Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 4 có đáp án

Tham gia làm bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để phát triển và nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh cũng như khả năng tư duy toán học. Đồng thời bài test cũng là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập và rèn luyện cho vòng thi tiếp theo của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng. 

 • Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.
  Question 1:
  Calculate: 91625−27356 = ............
  64269
 • Question 2:
  Find the sum of following numbers:
  31247          23564            18192
  Answer: .................
  73003
 • Question 3:
  The sum of two numbers is 47 and their difference is 15. The smaller number is ...............
  16
 • Question 4:
  Fill missing number in the blank
  54723 + .......... = 27849 + 54723
  27849
 • Question 5:
  Find the value of m - n + p for m = 9253; n = 3149 and p = 2674
  Answer: m - n + p = ..............
  8778
 • Question 6:
  Find the value of 2356 + a - b for a = 1482, b = 3105
  Answer: .............
  733
 • Question 7:
  Find the value of m + n - p for m = 9253, n = 3149 and p = 2674
  Answer: m + n - p = ...........
  9728
 • Question 8:
  Find y such that y - 12358 = 18031
  Answer: y = .............
  30389
 • Question 9:
  Find the value of b such that 
  Answer: b = ..............
  2
 • Question 10:
  The perimeter of a rectangle is 58cm and its width is 13cm less than its length. Its width is .......... cm.
  8
  Chu vi của một hình chữ nhật là 58cm, chiều rộng kém chiều dài 13cm. Tính chiều rộng của hình chữ nhật.
 • Exam number 2: Cóc vàng tài ba
  Question 1:
  Choose the straight angle:
 • Question 2:
  Which is the product of 30 and 8?
 • Question 3:
  The greatest even 2-digit number is ...........
  Số chẵn lớn nhất có 2 chữ số là số nào?
 • Question 4:
  When 47 is divided by 3, the remainder is ............
  Khi chia 47 cho 3 thì số dư là ...........
 • Question 5:
  Choose the correct number fill in the blank: 2; 4; 12; 48; ......
  Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm.
 • Question 6:
  If the perimeter of a square is 2800m then each of its side is ......... m.
  Nếu chu vi của một hình vuông là 2800m thì số đo cạnh của nó là: ........ m.
 • Question 7:
  The sum of two numbers is 76 and their difference is 22.
  The smaller number is ............
 • Question 8:
  When N is divided by 12, the remainder is 9.
  When N is divided by 6, the remainder is .......
 • Question 9:
  How many hours make up 2 weeks?
  Hai tuần có bao nhiêu giờ?
 • Question 10:
  How many hours make up 14400 seconds?
  14400 giây là bao nhiêu giờ?
 • Exam number 3: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

  Answer:
  (12) < ..... < ...... < ...... < ........
  Nhập số thứ tự của các ô vào chỗ (....) cho thích hợp để được dãy số tăng dần
  (12) < (1) < (15) < (13) < (18) < (5) < (3) < (10) < (2) < (9) < (14) < (6) < (19) < (17) < (20) < (16) < (4) < (8) < (7) < (11)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
103 3.614
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm