Ngữ pháp Unit 2 lớp 4 I'm from Japan

* Xem thêm hướng dẫn học Unit 2 lớp 4 chi tiết tại: Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan FULL

1. Hỏi bạn từ đâu tới bằng tiếng Anh 4

(?) Where are you from? = Where do you come from?

(+) I’m from + country. = I come from + country.

Example:

Where are you from? Bạn đến từ đâu?

I’m from Vietnam. Tớ đến từ Việt Nam.

Where do you come from? Bạn đến từ đâu?

I come from England. Tớ đến từ nước Anh.

2. Hỏi ai đó từ đâu tới trong tiếng Anh 4

(?) Where is he/ she from? = Where does he/ she come from?

(+) He’s/ She's from + country. = He/ She + comes from + country.

Example:

Where is she from? Cô ấy đến từ đâu?

She is from China. Cô ấy đến từ Trung Quốc.

Where does he come from? Anh ấy đến từ đâu?

He comes from USA. Anh ấy đến từ nước Mỹ.

3. Hỏi quốc tịch của bạn bằng tiếng Anh 4 mới

(?) What nationality are you?

(+) I’m + nationality.

Example:

What nationality are you? Quốc tích của bạn là gì?

I’m Vietnamese. Tớ là người Việt Nam

4. Hỏi quốc tịch của ai đó trong tiếng Anh lớp 4 chương trình mới

(?) What nationality is he/ she?

(+) He’s/ She’s + nationality.

Example:

What nationality is he? Quốc tịch của anh ấy là gì?

- He is Vietnamese. Anh ấy là người Việt Nam.

5. Bài tập ngữ pháp Unit 2 lớp 4 I'm from Japan có đáp án

I. Read and match. 

AB
1. Where are you from?A. I am Vietnamese.
2. What nationality are you?B. She is English
3. Where does she come from?C. I'm from Vietnam.
4. What nationality is she?D. He is French.
5. What nationality is Peter?E. She comes from England.

II. Điền Am/ Is/ Are?

1. What nationality _____ Quan?

2. He _____ Vietnamese.

3. Where ____ your friends from?

4. They ____ from many different countries.

5. Where _____ Linda from?

6. She _____ from America.

7. ______ you from Vietnam?

8. Yes, I ______.

III. Choose the correct answer.

1. There _________ a dog under the table.

a. Is b. Do c. Does d. Are

2. They often__________ football in the playground.

a. Playing b. Plays c. Play d. Playes

3. Akiko is from _______ . Her personality is Japanese.

a. Japan b. America c. Vietnam d. Malaysia

4. Nga: Welcome to Japan !

Tom: _________

a. Yes b. Thank you c. No d. Ok

5. Trung : What nationality are you ?

Tom : ___________

a. I'm American b. I'm America c. I'm from American d. I'm from America

IV. Choose the correct answer.

1. I’m ______________ Vietnam. I am Vietnamese.

A. to B. into C. from D. up

2. This ______________ my new friend, Rose. She is from Australia.

A. is B. are C. was D. were

3. This is my new classmate. His name’s Louise. ______________ ’s from Scotland.

A. You B. She C. He D. I

4. Lyly is a doctor. ______________ hospital is in Quang Ninh province.

A. Her B. She C. I D. His

5. Where ______________ Lucia from?

A. be B. Italy C. is D. are

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

AKEYB
1. Where are you from?1 - CA. I am Vietnamese.
2. What nationality are you?2 - AB. She is English
3. Where does she come from?3 - EC. I'm from Vietnam.
4. What nationality is she?4 - BD. He is French.
5. What nationality is Peter?5 - DE. She comes from England.

II. Điền Am/ Is/ Are?

1. What nationality __is___ Quan?

2. He ___is__ Vietnamese.

3. Where __are__ your friends from?

4. They _are___ from many different countries.

5. Where __is___ Linda from?

6. She __is___ from America.

7. ____Are__ you from Vietnam?

8. Yes, I ___am___.

III. Choose the correct answer.

1 - a; 2 - c; 3 - a; 4 - d; 5 - a;

IV. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - C;

Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan nằm trong bộ đề để học tốt tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu lý thuyết cấu trúc tiếng Anh Unit 2 lớp 4 I'm from Japan bao gồm toàn bộ những cấu trúc tiếng Anh quan trọng chắc chắn sẽ giúp các em tổng hợp những kiến thức ngữ pháp Anh văn lớp 4 theo bài học hiệu quả.

Trên đây là Lý thuyết Ngữ pháp Unit 2 tiếng Anh lớp 4 I'm from Japan. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
50 19.021
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm