Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 11

Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 11 để làm tài liệu ôn tập. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

 1. Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 1
 2. Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 2

 3. Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 3

 4. Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 4

 5. Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 5
 6. Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 6
 7. Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 7
 8. Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 8
 9. Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 9
 10. Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 10
 • Câu 1.

  Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ là hôn nhân được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở nào?

 • Câu 2.

  Nội dung cơ bản và trực tiếp để xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay là gì?

 • Câu 3.

  Chủ nghĩa Mác - Lênin quan niệm về con người như thế nào?

 • Câu 4.

  Câu “Nhưng bản chất con người không phải là những cái gì trừu tượng, cố hữu của cá nhân riêng biệt, trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội” trong tác phẩm nào?

 • Câu 5.

  Con người phát triển và hoàn thiện mình chủ yếu dựa trên yếu tố nào?

 • Câu 6.

  Con người xã hội chủ nghĩa bao gồm những con người từ xã hội nào?

 • Câu 7.

  Khi nói tới nguồn lực con người là nói tới cái gì?

 • Câu 8.

  Để phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam hiện nay cần phải thực hiện những phương hướng nào?

 • Câu 9.

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Cách mạng tư tưởng và văn hoá là cần thiết và tất yếu để thay đổi… tinh thần, làm cho... tinh thần của xã hội phù hợp với phương thức sản xuất mới xét về mặt kinh tế đã hình thành.

 • Câu 10.

  Tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá là gì?

 • Câu 11.

  Yếu tố nào có tác động trực tiếp để phát huy nguồn lực con người? 

 • Câu 12.

  Câu “Những tư tưởng thống trị của một thời đại bao giờ cũng chỉ là tư tưởng của giai cấp thống trị” của ai?

 • Câu 13.

  Điền từ vào ô trống: “Lực lượng sản xuất hàng đầu của nhân loại là…, là người lao động”  (V. I.Lênin).

 • Câu 14.

  “Muốn xây dựng CNXH, trước hết cần có những con người XHCN” được Bác nói ở đâu?

 • Câu 15.

  Tìm phuơng án đúng cho câu: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước hèn và càng xuống thấp”.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 4.771
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm