works at an airport.

3 - Where does a policeman work? He works in the police station.

4 - My sister is a teacher. She works in a school.

5 - Where does a sale assistant work? He works in the office.

III. Write the sentence basing on available words, the first one has been done for you as an example.

1 - What does she do?

She is a flight attendant.

2 - What does your father do?

He is a lawyer.

3 - What does your mother do?

She is a nurse.

4 - What does her sister do?

She is a receptionist.

5 - What does his brother do?

He is a postman.

IV. Write the sentence basing on available words, the first one has been done for you as an example.

1 - Where does she work?

She works at an airport.

2 - Where does your father work?

He works in a lawyer office.

3 - Where does your mother work?

She works in a hospital.

4 - Where does her sister work?

She works in a hotel.

5 - Where does his brother work?

He works in a post office.

V. Circle the correct answer

1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - d; 5 - a;

Trên đây là Đề luyện tập Unit 12 tiếng Anh lớp 4 What does your father do? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
14 8.306
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm