Thi thử trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học phần 5

Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học phần 5 là bài thi thử trắc nghiệm môn Chủ nghĩa xã hội khoa học có đáp án được VnDoc biên tập, hỗ trợ các bạn trong quá trình củng cố kiến thức và ôn thi.

Bộ tài liệu Câu hỏi Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học gồm 215 câu trắc nghiệm môn CNXHKH có đáp án được giáo viên VnDoc tổng hợp thành các phần tương đương bài thi trắc nghiệm ngắn. Mời các bạn cùng tham gia thi thử để đánh giá kiến thức của bản thân và làm quen bộ câu hỏi ôn thi.

 • Câu 1.

  Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp, tầng lớp nào lãnh đạo?

 • Câu 2.

  Cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp, tầng lớp nào lãnh đạo?

 • Câu 3.

  Điều kiện để thực hiện sự chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới lên cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

 • Câu 4.

  Cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp, tầng lớp nào lãnh đạo?

 • Câu 5.

  Mục tiêu của giai đoạn thứ nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

 • Câu 6.

  Mục tiêu cuối cùng của giai cấp công nhân, của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là?

 • Câu 7.

  Mục tiêu cuối cùng của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

 • Câu 8.

  Cách mạng xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên nổ ra và thắng lợi ở đâu?

 • Câu 9.

  Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ và cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới khác nhau ở điểm nào?

 • Câu 10.

  Động lực cơ bản, chủ yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa là?

 • Câu 11.

  Hình thức đầu tiên của chuyên chính vô sản là?

 • Câu 12.

  Giai cấp nào không có hệ tư tưởng riêng?

 • Câu 13.

  Trí thức được quan niệm là:

 • Câu 14.

  Tôn giáo hình thành là do:

 • Câu 15:

  Dùng tiêu chí nào để phân loại các tư tưởng xã hội chủ nghĩa?

 • Câu 16.

  Ai đã nhận xét: “Ý nghĩa của chủ nghĩa không tưởng phê phán và của chủ nghĩa cộng sản không tưởng phê phán là tỉ lệ nghịch với thời gian”?

 • Câu 17.

  Khi phân tích về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ai là người đầu đặt vấn đề phải học tập các kinh nghiệm tổ chức, quản lý kinh tế của chủ nghĩa tư bản để cải tạo nền kinh tế tiểu nông lạc hậu?

 • Câu 18.

  Ai là người đưa ra tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội?

 • Câu 19.

  Câu “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kì cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kì quá độ chính trị, và nhà nước của thời kì ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản” là của ai ?

 • Câu 20.

  Có mấy hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
15 7.167
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm