Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2020 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 - Đề 1 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2020 do VnDoc biên soạn và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2020 bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên soạn sát với đề thi thực, giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm học kì 2 hiệu quả.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 4 có tài liệu ôn thi học kì 2, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 online với đầy đủ các môn. Bộ đề thi được để dưới dạng trực tuyến, qua đó các em học sinh có thể làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh.

 • I. Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 5.
 • II. Look at the picture and write the correct words under them

  Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh

  6. ................................

  Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh

  7. ................................

  Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh

  8. ................................

  Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh

  9. ................................

 • 6.
  Shoes
 • 7.
  Scarf
 • 8.
  Jumper
 • 9.
  Blouse
 • III. Choose the best answer A, B, C or D
 • 10. _____ are Peter and Mary? - They are at the school party.
 • 11. I often do my homework ______ the evening.
 • 12. My brother goes _______ in the summer.
 • 13. They are going to ______ some sports and games
 • 14. Would you like some _____? -Yes, I do
 • 15. What _____ is this bag? -It’s white
 • 16. Can I have a look at the shirt?
 • 17. Nam gets up __________ 6 o’clock every morning.
 • 18. What is his job? - He is ____ factory worker
 • 19. It’s time to go ____ a walk.
 • 20. What’s your ________ food? - I like chicken.
 • IV. Read the text and decide T (true)/ F (false) for each statement.

  There are four seasons in Vietnam. They are spring, summer, autumn and winter. The weather in spring is usually fine and warm. Summer is always very hot and it often rains. It is a rainy season. It is cool and windy in autumn. Winter is a dry season. It is often cloudy and cold. The days in winter are short and the nights are long.

 • 21. There are four seasons in Vietnam
 • 22. It’s usually fine and warm in spring
 • 23. It doesn’t rain in summer
 • 24. It’s often cloudy and cold in winter.
 • 25. The days in winter are long
 • V. Put the words in the correct order to have correct sentences:
 • 26. music/to/ you/listen/ last/ night?/ Did/
  Did you listen to music last night?
 • 27. her/ are/ hats./ new/ Those/
  Those are her new hats.
 • 28. is/ for/ nice/ The/ sea/ swimming./
  The sea is nice for swimming.
 • 29. You/ should/ go/out./ warm/ clothes/ wear/ when/ you/
  You should wear warm clothes when you go out.
 • 30. to/ brother/ wants/ My/ a/ footballer./be/
  My brother wants to be a footballer.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 295
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm