Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 9 năm 2014 - 2015

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 4 có đáp án

Bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 9 năm 2014 - 2015 là một mẫu đề thi mà VnDoc muốn giới thiệu đến các em học sinh lớp 4 với mục tiêu giúp các em ôn tập và chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm 2015 - 2016. Tham gia test ngay để kiểm tra xem trình độ kiến thức của mình đang ở mức nào và có kế hoạch ôn tập hiệu quả nhé!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Phúc Thuận 2, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 4 các môn

 • Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number
  Question 1:
  Mary reads four books every month. She is busy and reads only one book on March. On September, she takes a break and does not read any books. What is the number of books that Anna reads in one year?
  Answer: She reads ......... books.
  41
  Mary đọc 4 cuốn sách mỗi tháng. Cô ấy rất bận và chỉ đọc một cuốn vào tháng Ba. Vào tháng 9, cô ấy nghỉ ngơi và không đọc bất kỳ cuốn sách nào. Hỏi số sách mà Anna đã đọc trong một năm là bao nhiêu?
 • Question 2:
  Four boxes of chocolate candies are equivalent to eight hundred candies. The number of candies is the same for all boxes. How many candies are in each box?
  Answer: There are ...... candies in each box.
  200
  4 hộp kẹo sô cô la có tất cả 800 cái kẹo, Số kẹo ở tất cả các hộp đều như nhau. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái kẹo.
 • Question 3:
  If y is a natural number and y/9 < 7/12 then the greatest value of y is ...........
  5
 • Question 4:
  5/4 of 2 kg is ........... g.
  2500
 • Question 5:
  Calculate: (247 x 315 + 246 x 314) x (98 x 47 - 94 x 49) = ............
  0
 • Question 6:
  If x is a natural number and 7/9 < x/12 then the smallest value of x is ............
  10
 • Question 7:
  The product of four consecutive natural numbers is 570024. Their sum is ...............
  110
 • Question 8:
  The smallest number such that the product of all it's digits is 20 is ............
  45
 • Question 9:
  If B is not divisibly by 24 and B is the greatest 5-digit number that the sum of all digits is 21 then B = ...........
  99300
 • Question 10:
  If 324/483 = 108/x then the value of x is ...............
  161
 • Exam number 2: Help the Miners to go through the maze by answering questions to reach the destination. (Đi tìm kho báu)
  Question 1:
  Calculate: 
  0
 • Question 2:
  Add and simplify your answer: 1/5 + 3/10 + 1/2 = .............
  1
 • Question 3:
  Find x if 
  Answer: x = ...........
  Write the fraction in the simplest form.
  1/20
 • Question 4:
  Calculate: 7/45 + 5/3 - 7/5 = ...........
  Write the fraction in the simplest form.
  19/45
 • Question 5:
  Find y if y x 168 = 23 + 25 + 27 + ..... + 105
  Answer: y = ............
  16
 • Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc vàng tài ba)
  Question 1:
  Which of the following calculations euqals 5/36?
 • Question 2:
  Jane bought 4 products on 2 types. Their price was shown in the table:
  Đề thi violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 9
  She paid $80 and had $5 left.
  How many products on type 1 did she buy?
 • Question 3:
  Which of the following fractions is the greatest?
 • Question 4:
  Sara's car weighs 41/6 tons and Anna's car weighs 3 tons. Which of the following statements is true?
 • Question 5:
  The sum of odd numbers from 823 to 2015 is ..............
 • Question 6:
  Let A = abc x dec. Which of the following numbers can not be A?
 • Question 7:
  Which of the following numbers is in the sequence: 25; 28; 31; 34; 37; ..........
 • Question 8:
  Bob buys three times as many apples as Peter. Mia buys 7 apples more than Bob and 19 apples more than Peter. How many apples do they buy together? Choose the correct answer.
  Bob mua số táo nhiều gấp 3 lần so với Peter. Mia mua nhiều hơn Bob 7 quả và nhiều hơn Peter 19 quả. Hỏi họ đã mua tổng cộng bao nhiêu quả?
 • Question 9:
  How many natural numbers between 1000 and 4000 are there for which the thousands digit equals the sum of the other three digits?
  Answer: There are ....... numbers.
  Có bao nhiêu số tự nhiên giữa 1000 và 4000 mà chữ số hàng nghìn bằng tổng của 3 chữ số còn lại?
 • Question 10:
  Let M = 91011121314..... (M is written by consecutive natural numbers)
  If M has 175 digits then when M divided by 5, the remaider is ..........
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
849 27.479
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm