Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the T-shirt? có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 thí điểm Unit 17: How much is the T-shirt?

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17: How much is the T-shirt? gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau đi kèm đáp án, sẽ hệ thống lại các kiến thức được học trong Unit 17 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới, giúp các em luyện tập và làm quen với các dạng bài thường có trong các đề thi, đề kiểm tra.

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the T-shirt? có đáp án

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What's your phone number?

 • Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
  T-shirt – clothes – pair – wears – sandals
  Nam wears different clothes for schooldays. On hot days, he often (1) ……………................. blue cap, a red scarf, a white (2) ……………................., a pair of blue shorts and a pair of (3) ………….................. On cold days, he wears a cap, a scarf and a yellow jacket over a brown jumper and a (4) …………….................of black shoes. Nam likes hot days because he can wear light (5) …………….................to school.
 • 1.
  wears
 • 2.
  T-shirt
 • 3.
  sandals
 • 4.
  pair
 • 5.
  clothes
 • Đọc lại đoạn văn trên và chọn T (True - Đúng) hoặc F (False - Sai)
 • 1. Nam wears a green T-shirt on hot days.
 • 2. His shorts are blue.
 • 3. He wears a cap on cold days.
 • 4. His jacket is blue.
 • 5. His shoes are black.
 • Matching
  Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17: How much is the T-shirt?
 • 1. T-shirt
 • 2. Jumper
 • 3. shoes
 • 4. skirt
 • Choose the correct answer.
 • 1. I want to ............. a pair of shoes.
 • 2. Anna loves ..............................
 • 3. Those .................... are 175.000 VND.
 • 4. .............. that a miniskirt or a long dress?
 • 5. What .......... they wearing?
 • 6. Is she wearing a blue ...........
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 629
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm