Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao Would you like some milk?

Bài tập Unit 13 lớp 4 Would you like some milk? có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you like some milk? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you like some milk?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Unscramble the following words about food and drinks

1. FEBE

________________

2. SIFH

________________

3. BDREA

________________

4. ODLENOS

________________

5. CEIR

________________

6. ETAEGLEBVS

________________

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Would you like some milk? - ______________

A. No, please. I’d love to

B. Yes, I would

C. Yes, please. I love milk

D. No, I wouldn’t

2. She _______ this dish very much

A. like

B. to like

C. likes

D. liking

3. What about ____________ lunch at home?

A. have

B. to have

C. having

D. has

4. What’s _______ favorite food? - It’s beef

A. your mother

B. your mother of

C. your mother’s

D. of your mother

5. Do you have _______ sister?

A. an

B. the

C. any

D. a

6. What ______ her favorite food?

A. does

B. is

C. do

D. are

7. ________ is this leaf? - It’s yellow

A. What size

B. What

C. What time

D. What color

8. _______ you like orange juice? - No, I _________.

A. do/ don’t

B. does/ doesn’t

C. do/ do

D. are/ am

Exercise 3: Correct the mistake

1. Do you like orange juice? - No, I don’t. I like milks

_________________________________________

2. He like this beef very much

_________________________________________

3. Would you like any noodles?

_________________________________________

Exercise 4: Read the following text and answer the following questions

My name is Camellia. I come from France. I am 12 years old. I have a dog. Her name is Trago and he is 6 years old. My favorite food is spaghetti. I also like to eat strawberries and chocolate. I don’t like beef and I never eat mushrooms. My favorite drink is apple juice. I don’t like tea. How about you? What is your favorite food and drink?

1. Where does she come from?

_________________________________________

2. Does she have a cat?

_________________________________________

3. What is her favorite food?

_________________________________________

4. What doesn’t she like to eat?

_________________________________________

5. What is her favorite dink?

_________________________________________

Exercise 5: Rewrite the following sentences

1. I get up at six thirty. (half)

_____________________________________

2. What is your favorite food? (like)

_____________________________________

3. I like milk. (favorite)

_____________________________________

Exercise 6. Choose the correct answer.

1. Would you like __________ egg? (an/ a/ some/ any)

2. My mother __________ her job. (like/ loves/ do/ have)

3. What __________ Lan doing? - She is playing the guitar. (is/ am/ do/ does)

4. My brother __________ to school in the morning. (goes/ when/ go/ did)

5. What __________ you do yesterday? - I did my homework. (do/ does/ did/ doed)

6. Lan and Minh __________ at the zoo last Sunday. (is/ was/ were/ am)

7. My __________ fruit is apple. (like/ favourite/ love/ drink)

8. After I finish my homework, I go to __________ at 10 p.m. (school/ work/ bed/ the zoo)

9. My father is a teacher. He works in the __________ . (factory/ school/ office/ field)

10. Every day I get __________ at 6 o’clock. (up/ in/ to/ next)

Exercise 7. Make complete sentences using the words given.

1. I/ go/ cinema/ yesterday evening.

=>…………………………………………………………………………………

2. Your father/ like/ potatoes?

=>…………………………………………………………………………………

3. What time/ your uncle/ go/ work/ every day?

=>…………………………………………………………………………………

4. They/ playing/ soccer/ school playground?

=>…………………………………………………………………………………

5. We/ on/ beach/ last weekend.

=>…………………………………………………………………………………

6. She/ do/ homework/ the evening?

=>…………………………………………………………………………………

7. My parents/ work/ a factory.

=>…………………………………………………………………………………

8. Her father/ often/ listen/ music/ every evening.

=>…………………………………………………………………………………

9. She/ visit/ her grandparents/ last weekend?

=>…………………………………………………………………………………

10. Hoa/ study/ Nguyen Du Primary School.

=>…………………………………………………………………………

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you like some milk?

Exercise 1: Unscramble the following words about food and drinks

1. BEEF

2. FISH

3. BREAD

4. NOODLES

5. RICE

6. VEGETABLES

Exercise 2: Choose the correct answer

1. C

2. C

3. C

4. C

5. D

6. B

7. D

8. A

Exercise 3: Correct the mistake

1. milks => milk

2. like => likes

3. any => some

Exercise 4: Read the following text and answer the following questions

1. She comes from France

2. No, she doesn’t. She has a dog

3. Her favorite food is spaghetti

4. She doesn’t like beef and she never eats mushrooms

5. Her favourite drink is apple juice

Hướng dẫn dịch

Tên tôi là Camellia. Tôi đến từ nước Pháp. Tôi 12 tuổi. Tôi có một con chó. Cô ấy tên là Trago và anh ấy 6 tuổi. Mon ăn ưa thich của tôi la My Y. Tôi cũng thích ăn dâu tây và sô cô la. Tôi không thích thịt bò và tôi không bao giờ ăn nấm. Thức uống yêu thích của tôi là nước ép táo. Tôi không thích trà. Còn bạn thì sao? Đồ ăn thức uống yêu thích của bạn là gì?

Exercise 5: Rewrite the following sentences

1. I get up at half past six

2. What food do you like?

3. My favorite drink is milk

Exercise 6. Choose the correct answer.

1. Would you like _____an_____ egg? (an/ a/ some/ any)

2. My mother _____loves_____ her job. (like/ loves/ do/ have)

3. What ____is______ Lan doing? - She is playing the guitar. (is/ am/ do/ does)

4. My brother ______goes____ to school in the morning. (goes/ when/ go/ did)

5. What _____did_____ you do yesterday? - I did my homework. (do/ does/did/ doed)

6. Lan and Minh _____were_____ at the zoo last Sunday. (is/ was/ were/ am)

7. My _____favourite_____ fruit is apple. (like/ favourite/ love/ drink)

8. After I finish my homework, I go to _______bed___ at 10 p.m. (school/ work/ bed/ the zoo)

9. My father is a teacher. He works in the _____school_____ . (factory/ school/ office/ field)

10. Every day I get _____up_____ at 6 o’clock. (up/ in/ to/ next)

Exercise 7. Make complete sentences using the words given.

1. I/ go/ cinema/ yesterday evening.

=>………I went to the cinema yesterday evening.……………

2. Your father/ like/ potatoes?

=>………Does your father like potatoes?……………………

3. What time/ your uncle/ go/ work/ every day?

=>………What time does your uncle go to work every day?…………………

4. They/ playing/ soccer/ school playground?

=>………Are they playing soccer in the school playground.………………

5. We/ on/ beach/ last weekend.

=>…………We were on the beach last weekend.………………

6. She/ do/ homework/ the evening?

=>…………Does she do the homework in the evening?…………………

7. My parents/ work/ a factory.

=>…………My parents work at a factory.………………

8. Her father/ often/ listen/ music/ every evening.

=>…………Her father often listens to music every evening.………………

9. She/ visit/ her grandparents/ last weekend?

=>……………Did she visit her grandparents last weekend?………………

10. Hoa/ study/ Nguyen Du Primary School.

=>………Hoa studies at Nguyen Du Primary School.…………

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk? MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you like some milk? có đáp án. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do?, Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 13 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk? đầy đủ nhất

Đánh giá bài viết
5 7.701
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm