Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 - Đề 3

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2020 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 - Đề 3 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2020 do VnDoc biên soạn và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2020 bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên soạn sát với đề thi thực, giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm học kì 2 hiệu quả.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 4 có tài liệu ôn thi học kì 2 hiệu quả, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 online với đầy đủ các môn. Bộ đề thi được để dưới dạng trực tuyến, qua đó các em học sinh có thể làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án giúp các em tham khảo sau khi làm xong.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh - Đề 3.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Nhìn tranh và viết

  Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh1. ….…………..

  Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh2. ….…………..

  Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh3. ….…………..

  Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh4. ….…………..

  Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh5. ….…………..Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh6. ….…………..
 • 1.
  Fish tank
 • 2.
  Read
 • 3.
  Listen to music
 • 4.
  Doctor
 • 5.
  Hospital
 • 6.
  Play football
 • II. Chữa các từ sau cho đúng:
 • 7. Banalna => _________________
  Banana
 • 8. Mielk => ___________________
  Milk
 • 9. Buqs => ___________________
  Bus
 • 10. Stutdent => _______________
  Student
 • III. Chọn đáp án đúng nhất:
 • 11. Mary studies Maths _____ 7 a.m _____ 8a.m on Sunday
 • 12. Can you swim? - ________
 • 13. It’s time to go ____ a walk
 • 14. ______ do you live? I live in Hanoi
 • 15. _______ a round ball.
 • 16. ______ did you come back from Singapore? - I came back last weekend
 • 17. They are going to _____ some sports and games.
 • 18. She _____ got brown hair
 • 19. He is very happy ______ the Children’s Day is coming
 • 20. Linda is going to the supermarket ____ her mother.
 • IV. Nối
  21. Why don’t we go to the movies tonight?A. 150.000 dong
  22. How much is the shirt?B. It’s my phone number
  23. What is this?C. Yes, it is
  24. What is your mother’s phone number?D. Great idea
  25. Is this your dad’s phone number?E. 0125 368 742
 • 21.
  D
 • 22.
  A
 • 23.
  B
 • 24.
  E
 • 25.
  C
 • V. Đọc và đoạn văn và chọn T (Đúng) /F (Sai) cho mỗi câu sau

  This is Mary.She is a pupil at Oxford Primary School. Now she is having a Science lesson. It is her favorite subject. She is reading a text on animals. And that is Phong. He is Mary’s friend. He is doing a crossword puzzle about animals.

 • 26. Mary is a pupil at Oxford Primary School
 • 27. She is studying Maths
 • 28. Science is her favorite subject.
 • 29. Phong is Mary’s friend
 • 30. Phong is doing his homework
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 503
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 2 lớp 4

  Xem thêm