Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt? có đáp án

Bài tập Unit 17 lớp 4 How much is the T-shirt? có đáp án

Trắc nghiệm tiếng Anh 4 Unit 17: How much is the T-shirt? có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau đi kèm đáp án, sẽ hệ thống lại các kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm được học trong Unit 17 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới How much is the T-shirt?, giúp các em luyện tập và làm quen với các dạng bài thường có trong các đề thi, đề kiểm tra cũng như ôn tập tại nhà hiệu quả.

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the T-shirt? có đáp án

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What's your phone number?

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
  T-shirt – clothes – pair – wears – sandals
  Nam wears different clothes for schooldays. On hot days, he often (1) ……………................. blue cap, a red scarf, a white (2) ……………................., a pair of blue shorts and a pair of (3) ………….................. On cold days, he wears a cap, a scarf and a yellow jacket over a brown jumper and a (4) …………….................of black shoes. Nam likes hot days because he can wear light (5) …………….................to school.
 • 1.
  wears
 • 2.
  T-shirt
 • 3.
  sandals
 • 4.
  pair
 • 5.
  clothes
 • Đọc lại đoạn văn trên và chọn T (True - Đúng) hoặc F (False - Sai)
 • 1. Nam wears a green T-shirt on hot days.
 • 2. His shorts are blue.
 • 3. He wears a cap on cold days.
 • 4. His jacket is blue.
 • 5. His shoes are black.
 • Matching
  Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17: How much is the T-shirt?
 • 1. T-shirt
 • 2. Jumper
 • 3. shoes
 • 4. skirt
 • Choose the correct answer.
 • 1. I want to ............. a pair of shoes.
 • 2. Anna loves ..............................
 • 3. Those .................... are 175.000 VND.
 • 4. .............. that a miniskirt or a long dress?
 • 5. What .......... they wearing?
 • 6. Is she wearing a blue ...........
 • Put the words in order.
 • 1. sandals/ Those/ green/ are.
  Those sandals are green.
 • 2. that/ much/ How/ is/ scarf/ ?
  How much is that scarf?
 • 3. more/ This/ that/ is/ cap/ than/ cap/ expensive.
  This cap is more expensive than that cap.
 • 4. at/ I/ these/ have/ Can/ shoes/ look/ black/ a/ ?
  Can I have a look at these black shoes?
 • 5. is/ skirt/ 20 dollars/ This/ ./
  This skirt is 20 dollars.
 • 6. you/ I/ Can/ help?
  Can I help you?
 • 7. can/ bakery/ cakes/ You/ in/ buy/ the/ some.
  You can buy some cakes in the bakery.
 • 8. are/ blue/ nice/ These/ very/ jeans.
  These blue jeans are very nice.
 • Read the passage and choose the correct answer.

  Hi, I'm Rose. I like shopping with my sister. I wear a T-shirt and a skirt. I also like going for a walk. On those days, I wear a dress and a pair of sandals. Sometimes, on hot days, I wear a hat and a pair of shoes. They are my favorite sandals. They are black and pink. They are one hundred thousand dong.

 • 1. Rose likes ______________
 • 2. She wears _______ and a skirt.
 • 3. She likes shopping with ________.
 • 4. She wears dress when she ___________.
 • 5. Her favorite sandal's colour are _______
 • Choose the correct answer.
 • 1. I want to buy some food, so I’d like to go to the ................. .
 • 2. My uncle drives a bus. He is a ................. .
 • 3. On hot days I wear ................. .
 • 4. My father ................. at 5 p.m.
 • 5. ................. is fun for many children.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
44
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm