Ngân hàng đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 4 Online có đáp án

Hiểu được tâm lí các em học sinh muốn ôn luyện Tiếng Anh trước các kì thi, VnDoc đã sưu tầm và biên soạn bộ đề thi trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh lớp 4, nhằm mục đích phục vụ học tập cho các em học sinh và cung cấp nguồn tài liệu tham khảo cho phụ huynh cũng như thầy cô giáo. Chúc các em làm bài thi tốt!

Đề thi tiếng Anh lớp 4 Online có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 vừa nâng cao kỹ năng làm bài thi vừa kiểm tra kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản.

 • Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, or D.
 • 1.

  I’m ..... America.

 • 2.

  There .... two boys in my class

 • 3.

  Hi, my ..... Alan

 • 4.

  Jimmy is happy because to day is .... birthday

 • 5.

  I .... two cats.

 • 6.

  Your cat .... nice

 • 7.

  Mary studies Maths ….. 7 a.m …… 8 a.m on Sunday.

 • 8.

  Are they students? – yes, ….

 • 9.

  Would you like ….apple? – Yes, please.

 • 10.

  Choose the odd one out:

 • 11.

  Can you swim? - ……

 • 12.

  Goodbye, Peter. ……

 • 13.

  Can you speak English? - …..

 • 14.

  I can speak ….

 • 15.

  ….. you like some milk? – Yes, please.

 • 16.

  ….. are you from, Jean? – I’m from Canada.

 • 17.

  What does he do ........ Maths lessons?

 • 18.

  His book are ...... the table

 • 19.

  How ........ books on the table? - There are 3 books.

 • 20.
  Where is she to today?
 • 21.

  ......... pens are there in your bag? - There are 2 pens.

 • 22.

  They live ....... England

 • 23.

  This banana is ..... you, Jim.

 • 24.

  Thank you very much. - You're .......

 • 25.

  Choose the odd one out

 • 26.

  I  would like an apple. - Here you .....

 • 27.

  Peter can ...... a bike

 • 28.

  ............. you like a candy? - No, thanks.

 • 29.

  I have ....... robot.

 • 30.

  Are these your books? - No, .....

 • 31.

  What's your favourite drink?

 • 32.

  What animals are they?

 • 33.
  Where are you going this summer?
 • 34.

  I like milk very much…………………

 • 35.

  I love animals. Let’s go to the………

 • 36.
  ……… do you like tigers?
 • 37. What ………….. is it? – It’s black
 • Choose the correct answer.
 • 1. Mary studies English ….. 7 a.m …… 8 a.m on Saturday.
 • 2. Are you students? – yes, ….
 • 3. Would you like ….apple juice? – Yes, please.
 • 4. Choose the odd one out:
 • 5. Can you sing? - ……
 • 6. Good bye, Peter. ……
 • 7. Can you speak Chinese? - …..
 • 8. I can speak ….
 • 9. ….. you like a bar of chocolate? – Yes, please.
 • 10. ….. are you from, Tom? – I’m from London, England.
 • 11. Choose the odd one out:
 • 12. I ... sorry. I'm late because I miss the bus.
 • 13. August is the eight month .... the year.
 • 14. I .... two dogs.
 • 15. Jessicah is happy because to day is .... birthday
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
135 10.757
Sắp xếp theo
  Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm