Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 10

Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 10 để làm tài liệu ôn tập. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

 • Câu 1.

  Hiện nay các dân tộc thiểu số ở nước ta có dân số chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm số dân cả nước:

 • Câu 2.

  Đặc trưng nổi bật trong quan hệ giữa các dân tộc ở nước ta là:

 • Câu 3.

  Nghị quyết “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” được đề cập đến ở Hội nghị Trung ương nào?

 • Câu 4.

  Để tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay thì chính sách cụ thể nào của Đảng và Nhà nước ta được coi là vấn đề cực kỳ quan trọng?

 • Câu 5.

  Hãy tìm ý đúng trong các phương án dưới đây. Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ:

 • Câu 6.

  Bản chất của tôn giáo là gì?

 • Câu 7.

  Cơ sở tồn tại của tôn giáo là gì?

 • Câu 8.

  Câu “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” là của ai?

 • Câu 9.

  Nguồn gốc kinh tế - xã hội của tôn giáo là:

 • Câu 10.

  Tôn giáo là một phạm trù lịch sử bởi vì:

 • Câu 11.

  Khi nào thì tôn giáo mang tính chính trị?

 • Câu 12.

  Số lượng tôn giáo lớn và số lượng tín đồ của các tôn giáo đó ở nước ta có khoảng bao nhiêu?

 • Câu 13.

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Tôn trọng, bảo đảm quyền tự do….  và không… của nhân dân.

 • Câu 14.

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Tôn giáo là một hình thái ý thức – xã hội phản ánh một cách hoang đường, hư ảo... khách quan. Qua sự phản ánh của tôn giáo, những sức mạnh tự phát trong tự nhiên và xã hội đều trở thành thần bí.

 • Câu 15.

  Giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và hệ tư tưởng tôn giáo khác nhau ở điểm nào?

 • Câu 16.

  Về phương diện thế giới quan thì thế giới quan duy vật mácxít và thế giới quan tôn giáo là đối lập nhau?

 • Câu 17.

  Quan hệ nào được coi là quan hệ cơ bản nhất trong gia đình?

 • Câu 18.

  Tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước” là của ai?

 • Câu 19.

  Chức năng nào được coi là chức năng cơ bản và riêng có của gia đình?

 • Câu 20.

  Điều kiện và tiền đề kinh tế - xã hội để xây dựng gia đình trong chủ nghĩa xã hội là gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 5.049
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm