Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you like some milk?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 13 lớp 4 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you like some milk? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 13 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you like some milk?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Unscramble the following words about food and drinks

1. FEBE

________________

2. SIFH

________________

3. BDREA

________________

4. ODLENOS

________________

5. CEIR

________________

6. ETAEGLEBVS

________________

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Would you like some milk? - ______________

A. No, please. I’d love to

B. Yes, I would

C. Yes, please. I love milk

D. No, I wouldn’t

2. She _______ this dish very much

A. like

B. to like

C. likes

D. liking

3. What about ____________ lunch at home?

A. have

B. to have

C. having

D. has

4. What’s _______ favorite food? - It’s beef

A. your mother

B. your mother of

C. your mother’s

D. of your mother

5. Do you have _______ sister?

A. an

B. the

C. any

D. a

6. What ______ her favorite food?

A. does

B. is

C. do

D. are

7. ________ is this leaf? - It’s yellow

A. What size

B. What

C. What time

D. What color

8. _______ you like orange juice? - No, I _________.

A. do/ don’t

B. does/ doesn’t

C. do/ do

D. are/ am

Exercise 3: Correct the mistake

1. Do you like orange juice? - No, I don’t. I like milks

_________________________________________

2. He like this beef very much

_________________________________________

3. Would you like any noodles?

_________________________________________

Exercise 4: Read the following text and answer the following questions

My name is Camellia. I come from France. I am 12 years old. I have a dog. Her name is Trago and he is 6 years old. My favorite food is spaghetti. I also like to eat strawberries and chocolate. I don’t like beef and I never eat mushrooms. My favorite drink is apple juice. I don’t like tea. How about you? What is your favorite food and drink?

1. Where does she come from?

_________________________________________

2. Does she have a cat?

_________________________________________

3. What is her favorite food?

_________________________________________

4. What doesn’t she like to eat?

_________________________________________

5. What is her favorite dink?

_________________________________________

Exercise 5: Rewrite the following sentences

1. I get up at six thirty. (half)

_____________________________________

2. What is your favorite food? (like)

_____________________________________

3. I like milk. (favorite)

_____________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you like some milk?

Exercise 1: Unscramble the following words about food and drinks

1. BEEF

2. FISH

3. BREAD

4. NOODLES

5. RICE

6. VEGETABLES

Exercise 2: Choose the correct answer

1. C

2. C

3. C

4. C

5. D

6. B

7. D

8. A

Exercise 3: Correct the mistake

1. milks => milk

2. like => likes

3. any => some

Exercise 4: Read the following text and answer the following questions

1. She comes from France

2. No, she doesn’t. She has a dog

3. Her favorite food is spaghetti

4. She doesn’t like beef and she never eats mushrooms

5. Her favourite drink us apple juice

Exercise 5: Rewrite the following sentences

1. I get up at half past six

2. What food do you like?

3. My favorite drink is milk

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you like some milk?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do?, Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.603
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm