Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao: What time is it?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 11 lớp 4 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao: What time is it? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao: What time is it?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and write

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao: What time is it?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao: What time is it?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao: What time is it?

1. _______________

2. _______________

3. _______________

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao: What time is it?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao: What time is it?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao: What time is it?

4. _______________

5. _______________

6. _______________

Exercise 2: Choose the correct answer

1. ________ is it, Mom? - It’s eight o’clock

A. What colour

B. What time

C. What animal

D. What

2. It is time ______ dinner

A. to

B. with

C. at

D. for

3. My parents often ________ lunch at eleven

A. have

B. has

C. had

D. having

4. Lan is _______ books in the room. She likes reading books very much

A. read

B. reads

C. reader

D. reading

5. The books are on the shelf and the pens are _______ the pencil case.

A. on

B. in

C. at

D. of

6. You house _______ big and beautiful. It’s new, too

A. be

B. are

C. am

D. is

7. What time does Mary go to bed? - She goes to bed ______ ten o’clock

A. on

B. in

C. at

D. of

8. My mother often ____ at 5 o’clock.

A. goes home

B. goes to home

C. go home

D. go to home

Exercise 3: Choose the words or phrases that are not correct

1. Which (A) time (B) do you get (C) up (D)?

2. It is (A) very (B) noise (C) here (D).

3. Is your (A) school on (B) the country or (C) in (D) the city?

Exercise 4: Read the text and answer the questions

I usually get up at a quarter past seven in the morning. I have breakfast at eight o’clock and then I take a bus to school at half past eight. My school starts at nine. I have four lessons in the morning. I have lunch at 11:30 at the school canteen. After that I have five lessons in the afternoon. I arrive home at six p.m. Then I have dinner at 7:15 and I go to bed at 10:00.

1. How do you go to school?

________________________________________________________________

2. What time does the school start?

________________________________________________________________

3. How many lessons do you have in the morning?

________________________________________________________________

4. Where do you have lunch?

________________________________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have a correct sentence

1. you/ go/ to/ What/ time/ do/ bed?

________________________________________________________________

2. at/ In/ the/ have/ seven/ evening/ I/ dinner/ o’clock/ ./

________________________________________________________________

3. The/ after/ usually/ play/ children/ football/ school/ ./

________________________________________________________________

Exercise 6. Read and complete the sentences.

Hung studies at Nguyen Du Primary school. Every day he gets up at 6.30. He goes to school at 7 a.m. School starts at 7.30 a.m and finishes at 5.00 p.m. He goes home at 5.30. He has dinner at 7.15 in the evening. Then he does his homework or watch cartoons on TV. He goes to bed at 9.45.

1. Hung goes to school at ________________

2. His school starts at ______________

3. He goes home at ______________________

4. He ________________ at 7.15

5. He ________________ at 9.45

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao: What time is it?

Exercise 1: Look at the picture and write

1. Do homework

2. Get dressed

3. Listen to music

4. Go to school

5. Wash the face

6. Go to bed

Exercise 2: Choose the correct answer

1. B

2. D

3. A

4. D

5. B

6. D

7. C

8. A

Exercise 3: Choose the words or phrases that are not correct

1. A (Which => What)

2. C (noise => noisy)

3. B (on => in)

Exercise 4: Read the text and answer the questions

1. I take a bus to school

2. The school starts at nine

3. There are four lessons in the morning

4. I have lunch at the school canteen

Exercise 5: Reorder these words to have a correct sentence

1. What time do you go to bed?

2. In the evening I have dinner at seven o’clock

3. The children usually play football after school

Exercise 6. Read and complete the sentences.

Hung studies at Nguyen Du Primary school. Every day he gets up at 6.30. He goes to school at 7 a.m. School starts at 7.30 a.m and finishes at 5.00 p.m. He goes home at 5.30. He has dinner at 7.15 in the evening. Then he does his homework or watch cartoons on TV. He goes to bed at 9.45.

1. Hung goes to school at _____7 a.m_________

2. His school starts at ____7. 30 a.m_______

3. He goes home at _______5. 30________

4. He _____has dinner______ at 7.15

5. He ______goes to bed______ at 9.45

Hướng dẫn dịch

Hưng đang học trường tiểu học Nguyễn Du. Hàng ngày anh dậy lúc 6h30. Anh ấy đi học lúc 7 giờ sáng. Trường bắt đầu lúc 7 giờ 30 sáng và tan học lúc 5 giờ chiều. Anh ấy về nhà lúc 5h30. Anh ấy ăn tối lúc 7h15 tối. Sau đó, anh ấy làm bài tập về nhà hoặc xem phim hoạt hình trên TV. Anh ấy đi ngủ lúc 9h45.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 nâng cao: What time is it?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it? MỚI

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 11 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm