Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

Bài tập Unit 10 lớp 4 When were you yesterday? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 10 lớp 4 gồm 50 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Bài tập Tiếng Anh Unit 10 lớp 4: Where were you yesterday? có đáp án

1. Bài tập tiếng Anh 10 When were you yesterday? lớp 4

Complete each word.

1. PLAY_D

a. I

b. E

c. A

d. U

2. WAT_H_D

a. C/ O

b. C/ I

c. C/ E

d. S/ E

3. LEA_NED

a. R

b. S

c. H

d. G

4. LAU_HE_

a. T/ D

b. G/ S

c. G/ N

d. G/ D

5. _RUS_ED

a. B/ H

b. C/ H

c. D/ H

d. L/ H

Complete each sentence.

6. We were _______ home

a. in

b. on

c. at

d. with

7. The students were _____ the ______ yard.

a. at/ school

b. in/ school

c. on/ garden

d. in/ garden

8. The children were on ______ beach.

a. /

b. the

c. a

d. at

9. We picnicked _______ week.

a. next

b. these

c. the

d. last

10. They talked ________ each other.

a. to

b. with

c. about

d. too

Find the mistake in each sentence.

11. Where was you yesterday evening?

a. where

b. was

c. yesterday

d. you

12. Was he in the beach or at school?

a. was

b. At

c. the

d. in

13. John and I was at my school yesterday morning.

a. was

b. my

c. at

d. And

14. He studyed at the school library last afternoon.

a. at

b. last

c. studyed

d. library

15. What does she do last week?

a. does

b. what

c. do

d. last

16. Where are you last month?

a. where

b. last

c.month

d. are

17. My mother can likes cooking very much.

a. likes

b. can

c. cooking

d. very much

Choose the correct answer.

18. __________ were you yesterday afternoon?

a. What

b. Where

c. When

d. Which

19. What did your brother ________ yesterday?

a.does

b. doing

c. did

d. do

20. Mai and Ngoc ________ a video last night.

a. watch

b. are watching

c. watched

d. did watch

21. ___________? – No, they didn’t

a. What did they do last night?

b. Did they play chess last night?

c. Do they play chess last night?

d. Where did they chess last night?

22. The teacher _________ reading a dictation for the class.

a. is

b. was

c. are

d. am

23. Was she England? – _________

a. Yes, she wasn’t .

b. Yes, she was.

c. Yes, she is .

d. Yes, she did.

24. One student ________ in the classroom yesterday.

a. was

b. were

c. are

d. Is

25. __________? – she did her homework.

a. What did you do last night?

b. Where was she last evening?

c. What did she do last evening?

c. Did she do her homework?

26. _________ the zoo were you at? – I was at national zoo.

a. Where

b. When

c. How

d. What

27. ____________? – I had History and Maths.

a. What subject did you have yesterday?

b. Did you have Maths yesterday?

c. What did you do at the school yesterday?

d. Were you at the school yesterday?

28. He _________ a picture last weekend.

a. Paint

b. painted

c. paints

d. did paint

29. Where were they yesterday? – _________

a. They was at school

b. They did be on the beach

c. They were on the beach

d. They did be at school

30. We blew out the candles and ________ a wish.

a. make

b. do

c. did

d. made

31. Hôm qua Lan đã ở đâu? – cô ấy ở nhà.

a. Where was Lan yesterday? – She was at the school.

b. Where was Lan yesterday? – She was at home.

c. Where was Lan’s brother yesterday? – She was at home.

d. Where was Lan last night? – she is at home.

32. Mình đã học ở thư viện chiều hôm qua.

a. I studied at the library yesterday afternoon.

b. My friends studied at the library yesterday afternoon.

c. I slept at the library yesterday afternoon.

d. I studied at home yesterday afternoon.

33. Tại sao hôm qua Quân lại nghỉ học?

a. Why wasn’t Quan absent yesterday?

b. Where was Quan yesterday?

c. What did Quan do yesterday?

d. Why was Quan absent yesterday?

34. Hôm qua là sinh nhật của bố tôi.

a. Yesterday is my father’s birthday.

b. Yesterday is my mother’s birthday.

c. Yesterday is my fathers birthday.

d. Yesterday is my birthday.

35. Chúng tôi đã thăm ông bà của tôi cuối tuần trước.

a. We went to our grandparents house last week.

b. We did visit our grandparents last weekend.

c. We visited our grandparents last weekend.

d. We visited our parents last weekend.

Recorder the words to make the correct sentence.

36. were/ yesterday/ Tom/ you/ where/ and/?

a. Where were Tom and you yesterday?

b. Where yesterday you and Tom were?

37. I/ at/ was/ home/ afternoon/ yesterday

a. I was home at afternoon yesterday.

b. I was at home yesterday afternoon.

38. was/ last/ Jinky/ where/ night/?

a. Where Jinky was last night?

b. Where was Jinky last night?

39. the zoo/ you/ or/ at/ at school/ yesterday/ were/?

a.Were you at the zoo or at school yesterday?

b. You were at the zoo or at school yesterday?

40. school/ at/ he/ yesterday/ morning/ wasn’t

a. He wasn’t at school morning yesterday.

b. He wasn’t at school yesterday morning.

41. the/ in/ flowers/ the/ morning/ watered/ I

a. I watered the flowers in the morning.

b. The flowers watered I in the morning.

42. this/ painted/ mask/ we/ a/ nice/ afternoon

a. We painted this a nice mask afternoon.

b. We painted a nice mask this afternoon.

43. evening/ guitar/ the/ did/ she/ yesterday/ play/?

a. Did she play guitar the evening yesterday?

b. Did she play the guitar yesterday evening?

44. did/ do/ you/ what/ weekend/ last/?

a. What did you do last weekend?

b. What last weekend did you do?

45. in/ he/ his/ the/ cleaned/ room/ morning/ living

a. In morning, he cleaned the his living room.

b. In the morning, he cleaned his living room.

Choose the correct answer.

46. She __________ on the beach yesterday.

a. were

b. is

c. was

d. are

47. My favourite subjects _______ Maths and English.

a. is

b. was

c. were

d. are

48. I played chess __________ my father.

a. with

b. from

c. along

d. was

49. I __________ at my grandfather’s house last week.

a. were

b. was

c. are

d. do

50. Hoa and her friends _______ at the party now.

a. are

b. is

c. do

d. were

2. Đáp án bài tập tiếng Anh unit 10 lớp 4

Complete each word.

1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - d; 5 - a;

Complete each sentence.

6 - c; 7 - b; 8 - b; 9 - d; 10 - a;

Find the mistake in each sentence

11 - b; 12 - b; 13 - a; 14 - c; 15 - a; 16 - d; 17 - a;

Choose the correct answer

18 - b; 19 - d; 20 - c; 21 - b; 22 - a; 23 - b; 24 - a; 25 - c; 26 - d;

27 - a; 28 - b; 29 - c; 30 - d; 31- b; 32 - a; 33 - d; 34 - a; 35 - c;

Recorder the words to make the correct sentence.

36 - a; 37 - b; 38 - b; 39 - a; 40 - b;

41 - a; 42 - b; 43 - b; 44 - a; 45 - b;

Choose the correct answer.

46 - c; 47 - c; 48 - a; 49 - b; 50 - a;

Download đề thi và đáp án tại: Bài tập tiếng Anh 4 Unit 10 Where were you yesterday? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
17
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Minh Diễm
  Nguyễn Minh Diễm

   Bài này khác bài trên trường tôi nha

  Thích Phản hồi 29/12/22

  Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm