Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 4  

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 dưới đây được ra năm 2015 - 2016. Mời các bạn cùng tham gia thử sức ngay với hình thức thi mới này qua bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com nhé! Qua bài test bạn sẽ được rèn luyện cả kĩ năng tiếng Anh cũng như kĩ năng giải Toán. Chúc các bạn làm bài tốt! 

Mời các bạn tham khảo vòng thi tiếp theo: 

 • Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.
  Question 1:
  Mary has 30 packs of candies. There are 11 candies in each pack. Mary has .......... candies in all.
  330
 • Question 2:
  Calculate: 2015 + 99 x 2015 = ...........
  201500 201 500
 • Question 3:
  Convert: 3m= ..............cm2
  30000 30 000
 • Question 4:
  42 x 11 = ...........
  462
 • Question 5:
  300m+ 400m= .............. dm2
  70 000 70000
 • Question 6:
  The sum of two numbers is 156 and their difference is 12. What is the smaller number?
  Answer: ...............
  72
  Tổng của hai số là 156 và hiệu của chúng là 12. Tìm số bé.
 • Question 7:
  The value of M = (125 x 4 + 500 : 2) x 100 is ............
  75000 75 000
  Tính giá trị của M = (125 x 4 + 500 : 2) x 100 = (500 + 250) x 100 = 750 x 100 = 75000

 • Question 8:

  The clock shows the last time Anna saw before she sleeps. She wakes up at 6:15am. How long did she sleep?
  Answer:
  She slept ............. minutes.
  569
  Lần cuối cùng trước khi đi ngủ Anna thấy đồng hồ hiển thị 8:46 tối. Cô ấy thức dậy lúc 6:15 sáng. Hỏi cô ấy đã ngủ bao nhiêu lâu?
 • Question 9:
  If the number 386a is divisible by 6 then a = ............
  4
  Nếu số 386a chia hết cho 6 thì a = ?
 • Question 10:
  Arrange the digits in the number 371059 to form a new number with the greatest value.
  Answer: ..............
  975310 975 310
  Sắp xếp lại các chữ số trong số 371059 để được một số mới có giá trị lớn nhất.
 • Exam number 2:
  Question 1:
  Calculate: 205 x 3 + 205 x 7 = ..............
 • Question 2:
  The average of 57 and M is 43. The value of M is ..................
 • Question 3:
  Which of following number is divisible by 9?
 • Question 4:
  13000cm= ............ dm2.
  The correct number fill in the blank is .............
 • Question 5:
  John forgot the number of people at volleyball game. He remembers that the number had a digit 5 in the tens place. Which of following number could John be thinking of?
  John đã quên mất số người tại trận thi đấu bóng rổ. Anh ấy chỉ nhớ rằng số đó có chữ số 5 ở vị trí hàng chục. John đang nghĩ đến con số nào?
 • Question 6:
  Orange Hill is 578 feet high. Banana Hill is 235 feet high. How many feet higher is Orange Hill more than Banana Hill?
  Orange Hill cao 578 feet, Banana Hill cao 235 feet. Hỏi Orange Hill cao hơn Banana Hill bao nhiêu feet?
 • Question 7:
  If the cost of 5kg of coffee is $160 then the cost of 8kg of coffee is ............
  Nếu giá 5kg cà phê là 160 đô thì giá 8kg cà phê là bao nhiêu?
 • Question 8:
  Write the following as a numeral: nine hundred thousand
 • Question 9:
  John has 15 candies and Tom has 31 candies. How many candies does Tom need to give to John so that each boy will have the same number of candies?
 • Question 10:

  Choose the best answer to fill the "??" mark.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
714 26.129
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm