Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 10 năm 2014 - 2015

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 4 có đáp án

Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh năm 2015 - 2016 đã đi đến vòng 7. Để chuẩn bị thật tốt cho các vòng thi tiếp theo mời các bạn học sinh lớp 4 tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 10 năm 2014 - 2015 trên trang VnDoc.com. Vận dụng khả năng đọc hiểu tiếng Anh và kỹ năng giải Toán của mình để hoàn thành bài test một cách nhanh nhất và chính xác nhất nhé!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Phúc Thuận 2, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 4 các môn

 • Exam number 1: Fill in the blank with the suitable sign (>, <, =)
  Question 1:
  4567/6789 ............ 3456/5678
  >
 • Fill in the blank with the suitable number:
  Question 2:
  Professor Ngo Bao Chau was born in 1972. He was born in the .......... th century.
  20
 • Question 3:
  1818/2727 of 2376 is ...........
  1584
 • Question 4:
  Find x such that: x + 17 x 12 = 216
  Answer: x = ...........
  12
 • Question 5:
  Three oranges are weighted in pairs and these weights are 400; 412; and 424 gram. What is the weight of the lightest orange?
  Answer: The weight of the lightest orange is .......... gram.
  194
  Ba quả cam được cân theo cặp và cân nặng cân được là: 400; 412 và 424g. Hỏi cân nặng của quả cam nhẹ nhất là bao nhiêu?
 • Question 6:
  The area of a rectangle increased by 57cm2 when each side increases by 3cm. The perimeter of the origial rectangle is ............. cm.
  32
  Diện tích của một hình chữ nhật tăng thêm 57cmkhi mỗi cạnh tăng thêm 3cm. Chu vi của hình chữ nhật gốc là: .................cm.
 • Question 7:
  How many 4 - digit numbers can you make by using only 0 and 1?
  Answer:
  There are ......... numbers.
  8
  Có bao nhiêu số có 4 chữ số được tạo thành từ 0 và 1?
 • Question 8:
  Some men meet at a conference. Each man shakes hands with each other exactly once. If there are 4950 handshakes in total then the number of men is ..............
  100
 • Question 9:
  In the equation: N x U x (M + B + E + R) = 33, six letters are 6 distinct digits from 0 to 9. What is the greatest possible value of the number NUMBER?
  Answer: .............
  315420
  Trong phép tính: N x U x (M + B + E + R) = 33,  6 chữ cái là 6 chữ số riêng biệt từ 0 đến 9. Hỏi giá trị số lớn nhất có thể của chữ NUMBER là bao nhiêu?
 • Question 10:
  The sum of the digits of all 2-digit numbers is .............
  855
  Tổng các chữ số của tất cả các số có 2 chữ số là: .........
 • Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc vàng tài ba)
  Question 1:
  Which of the following numbers can represent the question mark?
 • Question 2:
  Which of the following numbers is divisible by 6?
 • Question 3:
  Which of the following is the number 2,003,047?
 • Question 4:
  Find the value of 

  The value of A is ..........
 • Question 5:
  Jonn uses 1/3 of his land for growing apples, 1/4 for oranges, 1/5 for bananas and the remaining 13 hectares for flowers. The total area of his land is ............ hectares.
 • Question 6:
  Find the value of B = 2016 x 20152015 - 2015 x 20162015
  Answer: The value of B is .........
 • Question 7:
  The product of 2 natural numbers is 2015. Find the smallest possible sum of these two numbers?
  Answer: The smallest possible sum of these numbers is ...............
 • Question 8:
  Peter, Bob and Jack do a work. If they work in pairs: Peter and Bob can complete it in 12 hours; Bob and Jack can complete it in 10 hours; Jack and Peter can complete it in 15 hours. Peter needs ........ hours to complete this work by himself.
  Peter, Bob và Jack cùng làm một công việc. Nếu họ làm theo cặp: Peter và Bob có thể hoàn thành nó trong vòng 12 giờ; Bob và Jack có thể hoàn thành trong 10 giờ; Jack và Peter có thể hoàn thành trong 15 giờ. Peter cần ......... giờ để một mình hoàn thành công việc này.
 • Question 9:
  One chain with 3 links is 14cm long. Another chain made from 5 links of the same type is 22cm long. How long is a chain with 40 such links?
  Answer: A chain with 40 such links is ............
 • Question 10:
  Find the missing number x in the following number sequence:
   2   9  18   25   x   57   114   121
  Answer: x is ..........
 • Exam number 3: Vượt chướng ngại vật
  Question 1:
  Fill in the blank with the correct number
  35km + 700cm = ......... m
  35007
 • Question 2:
  765 - ........ = 123 x 2 + 276
  The correct number filled in the blank is ...........
  243
 • Question 3:
  How many triangles in the following figure?

  Answer: There are ................ triangles.
  15
 • Question 4:
  Find the value of digit x if 2006 < 20x5 < 2041 and 20x5 is divisible by 3?
  Answer: The value of x is ................
  2
 • Question 5:
  Find the greatest natural number m such that: 
  Answer: m = ............
  6
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
663 18.471
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm