Thi thử trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học phần 4

Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

Mời các bạn cùng Thi thử trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học phần 4 trên VnDoc.com với 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Chủ nghĩa xã hội khoa học có đáp án, giúp các bạn củng cố kiến thức môn học. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết.

Bộ tài liệu Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học gồm 215 câu trắc nghiệm môn CNXHKH có đáp án được giáo viên VnDoc tổng hợp thành các phần tương đương bài thi trắc nghiệm ngắn. Mời các bạn cùng tham khảo và đánh giá khả năng của bản thân.

 • Câu 1.

  Định nghĩa về giai cấp được Lênin trình bày lần đầu tiên trong tác phẩm nào?

 • Câu 2.

  Tìm ra định nghĩa đúng nhất về giai cấp công nhân:

 • Câu 3.

  Điều kiện để một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới có thể chuyển biến thành cách mạng vô sản:

 • Câu 4.

  Cấu trúc cơ bản của một hình thái kinh tế – xã hội là:

 • Câu 5.

  Cơ cấu xã hội nào có vai trò quan trọng nhất?

 • Câu 6.

  Khái niệm nào trong sau đây được dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định được hình thành trong lịch sử trong một lãnh thổ nhất định, có chung mối liên hệ về kinh tế, ngôn ngữ và một nền văn hoá?

 • Câu 7.

  Vì sao giai cấp nông dân không thể lãnh đạo được cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa? (chọn 1 phương án đúng)

 • Câu 8.

  Đặc trưng nào trong số các đặc trưng sau được coi là đặc trưng cơ bản nhất của giai cấp công nhân nói chung?

 • Câu 9.

  Ai là tác giả của câu nói: “Chủ nghĩa xã hội hay là chết”

 • Câu 10.

  Câu nói “Chủ nghĩa đế quốc là sự chuẩn bị vật chất đầy đủ nhất cho cách mạng vô sản” là của:

 • Câu 11.

  Tác phẩm nào được Lênin coi là cuốn bách khoa toàn thư thực sự của chủ nghĩa cộng sản?

 • Câu 12.

  Phát hiện ra sự phân chia xã hội thành giai cấp và đấu tranh giai cấp là công lao của:

 • Câu 13.

  Câu nói: “Điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng tỏ vai trò lịch sử của giai cấp vô sản là người xây dựng chủ nghĩa xã hội" là của ai?

 • Câu 14.

  Cách mạng xã hội chủ nghĩa là quá trình cải biến một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng... để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản?

 • Câu 15.

  Nguyên nhân sâu xa của cách mạng xã hội chủ nghĩa là:

 • Câu 16.

  Tiến trình của cách mạng xã hội chủ nghĩa có mấy giai đoạn?

 • Câu 17.

  Điều kiện chủ quan có vai trò quyết định nhất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa?

 • Câu 18.

  Công xã Pari ra đời vào ngày tháng năm nào?

 • Câu 19.

  Động lực của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa?

 • Câu 20.

  Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 28.698
Sắp xếp theo

  Luyện thi trực tuyến

  Xem thêm