Thi thử trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học phần 3

Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học phần 3 gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm CNXHKH có đáp án được VnDoc tổng hợp, hỗ trợ các bạn ôn luyện môn học và đánh giá kiến thức của bản thân thông qua bài thi thử ngắn.

Bộ tài liệu Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học gồm 215 câu trắc nghiệm môn CNXHKH có đáp án được giáo viên VnDoc tổng hợp thành các phần tương đương bài thi trắc nghiệm ngắn. Mời các bạn cùng tham khảo và đánh giá khả năng của bản thân.

 • Câu 1.

  Vì sao chủ nghĩa xã hội khoa học theo nghĩa rộng là chủ nghĩa Mác - Lênin?

 • Câu 2.

  Tác phẩm “Phê phán cương lĩnh Gôta” là của ai?

 • Câu 3.

  Tác phẩm nào được Lênin đánh giá là “tác phẩm chủ yếu và cơ bản trình bày chủ nghĩa xã hội khoa học”

 • Câu 4.

  Câu nói: “Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới ấy - đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại” là của ai?

 • Câu 5.

  Lý thuyết phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa lần đầu tiên được đề cập trong tác phẩm nào?

 • Câu 6.

  Quốc tế cộng sản là tên gọi khác của

 • Câu 7.

  Tác phẩm đầu tiên mà Các Mác và Ăng ghen viết chung là tác phẩm nào?

 • Câu 8.

  Tác phẩm nào đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học?

 • Câu 9.

  Lần đầu tiên Ph. Ăngghen nói chủ nghĩa Mác cấu thành bởi ba bộ phận trong tác phẩm nào?

 • Câu 10.

  Phát hiện nào sau đây của C. Mác và Ph. Ăngghen?

 • Câu 11.

  Phạm trù nào được coi là cơ bản nhất, là xuất phát điểm của chủ nghĩa xã hội khoa học?

 • Câu 12.

  Câu “Sự phát triển tự do của mọi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người là cuả ai’’

 • Câu 13.

  C. Mác và Ph. Ăngghen đã dựa vào những phát kiến nào để xây dựng luận chứng về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

 • Câu 14.

  Chủ nghĩa duy vật lịch sử và Học thuyết giá trị thặng dư đã được C.  Mác phát triển và trình bày một cách có hệ thống trong tác phẩm nào?

 • Câu 15.

  V. I. Lênin sinh ngày tháng năm nào?

 • Câu 16.

  V. I. Lênin mất ngày tháng năm nào?

 • Câu 17.

  Ai là người đầu tiên đưa chủ nghĩa xã hội từ khoa học thành thực tiễn sinh động?

 • Câu 18.

  Từ khi ra đời (1848) đến nay, Chủ nghĩa xã hội khoa học phát triển qua mấy giai đoạn chủ yếu?

 • Câu 19.

  Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên được thành lập ở đâu?

 • Câu 20.

  Khái niệm chuyên chính vô sản được Các Mác dùng lần đầu tiên trong tác phẩm nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 10.532
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm