Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 9

Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 9 để làm tài liệu ôn tập. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

 • Câu 1.

  Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay ra đời từ khi nào?

 • Câu 2.

  Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng hiện nay được thông qua tại?

 • Câu 3.

  Câu “Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với Đảng ta”. Được ghi ở Văn kiện nào Đại hội nào của Đảng?

 • Câu 4.

  Khái niệm “Chuyên chính của giai cấp công nhân” được sử dụng lần đầu tiên trong tác phẩm nào?

 • Câu 5.

  Trong xã hội có giai cấp, cơ cấu nào có vị trí quyết định nhất, chi phối các loại hình cơ cấu xã hội khác?

 • Câu 6.

  Sự biến đổi của cơ cấu xã hội – giai cấp gắn liền và được quy định bởi sự biến động của cơ cấu nào?

 • Câu 7.

  Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức dưới góc độ nào giữ vai trò quyết định?

 • Câu 8.

  Yếu tố nào quyết định sự liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức?

 • Câu 9.

  Xu hương phát triển cơ cấu xã hội – giai cấp ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ mang tính đa dạng và thống nhất chủ yếu do yếu tố nào quyết định?

 • Câu 10.

  Nội dung nào quan trọng nhất trong các nội dung Liên minh công-nông-trí thức?

 • Câu 11.

  Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức là do:

 • Câu 12.

  Câu “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại” là của ai?

 • Câu 13.

  Nội dung cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin là:   

 • Câu 14.

  Tác phẩm: “Về quyền dân tộc tự quyết” là của ai?

 • Câu 15.

  Các thế lực thù địch sử dụng chiến lược “diễn biến hoá bình” chống phá sự nghiệp xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta trên phương diện nào?

 • Câu 16.

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Quyền dân tộc tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc đối với vận mệnh dân tộc mình, quyền tự quyết định chế độ chính trị – xã hội và... phát triển của dân tộc mình.

 • Câu 17.

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Lênin viết: “Với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản các nước tiên tiến, các nước lạc hậu có thể tiến tới chế độ Xô viết, và qua những giai đoạn phát triển nhất định, tiến tới chủ nghĩa cộng sản, không phải trải qua... phát triển tư bản chủ nghĩa”.

 • Câu 18.

  Trong các nội dung của quyền dân tộc tự quyết thì nội dung nào được coi là cơ bản nhất, tiên quyết nhất?

 • Câu 19.

  Trong một quốc gia đa tộc người thì vấn đề gì cần giải quyết được coi là có ý nghĩa cơ bản nhất để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc?

 • Câu 20.

  Nước ta có bao nhiêu dân tộc cùng nhau chung sống?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 4.003
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm