Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 kì 2

Mời các bạn cùng làm Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên vừa được cập nhật trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc nhằm ôn lại kiến thức từ vựng, ngữ pháp đã học cũng như rèn luyện khả năng giải quyết các dạng bài tập khác nhau.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học EA Lê, Đăk Lăk

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam năm học 2014 - 2015

 • PART 1. LISTENING

  Question 1. Listen and number.
  Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên
  Gợi ý: 1 - ...; 2 - ...; ...

  1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - C

 • Question 2: Listen and write T (True) or F (False) in the box as examples.
  Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên

  1 - T; 2 - T; 3 - T; 4 - F

 • Question 3: Listen and draw the lines.
  Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên

  1 - C; 2 - D; 3 - E; 4 - F

 • Question 4: Listen and circle

  1. Tom’s mother

  Kind and (1)................

  a. lovely

  b. friendly

  2. Linder’s mother

  Young and (2)...............

  a. pretty

  b. tidy

  3. I get up at (3) .......................................

  a. six fifteen

  b. six fifty

  4. I like (4) ................................

  a. fish

  b. beef

  1 - B; 2 - A; 3 - A; 4 - B

 • Question 5: Listen and complete. There is one example.

  Tom: What’s your favourite (0) food?

  Peter: (1)........................ How about you?

  Tom: (2) ........................ What’s your favourite drink?

  Peter: (3).................... juice.

  Tom: I don’t like orange juice. I love (4)........................

  1 - fish; 2 - chicken; 3 - orange; 4 - milk 

 • Question 6: Read the passage and circle.

  This is my father. His name is Quan. He is forty- five years old. He is handsome. He is a doctor in a hospital. He loves his work. He is kind and cheerful. He is a good doctor and a lovely father.

  1. My father is a................

  A. Teacher    B. doctor              C. worker                       

  2. He is  .........................years old.

  A. 25        B. 35          C.  45                  

  3. He loves his........................

  A. work       B. family              C. children    

  4. He is .............................................

  A. kind             B. friendly       C. kind and friendly. 

  1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - A

 • Question 7: Look at pictures. Look at the letters. Write the words

  1 - farmer; 2 - cheerful; 3 - christmas; 4 - fish 

 • Question 8: Choose the words from the box and write it next to the numbers

  (0) Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some (1)......................... from my parents. My friends get some new clothes from their parents too. We go to (2) .................................. We eat (3) ................................ we visit our grandparents. We visit our (4) .......................................... and friends too. I love Tet very much.

  1 - New clothes; 2 - Tet market; 3 - Nice food; 4 - Teacher

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
34 4.510
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 4 Xem thêm